Philadelphia telkinyje veiklos netrūksta

phila
Antanui ir Elenai Pešteniams išvykstant į Lietuvą jiems įteikiama padėkos. 
Philadelphia Lietuvių Namų pirmininkas Albertas Mikutis laiko padėko
žymenį, kurio lietuvišką įrašą skaito buvęs pirmininkas Vytas Bagdonavičius.


Išvyko gyventi į Lietuvą

Direktoriai ir būrys Lietuvių Namų (LN) ilgamečių talkininkų, iš viso apie 40 asmenų, spalio 5 dieną atsisveikino su į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui išvykstančiais Elena ir Antanu Pešteniais. Abu spėję sulaukti garbaus amžiaus (Antanui lapkrity sukaks 90 metų), sūnėno Lietuvoje raginami, nutarė apsigyventi prie Mažeikių, kur gyvena Antano sesuo ir jos atžalos. Pešteniai, gyvendami Philadelphia, priklausė dviem lietuvių parapijoms – Šv. Andriejaus ir Šv. Jurgio – o savąją veiklą nuo įsikūrimo Amerikoje pradžios abu artimai siejo su Lietuvių Namais. Pelnydamas pragyvenimą staliaus darbu, Antanas LN per daugybę metų atliko visus su šia specialybe susijusius mažuosius ir didžiuosius darbus. Kaip pareiškė atsisveikinimui vadovavęs Vytautas Bagdonavičius, scenos padidinimo, virtuvių įrangos, prieangio ,,atlietuvinimo”, ir daugelis kitų darbų buvo atlikti tik Antano ryžto ir jo plaktuko dėka. Išvykstantiems padėką reiškė LN prezidentas Albert Mikutis, Pešteniams įteikęs skoningą LN padėkos lentelę. Teprimena ji Lietuvoje juos aplankantiems jų stambų indėlį lietuvių rankose išlaikant prieš šimtą metų Philadelphia įkurtą lietuvišką pastogę. LB apylinkės kopirmininkas Virgus Volertas Elenai įteikė gėlių puokštę. Nuoširdžias atsisveikinimo kalbas tarė Putinas Mašalaitis ir Algis Šalčiūnas, perdavęs ir buvusio ilgamečio LN vadovo, šiuo metu Floridoje gyvenančio, tėvo Vinco Šalčiūno geriausius linkėjimus. Nuotaikingą atsisveikinimo pobūvį organizavo LN direktorės Violeta Bendžiūtė, Estera Bendžiūtė Washovsky, Angelė Puodžiūnienė ir Lisa Blanco. Atsisveikinime dalyvavo abiejų lietuvių parapijų klebonai prel. dr. Juozas Anderlonis ir kun. Petras Burkauskas. Pešteniai visad buvo dosnūs lietuvių veiklos remėjai. Išvykdami jie dosniai parėmė Šv. Andriejaus remonto fondą, Šv. Jurgio parapiją, radijo pusvalandį ,,Bendruomenės Balsas” ir ,,Draugo” dienraštį. Senatvėje daug nuoširdumo Pešteniams parodė Marytė ir Juozas Majauskai.

Nuotaikingas Ginto Abariaus koncertas

Spalio 18 dieną Lietuvių Namų mažojoje salėje Philadelphia LB apylinkės valdybos pastangomis buvo surengtas šiuo metu N. Carolina valstijoje gyvenančio kompozitoriaus Gintauto Abariaus koncertas.

Koncertą pradėjęs savo harmonizuotu Bernardo Brazdžionio eilėraščiu „Šaukiu aš tautą”, kompozitorius atliko dešimt pjesių iš šiais metais sukurto autorinio albumo ,,Džiaugsmo vartai”. G. Abarius jausmingai aptarė kiekvieną džiazo stiliumi sukurtą kompoziciją, savąją kūryba vykusiai sujungdamas su patirtais išgyvenimais ir aptardamas savąjį ryšį su Lietuva. Eugenija Misevičienė š. m. spalio 25 d. ,,Drauge” išspausdintame pokalbyje su kompozitoriumi ypač sėkmingai atskleidė jo asmenį. Raginu perskaityti, jei iki šiol to nepadarėte ir neprisiruošėte.

Mažiau susipažinusiems su džiazu, šis koncertas buvo puiki pamoka.

