Varpai skamba, tik nežinia, kurioje bažnyčioje

Gražina Kriaučiūnienė

Prieš mėnesį tinklalapyje radau pranešimą apie Linos Žilionytės parašytą knygą ,,Born for Freedom”. Aprašyme teigiama, kad knyga apima vienos mergaitės Lucy gyvenimą Lietuvoje per sovietų okupaciją, josknygaborn dvilypį gyvenimą nepasiduodant komunizmui. Su laiku ji net savo darbo turėjo atsižadėti, nes nesutiko įstoti į komunistų partiją. Emigravusi į Ameriką susiduria su kitomis problemomis dirbdama žiniasklaidoje. Susidomėjau, užsisakiau, gavau ir pradėjau skaityti.

Greit pastebėjau, kad autorė nesigaudo kasdieninėje anglų kalboje. Antrame puslapyje parašyta ,,...that frogs were already about to croak”. Juokinga. ,,About to croak” čia, Amerikoje, reiškia ,,padvėsti”. Įdomu buvo sužinoti, kad Dzūkijoje gyvena Dzūkijai; kad Cicero yra Chicago pietinis priemiestis, o ne vakarinis; kad Dariaus ir Girėno paminklas Marquette parke buvo pastatytas 1983 m., o ne 1935 m.

Pora žodžių apie autorę. Ji gimė Alytuje 1956 m. Vilniaus universitete 1979 m. įsigijo anglų kalbos ir literatūros bakalaurą. Toliau dirbo vertėja ir anglų kalbos mokytoja. 1983 m. atvyko į Ameriką. Dirbo radijo pranešėja, žurnaliste ir vertėja. 1988 m. įstojo į University of Maryland ir 1991 m. baigė magistratūros studijas lingvistikos srityje. Dabar gyvena Washington, DC ir dirba kataloguotoja Library of Congress. Yra atsakinga už lietuviškų knygų parinkimą šiai bibliotekai.

Stebėtina, kad su tokiais anglų kalbos diplomais autorė net pagrindinių anglų kalbos gramatikos dėsnių nežino. Pvz., parašyta ,,...children is just trouble”. Lietuviškai ,,...vaikai yra tik vargas” tikslu, tačiau anglų kalboje veiksmažodis ,,is” yra vienas-kaita, turėjo būti ,,are”. Arba vėl: „...and the women went to bed, each in their own thoughts”. Taigi, „...moterys nuėjo į lovą, kiekviena su savo pačios mintimis”. Kaip ir lietuvių kalboje, ,,each” yra vienaskaita ir po šio žodžio turi sekti vienaskaita: „…in her own thoughts”.

Toliau ji vartoja žodžius archajiška jų prasme. ,,Shivering as a leaf of an asp...” reiškia ,,drebėjo kaip gyvatės lapas”. Tik tokia prasme žodis ,,asp” dabar yra suprantamas. „...in the same sledge as he was” norėta pasakyti „tose pat rogėse”, tačiau žodis ,,sledge” dabartinėje anglų kalboje reiškia ,,sledgehammer” – sunkų kūjį. O roges priimta vadinti „sled, sleigh”. Kitur rašo: ,,Mantas, a lion of saloons...” Spėju, jog norėjo parašyti ,,salionų liūtas”, tačiau tokia frazė šiame krašte svetima, o žodis ,,saloon” dabar reiškia karčiamą, dažniausiai užtinkamą kaubojų filmuose. Dabar vietoj ,,saloon” vartojame ,,banquet hall.” Kitas žodis, atėjęs iš senų kaubojų filmų, tai ,,varmint”, reiškiąs ,,kenkėją, parazitą”. Tad pasakymas ,,...varmints like Vyba or Dana” buvo tikrai juokingas, nes knygos veiksmas vyksta šių dienų didmiestyje.

Stebėjausi netiksliu autorės žodynu. Žodžiu, girdi, kad varpai skamba, tik nežino, kurioj bažnyčioj. Čia pateiksiu porą pavyzdžių. ,,...a seed of hope had been sewn already” reiškia ,,vilties sėkla buvo susiūta”. Veiksmažodis ,,sew” reiškia ,,siūti”, o ,,sow” – ,,sėti.” ,,Washingtonians were turning into vocational season” reiškia ,,Washington gyventojai krypo į pašaukimų sezoną.” Žodis ,,vocation” reiškia ,,pašaukimą”, to tarpu žodis ,,vacation” reiškia atostogas. Vėl ,,...my friend. And my confident”. ,,Confident” reiškia savimi pasitikintį žmogų, tuo tarpu ,,confidant” yra patikimas asmuo. Posakiu ,,...uncle Jonas granted her” norėta pasakyti, kad ,,dėdė Jonas ją pasveikino”, tačiau pasveikino būtų ,,greeted”, o ,,granted reiškia ,,duoti, suteikti, išpildyti”. Anoniminius telefoninius skambučius autorė pavadino ,,blackmail”, o tą skambintoją – ,,persona incognita”. Tačiau „blackmail” yra šantažas, o anonimas „anonymous caller”. Restorane viršininkė, nurodydama klientą padavėjai, pasakė: „You will wait for him.” „Wait for” reiškia „laukti”, o „wait on” reiškia „aptarnauti”. Kai kurie žodžiai atrodė tarsi būtų pačios autorės sukurti, nes anglų kalbos žodyne jų neradau. Tačiau juos suradau internete ir jie čia yra vartojami neteisingai. Žodis „guested” reiškia trumpai apsilankyti per kokią programą. Svečiuose praleisti savaitgalį tinka vartoti žodį „visited”. Panašiai ir su žodžiu „decoupled”, kuris daugiau vartojamas technikos srityje, kalbant apie kompiuterius, bendroves. Porelę atskirti tinkamiau sakyti „separated”.

