Tiltas, jungiantis kartas

Sigita Šimkuvienė-Rosen
JAV LB KV valdybos vicepirmininkèė
 
Su Vida Meiluviene pirmą kartą teko susitikti prieš trejus metus, vykusiame JAV LB Floridos apygardos suvažiavime St. Petersburg apylinkėje. Ji viena iš tų, kurie labai palankiai atsiliepia apie trečiabangius, moka bendrauti su įvairios kartos žmonėmis. Šioje Lietuvių Bendruomenės apylinkėje Meiluvienė yra ypatingas tiltas, jungiantis vyresniąją ir jaunesniąją kartas.

Šį kartą apsilankius St. Petersburg apylinkės renginyje ,,Madų paroda” teko apsistoti pas mielą Vidą ir daugiau sužinoti apie jos gyvenimą. Vida Meiluvienė gimė Mažeikiuose. Tik 18 mėnesių būdama su tėvais pasitraukė į Vakarus. Į Ameriką šeima atvyko 1951 metais, išsilaipino New York mieste. Vėliau traukiniu išvažiavo į Čikagą, nes ten jau gyveno keletas pažįstamų, kurie padėjo susirasti darbus.

Vida lankė šeštadieninę lietuvišką mokyklą, o visą savaitę mokėsi Šv. Kazimiero katalikiškoje mokykloje. Vėliau mokėsi gimnazijoje. Tik baigusi gimnazijos mokslus, sutiko savo išrinktąjį Giedrių Meilų, su kuriuo ir susituokė. Jaunoje lietuvių šeimoje gimė du sūnūs – Linas ir Alius. Linas Meilus su šeima gyvena Čikagoje, Alius – Atlanta mieste. Vida visada buvo aktyvi lietuviškoje veikloje, daug dirbo su skautais, jaunimo organizacijomis.

Į saulėtą Floridą Meilų šeima persikėlė gyventi 1991 metais. Jau 1992 metais Vida tapo šios apylinkės vicepirmininke. 1993 metais LB pirmininkui Klemui Jurgėlai išėjus į anapilį, apylinkės pirmininku buvo išrinktas pulkininkas Algimantas Garsys. Pastarajam išvykus į Lietuvą padėti Lietuvos besikuriančiai kariuomenei, Vida vienbalsiai buvo išrinkta apylinkės pirmininke.

Tad jau nuo 1994 metų energinga, Žemaitijos krašte gimusi lietuvė vadovauja St. Petersburg apylinkei. Tai turbūt vienintelė LB apylinkė, kurios veikla tiesiogiai yra persipynusi su Lietuvių Klubo veikla. St. Petersburg lietuvių veikla jau seniai garsėja visoje Floridoje, JAV ir Lietuvoje. Daugelis garsių Lietuvos artistų su koncertais lankėsi ir lankosi šiame telkinyje.

Apylinkėje yra 200 narių, daugiausia vyresnės kartos. Apylinkės valdybą sudaro: Elena Jasaitienė – vicepirmininkė, Loreta Kynienė – iždininkė, Alvita Kerbelienė – sekretorė. Vietinis jaunimas po truputį jungiasi į Lietuvių Klubo veiklą. Vida turi vilties, kad jie įsitrauks ir į apylinkės valdybą. Jos vadovaujama apylinkė visada atsiliepia į JAV Krašto valdybos laiškus, raginimus. Jie artimai bendrauja su savo Kongreso nariais, bendradarbiauja su latvių ir estų organizacijomis. St. Petersburg apylinkė viena iš geriausiai surenkančių aukas Vasario 16-osios proga. Jos nariai mielai remia JAV LB Švietimo tarybos darbą, rugsėjo mėnesį vykusiame aukų rinkime St. Petersburg lietuviai suaukojo 500 dol. St. Petersburg Lietuvių Klubo biuletenyje „Lietuvių žinios” apylinkės pirmininkė rašo apie Lietuvių Bendruomenės svarbiausius įvykius, praneša apie kitų apylinkių renginius.

