Bažnyčių uždarymas palietė ir Clevelandą

Kaip skelbia Clevelando naujienų tinklalapis cleveland.com, Clevelando katalikų arkivyskupija planuoja uždaryti daugiau nei 24 bažnyčias. Kurios bažnyčios bus uždarytos, vyskupas Richard Lennon turėtų nuspręsti iki kitų metų kovo mėnesio, tačiau kai kurios parapijos jau dabar bando kovoti prieš jų sujungimą su kitomis ir pastatų išsaugojimą. 2007 m. gegužės mėnesį vyskupas Lennon nurodė 69 regioninėms parapijų grupėms sudaryti veiksmų planą, kaip sujungti parapijas. Sujungimo priežastys siejamos su tikinčiųjų išsikėlimu į priemiesčius bei augančiu dvasininkų trūkumu.

Didžiausia našta tenka miesto bažnyčioms, pastatytoms imigrantų XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Daugumai gyventojų pradėjus keltis į priemiesčius, sumažėjo šių bažnyčių parapijiečių skaičius. Clevelande planuojama uždaryti 26 parapijas (iš 61). Miesto gyventojų skaičius siekia pusę tiek, kiek buvo 1950-aisiais, o katalikų skaičius nukrito nuo 287 tūkstančių 1960-aisiais iki 90,000 šiandien.

Šiuo metu 10 didžiausių parapijų yra įsikūrusios priemiesčiuose, ne mieste. Vyskupo Lennon teigimu, arkivyskupija stengsis daryti viską, kad būtų išsaugotos stiprios parapijos ir teiks socialines bei švietimo paslaugas visiems miesto gyventojams. Vyskupas teigė esąs labiau susirūpinęs dvasininkija, nei tuo, kiek pastatų liks stovėti.

Šis bažnyčių uždarymas ir parapijų jungimas palietė ir lietuviškas bažnyčias. Rytinėje Clevelando dalyje esančią Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos bažnyčią planuojama sujungti su St. Jerome parapija. St. Jerome parapijos tikintieji priešinasi šiam sujungimui, o lietuvių parapijos atstovai teigia, jog sujungus šias dvi bažnyčias, bus prarastas parapijos lietuviškumas. Tuo labiau, kad ir kitą lietuvių parapiją Clevelande – Šv. Jurgio – taip pat svarstoma uždaryti. Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapija – tai kultūrinis ir religinis lietuvių centras Clevelande. Čia buriasi lietuviškoji bendruomenė, įvairios organizacijos (skautai, ateitininkai), puoselėjamas lituanistinis švietimas.

Priminsime, jog š. m. spalio 24–28 dienomis Čikagoje apsilankęs Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ bei jį kelionėje lydėjęs Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas prelatas Edmundas Putrimas spaudos konferencijoje apie lietuvių parapijas Clevelande sakė, jog viena jų – Šv. Jurgio parapija (kun. kleb. Juozas Bacevičius) – greičiausiai natūraliai užsidarys. Tačiau apie antrąją lietuvišką Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapiją (kleb. Gediminas Kijauskas) arkivyskupas buvo kitos nuomonės. Jo teigimu, ši parapija yra pakankamai gyva ir, kai šiais metais vyko Šiluvos jubiliejaus paminėjimas, jis matė joje apsilankiusius žmones. Apie tai arkivysk. Tamkevičius kalbėjo su vietos vyskupu, kurį jis kartu su kun. Kijausku aplankė. ,,Aš išsakiau vyskupui savo nuomonę, kad parapija gyva, vyskupas sakė, kad į mano nuomonę jis atkreips dėmesį. Pažadėjau vyskupui, kad jeigu reikės, Lietuvos Vyskupų konferencija kunigą Clevelandui duos”, – susitikimą su vietiniu Clevelando vyskupu spaudos konferencijoje apibendrino arkivysk. Tamkevičius.

Parengė Aurelija Tamošiūnaitė ir Dalia Cidzikaitė