salf

ŠALFASS metinio suvažiavimo Lietuvių Piliečių klube Cleveland dalyviai.
Eugenijos Misevičienės nuotraukos

Cleveland įvyko metinis ŠALFASS suvažiavimas

Žilvinas Bublis
Rytų apygardos pirmininkas

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet lapkričio 15 dieną Cleveland mieste (Ohio valstija), Lietuvių Piliečių klube, įvyko Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimas.

Nuo pat ankstyvo ryto į lietuvių pamėgtą vietą rinkosi delegatai iš visos Amerikos bei Kanados. Nors suvažiavimas turėjo prasidėti 11 valandą ryto, jau 10-tą buvo susirinkę dauguma klubų atstovų.

Susirinkimą sveikinimu pradėjo naujasis ŠALFASS pirmininkas Laurynas R. Misevičius. Jam pasiūlius pirmam posėdžiui pirmininkavo dr. Donatas Siliūnas iš Čikagos. Jo metu buvo svarstomi klausimai dėl Sąjungos narių ir komandų dalyvavimo VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Vilniuje kitų metų birželio 25–28 dienomis. Taip pat buvo kalbama apie mūsų 2008 m. surengtas ir netolimoje ateityje planuojamas varžybas, organizacijos tinklalapį (www. salfass.org), virtualios Šlovės arenos sukūrimą.

Svarstant 2009 metų varžybinį kalendorių nuspręsta 59-tąją ŠALFASS sporto šventę rengti Čikagoje gegužės mėn. 15–17 d. Jaunučių krepšinio turnyrą patikėta surengti Hamilton (Kanada) „Kovui”. Jis numatomas pirmąjį birželio mėnesio savaitgalį. Senjorų pirmenybės planuojamos Cleveland (OH) kitąmet, kovo 7–8 dienomis.

Be vyrų ,,A” ir ,,B” lygių, jaunių ,,A”, moterų ir merginų krepšinio Čikagoje planuojama surengti plaukimo, stalo teniso, šachmatų bei tinklinio varžybas. Rugsėjo 12 ir 26 dienomis Hamiltone (Kanada) taip pat vyks šaudymo turnyrai. Lauko tenisininkų kovos planuojamos Čikagoje per Darbo dienos savaitgalį, o taip pat Cleveland spalio mėnesį, Atlanta mieste (GA) lapkričio 8–9 dienomis, Palm Springs (CA) – pirmąjį sekančių metų kovo savaitgalį.

ŠALFASS krepšinio komiteto vadovui A. Rugieniui, Jr. pasiūlius apsvarstyta galimybė įkurti mūsų organizacijos Šlovės areną Sąjungos tinklalapyje. Sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti: A. Rugienius, S. Kavaliauskas iš New York, V. Tatarūnas iš Cleveland ir R. Miečius iš Kanados.

Pirmininkas L. Misevičius papasakojo apie tinklalapio reikalus. Buvo nutarta, kad informacija apie svarbiausias ŠALFASS varžybas būtų siunčiama anglų ir lietuvių kalbomis. Gautas pasiūlymas, kad ir narių-klubų registracija ateityje būtų vykdoma internetu.

Antrąjį (popietinį) posėdį pradėjo New York LAK pirmininkas S. Kavaliauskas. Buvo svarstomas šių eilučių autoriaus pasiūlymas leisti ŠALFASS žaidynėse dalyvauti tik lietuviško kraujo turintiems atletams, išbraukiant iš įstatų punktą dėl lietuvių sutuoktinių dalyvavimo. Dauguma suvažiavimo delegatų nubalsavo prieš tokį pakeitimą. Tuo tarpu ŠALFASS iždininko A. Morkūno pasiūlymas padidinti narystės mokestį buvo priimtas balsavusiųjų dauguma. Vėliau apygardų pirmininkai perskaitė ataskaitas už 2008 metus, taip pat pasidalino savo ateinančių metų planais. Suvažiavimo pabaigoje delegatai vienbalsiai pritarė ŠALFASS garbės narystės suteikimui ,,Draugo” bei ,,Amerikos lietuvio” laikraščių žurnalistui Edvardui Šulaičiui bei buvusiam Sąjungos Centro valdybos pirmininkui Toronto ,,Vyties” sporto klubo nariui Jonui Gustainiui. Sugiedojus Lietuvos valstybinį himną oficiali suvažiavimo programa buvo baigta, po to keletas jo dalyvių lankėsi Cleveland lietuviškosios Dievo Motinos parapijos salėje surengtoje Lietuvių dienų vakaronėje.