apple

A.P.P.L.E. bendrija – nuo 1990–tųjų iki 2008–tųjų

Irena Ross

A.P.P.L.E. (American Professional Partnership for Lithuanian Education, Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai) bendrija, įkurta tuoj po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1990 metais, tebetęsia daugialypę veiklą Lietuvos švietimo labui. Pažymint 18-ka veiklos metų, pasidžiaukime pastebimais 18-ka pasiekimų.

l A.P.P.L.E. – tai sklandžiai ir produktyviai veikianti bendrija, turinti visų dešimt iki šiol (1990–2008) pareigas ėjusių Lietuvos valdžios – Kultūros ir švietimo ministerijos, vėliau pavadintos Švietimo ir mokslo ministerija – atstovų, ministrų, pradedant pirmuoju ministru Dariumi Kuoliu, kurio pageidavimu ir kvietimu bendrija įsteigta, baigiant dabartiniu ministru Algirdu Monkevičiumi, užnugarį.

l Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymu ir įvairių miestų savivaldybių pareikštu pageidavimu, A.P.P.L.E. seminarai iki šiol buvo vesti net 60 miestų, apkeliavo beveik visą Lietuvą – nuo Klaipėdos vakaruose iki Visagino rytuose; nuo Naujosios Akmenės šiaurėje iki Druskininkų pietuose. Susipažinti su visais miestais galima pažiūrėjus į tam tikslui paruoštą žemėlapį adresu: www.applequest.org.

l Šios bendrijos rėmuose iki šiol beveik 50 proc., t. y., daugiau negu 28,000 Lietuvos mokytojų, yra lankę jų specialybei pritaikytus ir optimaliomis sąlygomis pateiktus A.P.P.L.E. seminarus. Teigiami klausytojų atsiliepimai seminarų pabaigoje liudija turinio, perduoto aukštu lygiu, naudą. Baigusiems ar vienos, ar dviejų savaičių trukmės seminarus įteikiami atitinkami, LR Švietimo ir mokslo ministerijos pripažinti pažymėjimai.
apple
l Pastovi A.P.P.L.E. bendrijos centrinė būstinė Lietuvoje yra įsikūrusi Vilniuje, Didlaukio gatvėje. Tai P.P.R.C. (Pedagogų profesinės raidos centras). Šiame pastate kiekvieną vasarą vyksta pagrindiniai, gausiausi seminarai. Daugelį metų bendradarbiaujame su P.P.R.C. direktoriumi Gintu Rudzinsku ir jo štabu. Visus metus palaikome ryšį planuodami konkrečias kasdienines veiklos detales. Jis kas vasarą dalyvauja Vilniuje vedamuose seminaruose ir jaučiasi mūsų bendrijos raidos dalimi. O mums P.P.R.C. su šalia esančiu bendrabučiu yra lyg antrieji namai.

l Nuo pat pirmosios A.P.P.L.E. seminarų vasaros įvesta tradicija pasodinti po simbolinę obelaitę, taip paženklinant kiekvienų metų švietimo pasiekimą. Oficialiame pirmos seminaro dienos atidaryme obelaitę sodina A.P.P.L.E. vadovas(ė) drauge su P.P.R.C. atstovu. Taigi per 18 vasarų šio pastato priekinėje pievelėje išsirikiavo 18 gražiai augančių obelaičių.

l Bendrija nuo pat jos įsteigimo pasižymi savanorių, švietimo specialistų pasiaukojimu, jie pasidalija ne tik savo žinių lobynu, bet ir padengia savo pakartotinų skrydžių į Lietuvą ir įvairias kitas savo veiklos išlaidas. Beveik 300 Amerikos švietimo darbuotojų yra tokiomis sąlygomis prisidėję per šiuos 18-ka metų.

l Bendrija gali didžiuotis visais iki šiol atsakingai ir kūrybingai vadovavusiais ir daugeliu atvejų įvairiai iki šiol tebesireiškiančiais prezidentais/vadovais: pradedant Vaiva Vėbraite, bendrijos steigėja, įstengusia suburti talentingų dėstytojų ir pagalbininkų būrį iš įvairių, atskirų JAV valstijų ir po kelių metų perduoti stiprios organizacijos estafetę kitiems vadovams.

l Be Vėbraitės paeiliui pareigas ėjo šie vadovai: Emilija Sakadolskienė, muzikos specialistė; Gita Kupčinskienė, pradinių skyrių specialistė; dr. Phil Taylor, administracijos ir komunikacijos specialistas; dr. Katherine Dunlap, socialinės rūpybos specialistė; Irena Ross, anglistė; dr. Karl Janowitz, neigaliųjų ir ypatingo gabumo moksleivių specialistas ir dabartinė vadovė – dr. Barbara Henriques, administracijos specialistė. Jų nuotraukas galima rasti internete: www.applequest.org

l Pradedant 1998 metais, vienuolika metų iš eilės pasišventę Clevelando Lietuvių Bendruomenės veikėjai, kompiuterių specialistai – Amanda ir Algirdas Mulioliai, be vasaros seminarų kasmet yra praleidę sausio ir vasario mėnesius keliaudami po įvairias mokyklas Lietuvoje, norėdami supažindinti kuo daugiau mokytojų su kompiuteriais mokyklose bei sustiprinti jų kompiuterinius įgūdžius.

