sla
SLA prezidentas K. Miklas su ,,Tevynės‘‘ redaktorium E. Šulaičiu.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) – Seimas


Edvardas Šulaitis

Lapkričio 8-9 dienomis įvyko 69-asis seniausios ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje lietuviškos organizacijos – Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) – Seimas. Šios prieš 122 metus įsteigtos organizacijos nariai, žvelgdami į jos praeitį, stengėsi pažvelgti ir į jos ateitį, norėdami, kad ji gyvuotų dar ilgus metus.

O kad ši organizacija yra svarbi, pabrėžė jos ilgametė sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, savo pranešime teigdama, kad ,,po 122 SLA veiklos metų raportai, duodami gimtąja kalba, įrodo, jog Susivienijimas buvo sukurtas lietuvybės pagrindu. Kas yra mūsų Susivienijimui brangiausia, už ką turime jį mylėti, tai jo stiprūs pamatai ir vieningas veikimas. Įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai Susivienijime susijungė bendram tautiniam darbui.”

Įžanginį žodį tarė SLA prezidentas K. Miklas

Į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lapkričio 8 d. rytą susirinkusius SLA Seimo delegatus, narius bei svečius pirmasis kreipėsi organizacijos Vykdomosios valdybos prezidentas Kęstutis Miklas iš Singer Island, FL. Jis pasveikino visus dalyvius, supažindino su delegatais, pakvietė sugiedoti Lietuvos himną ir toliau vadovavo programai, kuri nusitęsė iki vakaro su pertrauka bendriems pietums tose pačiose patalpose.

Po pietų vyko antroji sesija, o tada – smagus pobūvis su skania vakariene ir menine programa. Seimas vyko ir sekmadienį: ryte tėvų marijonų koplyčioje delegatams buvo atlaikytos šv. Mišios, o po jų marijonų vienuolyno patalpose vyko trečiasis ir paskutinis seimo posėdis.

Sveikino LR gen. konsulė Čikagoje S. Aniulienė

Seime atsilankiusi Lietuvos Respublikos gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė turėjo porą uždavinių – pasveikinti šios seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos narius ir įteikti iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto gautą apdovanojimą Seime dalyvavusiam SLA bei kitų organizacijų veikėjui, žurnalistui Edvardui Šulaičiui. Šis priimdamas šį neeilinį jo veiklos įvertinimo ženklą, trumpai padėkojo LTOK vadovybei ir gen. konsulei.

SLA veiklos naujienos

SLA vykdomosios valdybos pranešimą padarė prezidentas Miklas, kuris trumpai nušvietė savo bei organizacijos veiklą per praėjusius trejus metus, po 2005 metais Čikagoje įvykusio 68-ojo Seimo.

Prezidentas paminėjo, kad po praėjusio Seimo netekome sunkiai susirgusios iždininkės Loretos Stukienės, kuri neseniai iškeliavo amžinybėn. Jos atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Miklas išskirtinai paminėjo naują raštinės New York darbuotoją Mariją Oželytę, kurios dėka tame mieste įsteigta nauja SLA kuopa. Nauja kuopa įsteigta ir Čikagoje, o Bostone ji buvo atgaivinta.

SLA prezidentas pabrėžė, kad prieš dvejus metus, kai organizacija šventė savo 120-ąsias metines, tikėtasi surengti minėjimą jo gimtinėje – Pennsylvania valstijoje, bet ten nepavyko surasti organizatorių.

Trumpą pranešimą padarė ir advokatas Saulius Kuprys, prieš trejus metus tapęs valdybos vicepirmininku. Jis pažvelgė į praeitį ir nurodė konkrečius planus, kurie padėtų išplėsti narių skaičių bei veiklą. Kuprys pažymėjo, kad tai bandoma daryti per Lietuvos Vyčius, kurie yra viena iš seniausių lietuvių organizacijų šiame krašte.