 Neaišku, pagal kokią kalbą rašyta sakinių struktūra, nes surašyta mintis neaiški. „And her big blue eyes resembling two lakes were going out of shores” reiškia ,,...jos didelės mėlynos akys panašios į du ežerus, išeinančius iš krantų”. Lyg ir padėka išreikšta sakiniu: ,,I am deeply impressed upon your culture to conduct an interrogation, or interview” reiškia „aš esu giliai sužavėta jūsų kultūros vesti kvotimą”. Na, o Romualdas, perskaitęs, kaip „his entrance was smooth and calm so that she did not feel a single turbulence of her water”, paklausė, ar ji buvo nėščia? Nes lietuviškai išvertus buvo pasakyta, „jo įėjimas buvo lygus ir ramus, todėl ji nejautė anei jokio savo vandenų sudrumstimo.” Neaišku, kas vyko „for five hours she had a turture of humiliation”. Reikia suprasti, kad „visas penkias valandas ji patyrė savo pažeminimo kankinimą”. Čia vėl kapotas sakinys: „As a student he conquered respect for his knowledge in world history...” Reiškia, „kaip studentas jis užkariavo pagarbą už savo žinias pasaulio istorijoje.” Neaišku buvo ir meilės žodeliai „you are my weasel”, po kurių juodu pasibučiavo. „Esi mano žebenkštis” gal lietuviškai ir yra toks meilus žodelis, tačiau anglų kalboje šis žvėrelis reiškia nepatikimą, apgaviką, sukčių. Tad greičiau antausį gautum, o ne bučkį. Įdomiai skambėjo pasakymas „...bereft bush”, nes žodis „bereft” reiškia gilų liūdesį, netekus ar mirus artimam asmeniui. O čia, prie šio liūdinčio krūmelio, vyko detaliai aprašytas seksualinis veiksmas. Ar tai buvo bandoma šį krūmelį pralinksminti?

Tokių visokiausių liapsusų pilna, bet nesiruošiu čia visos knygos perrašyti.

• • •

Pora žodžių apie knygos siužetą. Pirmiausia, pagrindinė veikėja yra Lucy. Stebėjausi, kad Lietuvos kaime gimusi mergaitė pavadinta anglišku vardu, kai beveik visi to kaimo gyventojai buvo apdovanoti lietuviškais vardais. Taip pat ir atvykus į Ameriką, visi lietuviai puošėsi lietuviškais vardais. Apie gyvenimą Amerikoje rašė iš savos fantazijos. Nesunku patikrinti, kokie dabar įstatymai, norint gauti ištuoką Katalikų Bažnyčioje. O šioje knygoje asmenys dar rašo popiežiui laiškelius. Ir ne tik tai. Vienas klebonas, gavęs stambią auką iš parapijiečio, parašė laišką į Vatikaną, sustabdydamas šio asmens dukters ištuokos procedūrą. Atsižvelgiant, kad jau nuo pereito šimtmečio septinto dešimtmečio Katalikų Bažnyčioje ištuokos tvarkomos savoje vyskupijoje, toks kvailas aprašymas tik rodo norą apjuodinti dvasininkiją.

Autorė sakėsi knygą rašiusi šešerius metus. Atrodo, kartais pamiršdavusi, ką jau parašė. Man užkliuvo jos pristatymas, kaip Lucy, atvykusi į Ameriką, sužinojo, kad jos vyras serga nepagydoma šizofrenija, nors jokių šios ligos simptomų nebuvo pateikta. „Medicinos terminų žodynas” (leidykla „Mokslas”, Vilnius, 1980) rašo, kad „Tai psichinė liga, pasireiškianti asmenybės suskilimu, afektų stoka, apgaulingais pojūčiais.” Toliau knygoje iškilo dokumentų suklastojimas. Buvo ieškoma advokato. Sekančiame puslapyje Lucy jau gyvena naujame bute, su drauge, o apie jos vyrą, uošvius, suklastotus dokumentus – anei kvapo. Tarsi autorė nebežinojo, kaip toliau rašyti, ir pakeitė temą.

Sunku priimti autorės teigimą, kad ,,Voice of America” dirbo gerai žinomo komunisto duktė, kuri savo jaunystėje įdavinėjo saugumiečiams klasės draugus. Nejaugi ,,Voice of Amerika” viršininkai buvo tokie žiopli ir tokią pasamdė? Sunku tikėti ir kaip greit Lucy ten prasigyveno. Tik porą metų padirbėjusi jau įsigijo automobilį, gražų butą, prabangius kailinius, perlų virtinę, o vakarais – dar universitetą lanko.

Galiausiai prisipažįstu, kad perskaičiau tik pusę knygos. Perskaičiusi iki 83 puslapio labai pasipiktinau. Toliau tik perverčiau ir atidžiau perskaičiau apie gyvenimą Amerikoje. O kas buvo tame lemtingame puslapyje: „It was dawning when the truck with its livestock came to a halt at the railway station in Alytus.” (Jau aušo, kai sunkvežimis su gyvuliais sustojo traukinių stoty Alytuje.) Stabtelėjau, verčiau puslapį atgal žiūrėti, ką pražiopsojau, iš kur čia gyvuliai atsirado! Skaitau toliau: „Everybody waited for the next order with fear in their eyes.” (Visi laukė sekančio įsakymo su baime akyse.) Vadinasi, ši autorė, kuri yra net ir vertėja, suimtus žmones, atvežtus trėmimui į Sibirą, pavadino gyvuliais –„livestock”. Tai va, kokia forma Žilionytė Amerikoje pristato lietuvių vargus.

Knygą išleido pati autorė ir belieka viltis, kad šio savo kūrinio ji neįdės į Library of Congress rinkinį.