Išgirdome imponuojančiais pavadinimais pavadintas džiazo kompozicijas: ,,Magdalenos valsą”, ,,Lietuvišką choralą”, ,,Afrikietišką rondo”, ,,Medaus bliuzą” (blues!), ,,Putojančią sambą”, ,,Šeštadienio boogie” ir kt. Koncertas, visiems sustojus, susikabinus rankomis ir siūbuojant, buvo užbaigtas G. Abariaus kompozicija J. Zdebskio eilėraščiui ,,Dieve, laimink Lietuvą”.

Vakarą sveikinimo žodžiu atidarė LB apylinkės kopirmininkė Roma Krušinskienė, o padėkos žodžiu uždarė Virgus Volertas. Sulaukta apie 80 žmonių. Prie LB darbuotojų pateiktų užkandėlių po koncerto dar keletą valandų dalyviai smagiai pasisvečiavo. Dėkojame LB apylinkei ir laukiame kitų renginių.

Sėkminga Lietuvių Namų mugė

Lapkričio 1–2 dienomis vykusi Lietuvių Namų mugė visapusiškai pavyko. Ji sulaukė daugiau kaip tūkstančio lankytojų, iki šiol nematytų ,,trečiabangių” ir daug amerikiečių, mėgstančių pasigardžiuoti lietuviškais patiekalais. Rengėjai sumaitino iš 500 svarų bulvių iškeptų lietuviškų blynų, 300 svarų lietuviškų dešrų, šimtus porcijų balandėlių bei viščiuko patiekalų. Troškulį apsilankiusieji malšino šimtais butelių ,,Kalnapilio” alaus. ,,Kalnapilio” alaus kainai esant brangokai, kai kurie gėrė amerikietiškos gamybos alų. Sakoma, jog šį alų be jokio paaiškinimo pasiuntus į laboratoriją, ateina toks atsakymas: ,,Jūsų arklys sveikas!”
phila
Rašydamas prieš mugę straipsnį ,,Draugui” teigiau, kad Lietuvių Namų mugė yra renginys, kuriam visi tautiškai teigiamai nusiteikę telkinio lietuviai jungiasi į talką. Ne kitaip buvo ir šiais metais. LN direktoriai sulaukė gausios savanoriškos talkos iš visų kartų bei ,,bangų”. Ši mugė buvo jau 30ta. Ypatinga LN prezidento Albert Mikučio ir direktorių padėka Danutei (Pliuškonytei) ir Vytui Surdėnams, abi dienas su šeimos nariais vadovavusiems mugės virtuvei. Direktoriai dėkoja ir Juozui Kasinskui, vadovavusiam ,,skaniausių pasaulyje bulvinių blynų” tarkės paruošimui. Dalyvavau bulvių skutėjų komandoje ir mačiau, kaip sumaniai dr. Kasinskas darbui vadovavo. Taip pat dėkojame mugės patiekalų gamintojoms, blynų kepėjams, pyragų aukotojoms, virtuvės ir kavinės padėjėjoms, apsilankiusius svečius linksminusioms ,,Kaimo kapelos”, ,,Žilvino” ir ,,Aušrinės” tautinių šokių grupėms. Negalime užmiršti ir gausaus vyrų būrio, kuris, vadovaujant Vytui Bagdonavičiui, paruošė mugę net 26 prekeiviams. Tik darniu, daugelio rankų įdėtu darbu galėjo įvykti šiais metais ypač sėkmingai tarp amerikiečių išreklamuotas ir šimtus lankytojų sutraukęs renginys.

Žinios trumpai

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 12:00 val. Šv. Andriejaus parapijos salėje, Philadelphia, skautai ruošia Kūčias. Kviečia visus apylinkės lietuvius ir jų šeimas bei draugus kartu susėsti prie Kūčių stalo, laužti kalėdaitį ir vieni kitiems palinkėti gražių Kalėdinių švenčių. Skautai atliks šventėms skirtą programą. Bilietus iš anksto galima užsisakyti pas Marytę Sušinskienę (215-969-2117) arba Laimą Bagdonavičienę (609-268-8045).

Lietuvių Namai gruodžio 31 d. 8:00 val. vak. kviečia 2009-sius Naujuosius Metus sutikti Lietuvių Namuose ir drauge šampanu aplaistyti LN 100 metų sukaktį. Gros mėgiamas Stasio Telšinsko vieno asmens orkestras. Informacija ir stalų/bilietų užsakyti galima tel.: 215-739-4831. Daugiau informacijos gausite, jei kreipsitės į LN direktorius.

A. Gč. 

phila

Philadelphia Lietuvių Namų mugėje lankytojus linksmina ,,Kaimo kapelos” 
vadovė Lynne Cox ir jos anūkėliai Tomas ir Erikas Krakauskai.
Rimo Gedeikos nuotraukos.