monika
Monikai Merkevičienei sukako 90 metų.


Mūsų Monikutė

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Spalio pirmajį savaitgalį į East Haven miestelyje esančius Monikutės ir Zenono Merkevičių namus susirinko svečiai: dukros su šeimomis, New Haven apylinkės nariai. O atvykti pas gerbiamus Merkevičius tikrai buvo verta – mat paminėjome Monikos Merkevičienės 90 metų jubiliejų.

Gyvenimo kelias prasidėjęs Nerčių kaime

Dar pernai susirinkę į jos gimtadienį buvome pakviesti atvykti ir kitais metais. Monikutė prižadėjo mums iškepti kalakutą. Kaip sakė, taip ir padarė. Bet ne apie kalakutą noriu papasakoti, o apie pačią mūsų Monikutę, kurios gyvenimo kelias prasidėjo mažame Nerčių kaime.

Jubiliatė gimė 1920 metų spalio 7 dieną Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Jos tėveliai Pranas ir Ona Savickai, stambūs ūkininkai, susilaukė net 14 vaikų: 5 sūnų ir 9 gražuolių dukrų (du berniukai mirė maži), tad užaugo 12 lietuvaičių. Monika, šiais metais švenčianti savo 90 metų jubiliejų, pasižymi puikia atmintimi ir humoru bei sugebėjimu gražiai bendrauti tiek su savo bendraamžiais, tiek ir su jaunesniais. Gal dėl to ją ir vadiname visi Monikute.

Net ir 90 metų sulaukusi, adatos dar nepadeda

Mūsų Monikutė turi dar vieną paslaptį – sulaukusi tokių metų ji puikiai siuva ir mezga. Važiuojame pas Monikutę pagalbos prašyti: ji kelnes patrumpina, taip tautinio drabužio liemenę sutvarko, kad atrodo kaip nauja. O labiausiai jai patinka sukneles primatuoti ir persiūti. Čia atsiskleidžia visas jos siuvėjos talentas. Net sunku patikėti, kad prieš tave – 90 metų moteris.

Savo siuvėjos karjerą Monikutė pradėjo anksti. Tėvai ją išleido mokytis į ūkio mokyklą, kur ji ir pramoko siuvimo ir mezgimo paslapčių. Pabaigusi ūkio mokyklą ji dirbo pas siuvėją Ivanauskienę, kur įgavo dar daugiau siuvimo įgūdžių. Savo, kaip siuvėjos, karjeros pradžia Monikutė laiko 1939 metus – jau būdama 19 metų pasiuvo savo sesei Salomėjai vestuvinę suknelę. Monika lankėsi pas tetas ir vyresnes seseris – apsiūdavo jų šeimynas.

Gausi Savickų šeima džiaugėsi turėdama savo siuvėją. Kaip pasakoja jubiliatė, jai buvo smagu pradžiuginti žmones, ypač jai patikdavo siūti sukneles, pati ir kirpimus sugalvodavo.

Monikutė apie savo šeimą pasakoja labai daug, prisimena, kaip jai – septintai dukrai – buvo smagu augti tokioje gausioje šeimynoje. Sesuo Stasė dar ir dabar gyvena Lietuvoje. Vyresnysis brolis grodavo lūpine armonikėle, tad kaimo vakaruškos vykdavo ir Savickų seklyčioje. Jaunimas dainuodavo, šokdavo. Todėl net nenustebome, kai 90ojo gimtadienio šventėje Monikutė šokdino visus, tai progai Aidas Kupčinskas atsivežė bandoniją.

Karo metu ir po jo

Karo negandoms atūžus, Monikutė su mama ir sesers šeima pasitraukė į Vakarus. Keliavo kartu su tūkstančiais kitų lietuvių. Apsistojo Vokietijoje, Hanau stovykloje, kur ir sutiko savo išrinktąjį.

Po karo Merkevičiai atvyko į Ameriką, apsigyveno New York mieste, vėliau persikėlė į Connecticut valstiją. Abu įsiliejo į lietuvišką gyvenimą. Abi savo dukras Gitą ir Dianą vežiojo į lietuvišką mokyklėlę. Merkevičiai buvo aktyvūs ir parapijos veikloje. Dar ir dabar Monikutė prisimena, kaip Šv. Kazimiero bažnyčioje, New Haven, uždarytoje lygiai prieš 9 metus, lietuvės moterys Verbų sekmadienį ruošdavo pyragų ir dešrų išpardavimą, taip surinkdamos lėšų parapijai išlaikyti. Gausi buvo Šv. Kazimiero parapija, prisimena Merkevičiai, turėjo savo šeštadieninę mokyklą, į bažnyčią sekmadieniais susirinkdavo 300–400 lietuvių. Monikutė pasakojo, kaip jos dukros augo kartu su Vaiva Vėbraite, kaip ji siuvo jai sukneles ir tautinius drabužius, su kuriais Vaiva su vyru Jim atšoko savo vestuves.

Didžiuojasi savo dukromis

Zenonas Merkevičius, jau einantis 95 metus, atsimena, kaip daug ir iš širdies visi stengėsi dėl lietuvybės, kaip visiems buvo svarbu išlikti lietuviais, išlaikyti savo tautos tradicijas. Merkevičiai gali didžiuotis savo gražiai išauklėtomis ir lietuviškai užaugintomis dukromis – Diana ir Gita aktyviai darbuojasi lietuvių veikloje. Gitos ir Aido Kupčinskų šeimą Boston mieste visi pažįsta, ir ne tik Boston, o visame rytiniame pakraštyje. Galiu drąsiai teigti, kad visi renginiai Boston padangėje neapseina be jų pagalbos. Gita yra folklorinio ansamblio ,,Sodauto” įkūrėja ir vadovė. Aidas turi subūręs muzikantų grupę ,,Small Farm Animals”, su kuria koncertuoja rinkdamas aukas lietuvių jaunimo stovyklai ,,Neringai” išlaikyti, kurioje jau keletą metų dirba jų dukra Dainora. Merkevičiai didžiuojasi savo proanūke Liepute, kuri ne tik gražiai kalba lietuviškai, bet ir gražiai rašo. Diana su vyru Ričardu yra aktyvūs New Haven apylinkės nariai, ilgamečiai šokių grupės ,,Vėtra” šokėjai.

Merkevičiai labai nuoširdūs ir svetingi – pas juos per įvairias šventes gali sutikti studentų iš Lietuvos, kurie jų namuose randa šventinę nuotaiką ir begalinį nuoširdumą. Zenonas gruodį švęs savo 95 metų jubiliejų, o tuo pačiu ir 64 metų vedybinę šventę.

JAV LB KV įvertinimas už lietuvišką veiklą

Lygiai prieš trejus metus Zenonui Merkevičiui, ilgamečiui New Haven apylinkės valdybos nariui, iždininkui, turėjome progos kartu su profesore Elona Vaišniene įteikti JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštą už nuoširdžią veiklą, pasirašytą KV pirmininko Vyto Maciūno. Šiais metais CT apygardos valdyba apdovanojo Moniką Merkevičienę už jos ilgametę lietuvišką veiklą apylinkėje. Ta proga jubiliatę pasveikino prof. E. Vaišnienė, New Haven apylinkės pirmininkė Jurgita Mockutė ir kiti susirinkusieji.

Linkime mielai mūsų jubiliatei geros sveikatos ir ilgų gyvenimo metų! Monikute, mes visi Jus labai mylime, mums esate labai reikalinga!

monika

monika

monika

monika