XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

mks

mks

Ilgai ruoštas ir lauktas XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (PLMKS), vykęs Padėkos dienos savaitgalį – lapkričio 26–30 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte – jau istorija. Sukvietęs arti 200 mokslininkų iš 14 pasaulio šalių 40-ąjį gimtadienį šventęs simpoziumas parodė, kad jis dar pilnas kūrybinių jėgų.

Atvykę iš kitų šalių ir JAV gyvenantys mokslininkai gvildeno dar daug neišspręstų problemų. Mokslinių bei plenarinių sesijų temos apėmė visas svarbiąsias mūsų gyvenimo sritis, mokslininkai bandė rasti atsakymus į daugelį mums rūpimų klausimų. Plenarinių sesijų sąrašas didžiulis, tačiau krito į akis, kad šių metų simpoziumas ypatingą vietą skyrė lituanistiniam švietimui išeivijoje.

Malonu, kad prie simpoziumo suruošimui JAV LB Krašto valdybai talkino Lietuvių Fondas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Tik kartu dirbdami galėsime išspręsti iškilusius klausimus ir įveikti sunkumus.

Susirinkę mokslininkai ir simpoziumo svečiai ne tik dalyvavo plenariniuose posėdžiuose ir sesijose. Jie apsilankė Illinois Institute of Technology, Argonne National Laboratory, Northwestern University, dalyvavo susipažinimo vakare, fotografo Jono Dovydėno fotografijos parodos ,,Afganistanas. 1985–2005” ir šaržų parodos ,,Juozas Olinardas Penčyla – šaržų karalius” atidaryme Lietuvių dailės muziejuje, kino filmų peržiūroje, iškilmingame pobūvyje.

Malonu tarp dalyvių buvo matyti ir pirmojo simpoziumo programos vadovą prof. dr. Algirdą Avižienį bei to simpoziumo organizacinio komiteto pirmininką Bronių Nainį.

Apie simpoziumą dar daug bus rašoma, tad šį kartą tik pasigėrėkime praėjusio renginio akimirkomis.

,,Draugo” info

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks


mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks

mks


mks

Jono Kuprio nuotraukos