Kalifornijos lietuvių kredito sąjungai — 40!

Regina Gasparonienė

Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga Santa Monikoje 2009-tų metų pavasarį švęs savo įkūrimo 40-metį. Pirmuosius savo veiklos metus, t. y. 1969–sius, pabaigusi su 30 narių ir sutaupę keliolika tūkstančių dolerių, Kredito sąjunga jubiliejinius metus pasiryžusi sutikti su kapitalu, ne mažesniu kaip 60 milijonų dolerių. Amerikos valdžios paskelbtas taupymo sąskaitų apdraudos padidinimas iki 250 tūkst. dolerių, o visai šeimai net iki vieno milijono dolerių – labai palengvina šio plano įvykdymą.

Tokie augimo planai yra realūs, nes Kredito sąjungos finansinių ataskaitų duomenys rodo, kad 2006 metų pagrindinis kapitalas siekė 48.9 mln. dol., 2007 metais pagrindinio kapitalo jau turėta 51.2 mln. dol., o šių metų trečią ketvirtį pasiekta 54.9 mln. dol. suma. Atitinkamai paskolų sumos buvo:

2006 m.: paprastų – 581 tūkst. dol., nekilnojamo turto – 22.0 mln. dol.; 2007 m.: paprastų – 740 tūkst. dol., nekilnojamo turto – 24.5 mln. dol.; 2008 m.: paprastų – 782 tūkst. dol., nekilnojamo turto – 30.2 mln. Šiandien čia išduodamos paskolos namams pirkti net iki milijono dolerių, labai atidžiai paruošus skolinimo dokumentus, taupiai mažinant išlaidas ir visą veiklą kreipiant narių labui. Mūsų nariai yra stiprūs savo lietuvišku taupumu.

Drauge su nepaprastai išaugusiu narių finansiniu pasitikėjimu mūsų Kredito sąjunga (kas yra neapsakomai vertinga dabartinės ekonominės padėties metu) sulaukė aukšto profesinio kredito sąjungų administracijos pripažinimo. Šių metų vasarą Kalifornijos valstijos valdžios revizoriai Kredito sąjungos finansinį organizavimo darbą įvertino aukščiausiais balais, o ,,Bauer Financial’’, atliekantis Amerikos bankų ir kredito kooperatyvų veiklos palyginimus ir vertinimus, mūsų Kredito sąjungai suteikė penkias žvaigždutes iš tiek pat galimų.

* * *

Kokį kelią turėjo nueiti ši lietuviška įstaiga, kad per 40 metų taptų vienu stambiausiu lietuvių finansiniu kooperatiniu institutu vakarinėje Amerikos pakrantėje?

Kredito sąjunga savo veiklą pradėjo, kai Santa Monikoje ėmė kurtis lietuviai su savo klubais ir lietuviškomis mokyklomis. Tai buvo metas, kai atvykusiems ir besidairantiems įsikurti lietuviams būtinai reikėjo finansinės pagalbos. Kaip žinome, bankai atvykėliams paskolų nepatiki. Tad Kredito sąjungos steigėjams teko pats sunkiausias kūrimosi metas: ieškoti būsimų narių ir būsimų indėlių, rizikuoti savo turtu ir vardu pasirašant banko finansinius dokumentus. Kai kam toks žingsnis atrodė neįmanomas.

1969 metų kovo mėn. 12 d. Kredito sąjunga buvo įkurta. Jos pirmieji entuziastai ir steigėjai buvo Albinas Markevičius, Vytautas Bacevičius, Emanuelis Jarašūnas, Vytautas Plukas ir Kęstutis Vaičius. Pirmojoje Revizijos komisijoje dirbo: Edvardas Budginas, Ronaldas Nelsas ir Ronnie Peters, o pirmąją Paskolų kreditavimo komisiją sudarė – Remi Vizgirda, Vitalis Lembertas ir Aloyzas Grigaliūnas. Praėjus mėnesiui po įkūrimo, buvo išduota pirmoji paskola vieno tūkstančio dolerių sumai. Nedidelė įstaiga tilpo viename kambaryje, Santa Monikos gatvėje. Pati pirmoji samdyta tarnautoja buvo Laimutė E. Graužinienė, vėliau čia dirbo Rūta Mulokienė, o ilgiausiai beveik 40 metų dirbusi ir iki šiol Kredito sąjungos vadove dirbanti yra Laima E. Wheeler.