Skaičiai ir įdomūs pastebėjimai

Pats ilgiausias buvo SLA sekretorės G. Meiliūnienės pranešimas, kuris buvo išdalintas Seimo dalyviams. Pačiai sekretorei dėl sveikatos negalint atvykti į Čikagą, pranešimo ištraukas paskaitė Miklas. Šiame pranešime buvo paskelbta nemažai skaičių bei įdomių pastebėjimų.

Pagal sekretorės pateiktus duomenis, SLA narių skaičius 2005 m. siekė 2,437, o 2006 m. buvo sumažėjęs iki 2,391, tačiau 2007 m. išaugo iki 2,446.

2005 m. naujai į organizaciją įstojo ar atnaujino apdraudas 24 asmenys, 2006 – 27, 2007 – 58. Pateikta informacija ir apie mirusius, atsisakiusius ar atsiėmusius taupomas apdraudas: 2005 – 41, 2006 – 44, 2007 – 47.

Organizacijos narių per praėjusius 10 metų sumažėjo maždaug pusšimčiu – 1998 m. gruodžio 31 d. jų buvo 3,039, o 2007 m. gruodžio 31 d. – 2,446.

Pagrindinis SLA turtas 2007 m. pabaigoje siekė beveik 2,5 milijono dolerių, nors pagal dabartinę vertę vien tik organizacijos namas su žeme New York mieste gali tą sumą padvigubinti.

SLA Fraternaliniame fonde sukaupta 65,256 dol.

Pagal paruoštos ir patvirtintos 2007 m. Susivienijimo ataskaitos duomenis (tai padarė aktuaras R. E. Bruce), SLA finansinis pajėgumas („Solvency”) yra geras, 2007 m. jis siekė 158,38 proc.

Sekretorės pranešime sakoma, kad anksčiau kuopų sekretoriai atlikdavo nemažai darbo, tačiau šiuo metu labai mažai kuopų juos turi, tad visas darbo krūvis atitenka Centro raštinės New York darbuotojoms. Dabartiniu metu Centro raštinėje pilna laiką (5 dienas savaitėje) dirba Oželytė. Živilė Jurevičius ir Elena Naujikienė darbuojasi 3 dienas per savaitę. Dvi rašineje dirbančios moterys – Helen Brazauskas ir Liucija Alinskienė – čia praleidžia dvi dienas savaitėje.

Kalbėjo apie SLA iždą

Iš lapkričio 8 d. padarytų pranešimų paskutinieji du buvo skirti organizacijos iždo darbui apžvelgti. Apie tai kalbėjo iždininkė Vida Penikienė ir iždo globėjas Lionginas Kapeckas. Jis patvirtino tai, apie ką kalbėjo sekretorė Meiliūnienė.

Po šių pranešimų vyko diskusijos. Tiesa, daug laiko joms neskirta, nes visi buvo pakviesti pietų.

Papietavus rinktasi antrai sesijai, kurios pradžioje buvo kalbama apie giminingą organizaciją – Amerikos Lietuvių Tarybą. Taip pat vyko simpoziumas „Veiklos tęstinumas – jaunimas ALT’o ir SLA veikloje”, kur savo mintis išsakė jauni žmonės: iš Washington, DC atvykusi JBANC atstovė Monika Ramanauskaitė ir čikagiečiai – University of Illinois at Chicago prof. Giedrius Subačius ir doktorantė Daiva Litvinskaitė. Ypatingai įdomu buvo išklausyti Pabaltiečių komitete dirbančią Ramanauskaitę, kuri pirmą kartą viešėjo Čikagoje, o Lietuvoje studijavo Viešąjį administravimą Mykolo Romerio universitete Vilniuje.

Jie visi kalbėjo remdamiesi savo patirtimi dirbant organizacinį darbą ir davė gerų patarimų, kaip pritraukti jaunimą į organizacinę veiklą.

Kiek ilgesnį pranešimą apie ALT’ą ir jos darbus padarė šios senos organizacijos pirmininkas ir SLA vykdomosios valdybos vicepirmininkas Saulius Kuprys.

 Apie tolimesnius SLA seimo darbus parašysime kitą kartą.
sla