DOVANA BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

vyduna@sbalzekas

Vydūno fondas (FV) yra išleidęs Lietuvos istorinį, iliustracinį ir topografinį žemėlapius. Taip pat turi gražų senųjų Lietuvos žemėlapių rinkinį. Šį rudenį dalį senųjų Lietuvos žemėlapių VF padovanojo Balzeko Lietuvių kultūros muziejui, kuris turi didžiausią Lietuvos žemėlapių rinkinį Amerikoje. Žemėlapių įteikimas įvyko 2008 m. lapkričio 8 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus žemėlapių kambaryje.

Nuotraukoje (iš k.) VF valdybos VP Jūratė Variakojienė, garbės konsulas Stanley Balzekas, viešnia iš Washington, DC, Joint Baltic American National Committee (JBANC) lietuvių atstovė Monika Ramanauskaitė ir VF Tarybos pirm. Leonas Maskaliūnas. Jono Kuprio nuotr.