Šiandien šią įstaigą toje pačioje Santa Monikos gatvėje žino tūkstančiai lietuvių ne tik Kalifornijoje, bet ir visoje Amerikoje. Buvusį rankų darbą jau seniai pakeitė galingi kompiuteriai, kurių pagalba net penki Kredito sąjungos darbuotojai teikia visus patarnavimus kaip ir banke: įvairias paskolas – asmenines, automobilių bei nekilnojamo turto; mokestines ir specialias taupymo sąskaitas, taip pat ilgalaikes terminuotas ir pensijų IRA; tiesioginius pensijų pervedimus į sąskaitas, pinigų pervedimus elektroniniu būdu į bet kurią pasaulio šalį, ATM kortelių aptarnavimus. Gera finansinė padėtis leidžia palūkanas nariams išmokėti daug aukštesnes negu bankų. Artimiausiuose planuose numatomos bankinės paslaugos internetu. Kaip ir visi kredito kooperatyvai, Kredito sąjunga duoda nariams nemokamą gyvybės apdraudą iki 2,000 dol.

Darbo sėkmę pirmiausia lemia gerai išmanantys ir turintys didžiulę patirtį vadovai. Direktorių valdyboje išrinkti: Albinas Markevičius – prezidentas, Vytautas Čekanauskas – vice-pirmininkas, Aleksas Baipšys – sekretorius, Laima Wheeler – iždininkė, Dalia Gricius, Juan Andres Guiga ir Kristina Burokas – nariai. Paskolų kreditavimo komisijoje dirba: Vitalis Lembertas – pirmininkas, nariai – Gediminas Leškys ir Jonas Talandis. Raimondas Marks prižiūri paskolų išdavimą. Finansinės priežiūros komitetui vadovauja Edvardas Budginas, nariai – Asta Budginas ir Vida Bruožis. Kasdieninį narių aptarnavimo darbą atlieka įstaigos darbuotojai: Laima Wheeler – įstaigos vadovė, turinti didžiulę, beveik 40-ties finansinio darbo patirtį; administracijos vadovė Dalia Gricius, tarnautojos Regina Banionis, Gida Urbonienė ir Regina Gasparonienė.

Visi dideli mūsų Kredito sąjungos finansinio darbo laimėjimai – tai įtempto ir labai atsakingo darbo su nariais rezultatas. Nariai kas ketvirtį yra informuojami apie jų indėlius ne vien finansiniais dokumentais, bet ir pranešant apie naujoves, pakeitimus bei valdžios įstatymus tuo tikslu leidžiamame laikraštėlyje.

Toks didelis narių ir Kredito sąjungos bendras darbas davė ypatingus rezultatus, kuriais džiaugiamės kartu. Kredito sąjunga vertina savo narių pasitikėjimą ir stengiasi dirbti kuo geriau. Artimiausias projektas – įdiegti sistemą, kuri pritrauktų jaunąją kartą, – atlikti didelę bankininkystės darbų dalį kompiuteriais, internetu. Dabartiniame technologijos amžiuje tai yra būtina.

1-oje eilėje: Asta Budginas, Vytautas Čekanauskas – viceprezidentas, Laima Wheeler ir Regina Gasparonienė; 2-oje eilėje: Edvardas Budginas – finansinės priežiūros pirmininkas, Aleksas Baipšys, Gida Urbonienė, Vitalis Lembertas-kreditų pirmininkas, Kristina Burokas, Albinas Markevičius – prezidentas, Regina Banionis, Jonas Talandis, Dalia Gricius ir Vida Bruožis. Trūksta Andres Guiga, Gedimino Leškio ir Raimondo Marks.