daina

Savo profesionaliu artistiškumu „Dainavos’’ ansamblio vyrų vienetas netruko pakerėti popietės žiūrovus.
Pauliaus Jankaus nuotr.

Ištiesta pagalbos ranka
,,Dainavos” ansamblio vyrų vieneto labdaros koncertas, skirtas paremti ,,Vaiko vartus į mokslą”

RAMINTA VILKIENĖ

Laikas nuo laiko vis dar padejuojame apie sunkią šiandieninę ekonominę padėtį, kuri neaplenkė nė vienos mūsų šeimas ir nesujaukė daugiau mažiau nusistovėjusią ir įprastą gyvenimo tėkmę. Pasiguodžiame neretai, kaip sunku išsiversti, bet jeigu mums sunku, tai ką kalbėti apie labdaringai veikiančias organizacijas, kurios darbščių rankų ir pasiaukojančių širdžių dėka šelpė ir šelpia patekusius į vargą, nepaisant, koks slogutis kybo ore. Tam, kuriam ir taip jau nėra ko diržų susijuosti, nepasakysi susiveržti dar labiau.

,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijos rėmėjų būrelis (organizacija remia 11 pomokyklinių dienos centrų ir laikinos globos namų Lietuvoje) po lietuviška Detroito padange gyvuoja jau ne pirmi metai. Ir ankstesniais metais „Vaiko vartai į mokslą” organizacijos rėmėjai yra suruošę ne vieną aukų vajų organizacijos kilniems tikslams paremti. Šiemet, spalio mėn. 17 d. buvo suruoštas „Dainavos’’ ansamblio vyrų vieneto koncertas, kurio metu visos surinktos aukos, kaip visada, buvo skirtos paremti kilnią „Vaiko vartai į mokslą” organizacijos veiklą.

Tą gražią sekmadienio popietę Detroito Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centro didžiojoje salėje susirinko apie 200 žiūrovų, pasiklausyti šaunių, mylimų ir taip lauktų vyrukų, susibūrusių į „Dainavos” ansamblio vyrų vienetą, atliekamų dainų. „Dainavos’’ ansamblio vyrų vienetas pristatė plačią ir įvairią programą: skambėjo lietuvių liaudies dainos, lietuvių kompozitorių ir kitų šalių kompozitorių kūriniai, keletas dainų pagal Dariaus Polikaičio muziką ir aranžuotę. Bet ne tik puiki muzika ir skambi daina sklido nuo scenos į žiūrovų salę. Skaidrus humoras, puiki atlikėjų nuotaika – savo profesionaliu artistiškumu „Dainavos’’ ansamblio vyrų vienetas netruko pakerėti popietės žiūrovus. Šeimyniškas artumas tvyrojo salėje tarp atlikėjų ir klausytojų. Nuskambėjęs nuo scenos kandus juokelis, kad detroitiškiai nemoka ploti ir buvo priimtas tik už juoką, nes karštų, audringų plojimų tikrai netrūko.

„Dainavos” ansamblio vyrų vieneto nariai: Liudas Landsbergis, Vidas Neverauskas, Audrius Polikaitis, Darius Polikaitis, Marius Polikaitis ir Kastytis Šoliūnas, padovanojo Detroito lietuviams ne tik puikią, dainomis skambančią popietę, bet ir savo brangų laiką, už pasirodymą neprašydami honoraro, savo talentą paaukodami kilnesniam tikslui paremti tą, kuris turi mažiau, tą, kuris kenčia labiau. Visos lėšos, surinktos už bilietus, o taip pat ir pavienių asmenų suaukotos aukos, kurių bendra suma viršijo 4,000 dolerių, buvo nusiųstos „Vaiko vartai į mokslą” pagrindiniam komitetui Čikagoje.

Šią nuotaikingą ir tuo pačiu labai prasmingą popietę po Detroito lietuviška padange suorganizavo „Vaiko vartai į mokslą’’ Detroito rėmėjų būrelio narės Rita Giedraitienė ir Rasa Karvelienė. Jos, šio renginio pagrindinės dirigentės, rūpinosi, kad viskas klotųsi sklandžiai ir darniai. Didelis pagalbininkų būrys padėjo gražiai papuošti salę ir stalus, dirbo virtuvėje, kad susirinkę svečiai, skaniai ir sočiai pavalgę, galėtų mėgautis nuotaikinga popiete. Juk nebūtų gi buvę gražu, jei gurgiantys pilvai būtų perdainavę „Dainavos’’ ansamblio vyrų vienetą.

Tačiau nė vienas renginys, nė viena šventė negali būti suruošta ir pavykusi be karštų, meilę artimui jaučiančių širdžių. Tiek šios popietės rengėjai, tiek atlikėjai, tiek žiūrovai, susijungė draugėn bendram tikslui – paremti, globoti ir pagelbėti tam, kuriam likimas mažiau dovanojo. Ištiesta pagalbos ranka į vargą puolusiam kitu delnu grąžina šimteriopai.

Ši popietė, vykusi Detroito Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre spalio 17 dieną ir buvo lyg dvi rankos, kurių viena besąlygiškai davė auką jos reikalingam, o kita davė neišdildomus įspūdžius, puikią nuotaiką ir gražius prisiminimus.
 

daina

Rita Giedraitienė, organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” atstovė Detroite.