Pirmosios rudens Mišios Lietuvių misijoje

Elvyra Vodopalienė

Spalio 26 d. 2 val. p. p. visi rinkosi į Church of Epiphany, Georgetown, Washington, DC išklausyti pirmųjų po vasaros atostogų šv. Mišių Lietuvių misijoje.

Šio sekmadienio popietė Washington buvo tikrai įspūdinga, ne tik lietuvių kolonijai, bet ir visam Washington miestui, nes jau nuo pat ryto visas miestas buvo užpildytas maratono bėgikų ir žiūrovų. Miesto centre vyko trisdešimt trečias garsusis Marinų maratonas. Jame dalyvavo 18,261 bėgikas. Pirmasis greičiausiai atbėgo jaunas Amerikos universiteto aspirantas, studentas Andrew Dumm, kuris šį atstumą įveikė per 2 val. 22 min. ir 44 sek., o tarp moterų laimėtoja buvo Cate Fenster iš Wooster, Ohio, kurios laikas buvo 2:48:55 val. Dėl maratono daug miesto gatvių buvo uždarytos, bet važiuodami į Mišias tikėjomės, kad jis jau bus pasibaigęs.

Ir tikrai, bažnyčią pasiekėme lengvai. Nors Georgetown gatvės buvo perpildytos žmonių, vis tiek be jokių kliūčių atvykome į mielą seną bažnytėlę, kurioje jau tiek metų vieną kartą per mėnesį lietuviams yra atnašaujamos šv. Mišios. Atvykę į šią bažnytėlę turėjome truputį palaukti Lietuvių misijos kapeliono kun. Arvydo Žygo, kuris su dideliu pasiaukojimu atskrenda iš Putnam, CT, aukoti Washington lietuviams šv. Mišių. Jį su dideliu įsipareigojimu iš Baltimorde oro uosto paima Genė ir Kazys Vasaičiai.

Buvo gera matyti kun. Žygą su lagaminėliu rankoje iššokant iš automobilio, skubiai prie bažnyčios laiptų užsivelkant sutaną ir energingai užbėgant didžiuliais laiptais į bažnyčios prieangį. Prie altoriaus laikyti šv. Mišių atėjo ramiai ir su pamaldumu. Su dideliu susikaupimu, malda ir giliu pamokslu prabilo į susirinkusius maldininkus: ,,Mylėk savo Viešpatį Dievą visa 
savo siela, visu protu, visomis jėgomis, o savo artimą – kaip pats save.” Šie žodžiai atgaivino visus, priminė apie meilę Dievui ir artimui ir mes nešėmės juos į savo kasdieninį gyvenimą.

Šv. Mišios buvo aukojamos už Lietuvių Misijos valdybos Sigitos Naujokaitienės tėvą a. a. Balį Kondratą ir už visus Kondratų ir Naujokaičių šeimos mirusius. Sigita kartu su vyru dr. Sauliumi Naujokaičiu ir Kęstučiu Čižiūnu nenuilstamai dirba Lietuvių misijos gerovei. Ačiū jiems.

Kaip įprasta, po šv. Mišių visi rinkosi į žemutinę salę pabendrauti. Buvo smagu pasimatyti su draugais, susipažinti su pirmą kartą atvykusiais į šias šv. Mišias. Pakilios nuotaikos, saulei besileidžiant grįžome namo.

washington

Po šv. Mišių vyko pabendravimas. Pirmoje eilėje stovi iš k. į d.: Lietuvių misijos vadovas Kęstutis Čižiūnas, Jane Simanis (kurios vyras a. a. Joe Simanis buvo vienas iš Lietuvių misijos pradininkų), Lietuvių misijos valdybos narė Sigita Naujokaitienė. Antroje eilėje: Washington Lietuvių Bendruomenės pirmininkė ir viena iš Lietuvių misijos steigėjų Danelė Vidutienė, kun. Arvydas Žygas. 

Elvyros Vodopalienės nuotrauka