Vida Meiluvienė jau 10 metų dirba kaip mokytoja, trejus metus pati vadovavo lietuviškai mokyklėlei. Šiais metais, man lankantis Floridoje, turėjau galimybę susitikti ir pasidžiaugti ,,Saulutės” mokyklos mokiniais ir mokytojais. Mokykla įsikūrusi Lietuvių Klubo patalpose, užima du kambarius, mokiniai suskirstyti pagal amžiaus grupes. Vyriausia mokytoja amžiumi Vida Meiluvienė dirba su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Klasėje penkios žavios lietuvaitės, kurioms mokytoja yra ir močiutė. Kiekvieną sekmadienį ji paruošia po naują eilėraštį, mokosi su mergaitėmis, daro meno darbelius, žaidžia įvairius žaidimus, mokosi dainelių. Ji labai dėkinga savo mokinių tėvams, kurie nuoširdžiai bendradarbiauja su ja, dirba su savo vaikais papildomai.

Lituanistinės mokyklos ,,Saulutė” veikla labai papildė St. Petersburg lietuvių gyvenimą. Šaunių mokytojų, Vidos kolegių Ramutės Krivickienės, Rasos Kay ir Soteros Maksvytienės paruošti mokiniai koncertuoja šv. Kalėdų, Vasario 16-osios, Motinos dienos proga. Visi labai džiaugiasi gražia mokyklos veikla, mažųjų koncertais.

St. Petersburg, FL Lietuvių Bendruomenės apylinkės pirmininkė yra Floridos apygardos valdyboje atsakinga už švietimą. Ji nuoširdžiai dalyvauja mokytojų kursuose ir darbo konferencijose. Vida Meiluvienė nuoširdžiai bendradarbiauja su naujomis apylinkėmis: jų valdybų pirmininkais – Alvydu Smilinsku iš Orlando ir Zita Sideriene iš Pietvakarių Floridos apylinkės. Alvydas Smilinskas – naujas apylinkės vadovas, Meiluvienės kvietimu, dalyvavo St. Petersburg apylinkės valdybos posėdyje spalio mėnesį, pasidalijo savo apylinkės veiklos ypatumais ir rūpesčiais, sėmėsi patirties, domėjosi kaip dirba vyresni.

Rašydama apie Vidos Meiluvienės lietuvišką veiklą negaliu nepaminėti jos mamos – Vandos Tamašauskaitės-Frankienės-Vaitkevičienės. Savo mokytojos karjerą ji pradėjo Lietuvoje. Išvykusi į Vokietiją Vanda Frankienė buvo lietuvių vaikų DP stovykloje mokytoja. Savo mokytojos karjerą ji tęsė ir Amerikoje – keletą metų mokytojavo Čikagoje K. Donelaičio mokykloje.

Apgailestauju, kad neteko susitikti su tikrai įdomia asmenybe, praeitais metais Vanda Frankienė–Vaitkevičienė išėjo į anapilį. Vidos mama yra aštuonių knygų autorė. Visos jos parašytos jaunimui. Tai vaidinimai ir vadovėliai. Vandos Frankienės-Vaitkevičienės knygos 2009 metų vasarą bus pristatytos Kaune, Maironio muziejuje. Vida Meiluvienė jau suplanavusi šia proga kelionę į Lietuvą.

Apylinkės pirmininkė yra aktyvi ir Lietuvių Klubo veikloje. Nuo kitų metų Vida bus Lietuvių Klubo pirmininkė. Spalio 26 dieną apylinkės renginyje man teko garbė įteikti JAV LB Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno pasirašytą Padėkos raštą, kuriame Vida Meiluvienė apdovanojama už nuoširdžią visuomeninę lietuvišką veiklą.

Linkime mielai apylinkės pirmininkei kūrybinės energijos, visada turėti pulką puikių bendražygių, lietuvišką veiklą puoselėjant saulėtoje St. Petersburg padangėje!