l Už nuopelnus Lietuvai A.P.P.L.E. veikloje 2001 m. sausio 24 d. Amanda Muliolis buvo LR prezidento Valdo Adamkaus apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

l Nuo pat bendrijos veiklos pradžios dr. Karl Janowitz savo sumaniu ir originaliu bendravimu su neseniai amžinybėn iškeliavusiu A.P.P.L.E. projektų partneriu Kaune dr. Algirdu Grigoniu ženkliai sustiprino veiklą neigaliųjų vaikų švietimo ir globos srityje. Prof. Janowitz iniciatyva Kaune įsteigta speciali ir vertinga atrinktomis temomis profesinė biblioteka, daug prisidėjusi prie Lietuvos darbuotojų žinių praturtinimo šioje srityje. Kai kurie tomai išversti į lietuvių kalbą.
l
Atkreipiant dėmesį ir į vaikus, ir į jaunus suaugusius su fizinėmis ir protinėmis negaliomis, Vilniuje ir Kaune įkurta draugija, kuri suvienija šeimų ir darbuotojų pastangas šių moksleivių galimybėms vystyti. Kas vasarą vyksta speciali mokomoji ir poilsio stovykla Giruliuose, prie Klaipėdos. Joje kasmet šios srities A.P.P.L.E. specialistai prisideda prie veiklos ciklo su pavyzdine metodika. Šeimos yra ypač prisirišusios prie šio pasišventusio, kasmet į Girulių stovyklą sugrįžtančio A.P.P.L.E. personalo.

l Dr. Blanche Woolls, įtakinga bibliotekos mokslų specialistė, savo nenuilstamomis pastangomis daug prisidėjo prie Lietuvos mokyklų bibliotekininkių įgūdžių pagerinimo ir šios specialybės prestižo pakėlimo.

l Tarp nenuilstamai, įvairiais būdais rėmusių A.P.P.L.E. veiklą nuo pat pradžios iki dabar yra Shirley Sabo, viena iš pirmųjų Vėbraitės ramsčių, kartu su kaimynystėje gyvenančia lietuvių kilmės pora Walter ir Jane Serbent. Ši pora stropiai rėmė A.P.P.L.E. per pirmuosius 16 veiklos metų. Tad padauginus iš dviejų reikia pridėti 32 metų vertės savanoriškai atliktas pareigas tiek Lietuvoje, tiek Connecticut valstijoje.

l Iki 2005 metų A.P.P.L.E. bendrija iš surinktų aukų kuklia stipendija paremdavo kiekvieną seminaro kursantą, taip sumažindama kelionių bei apsistojimo bendrabutyje išlaidas. Seminarų eigai palaipsniui pasikeitus ir mokytojų algoms Lietuvoje šiek tiek pagerėjus, tai daugiau nedaroma.

l Nuo 2006 metų A.P.P.L.E. bendrijos iniciatyva Lietuvos mokyklose įvestas plataus masto konkursinio pobūdžio švietimo tobulinimo projektas. Jo tikslas – įtraukti į projekto kūrybą ir jo įgyvendinimą ne tik mokytojus ir mokinius, bet ir tėvus bei bendruomenę. Šis projektas susijęs su pinigine premija. Daugiau informacijos ir konkursų rezultatus rasite adresu: www.applequest.org.

l Būtina atkreipti dėmesį į nuo pat bendrijos pradžios jos veiklą gyvybiškai palaikančių dosnių aukotojų: tiek labdaringų, ištikimai aukojusių organizacijų, tiek pavienių, taip pat ypatingai dosnių ir ne kartą aukojusių aukotojų. Vietos stoka neleidžia suminėti atskirų aukotojų. Svariausia vienkartinė organizacijos auka gauta 2005 metais yra įamžinta fotografijoje (www.applequest.org). Nežiūrint, kaip atidžiai ir taupiai A.P.P.L.E. ruošia ir vykdo savo veiklą, neįmanoma apsieiti be finansinio užnugario konkrečioms, neišvengiamoms išlaidoms padengti. A.P.P.L.E. turi teisę išduoti nuo mokesčių atleidžiančius pakvitavimus. Už aukas aukotojams atlyginama ne tik individualiomis padėkomis, bet ir prie jų pridedamais mūsų kruopštaus iždininko pakvitavimais.

l Šiame paskutiniame 18–ame punkte kreipiuosi į mielus skaitytojus. Šv. Kalėdoms artėjant kviečiu atkreipti dėmesį į Lietuvoje įsišaknijusios A.P.P.L.E. bendrijos švietimo raidos pastangas. Žengiant į 19-tuosius veiklos metus išgyvename finansinį nepriteklių. Kiekviena sulaukta auka bus nuoširdžiai įvertinta ir apgalvotai panaudota 2009 metais. Ypatingai dėkingi Jums liks Lietuvos švietimo darbuotojai. Aukas prašome siųsti adresu: A.P.P.L.E., P.O. Box 179017, San Diego, CA 92177.