Detroito lietuviai iškilmingai paminėjo
90-ąją Lietuvos kariuomenės sukaktį


Regina Juškaitė-Švobienė

„O skambink per amžius
vaikams Lietuvos,
Tas laisvės nevertas,
kas negina jos...”

Kariuomenė yra viena pagrindinių valstybės pamatų dalis ir atrama valstybei išlikti. Minėdami Lietuvos kariuomenės sukaktį, turime didžiuotis ja ir suprasti, kad stipri kariuomenė reiškia stiprų kraštą.

Sekmadienį, lapkričio 30 d., Šv. Antano parapijos patalpose buvo paminėta Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-toji sukaktis. Praeitą sekmadienį, lapkričio 23 d., šv. Mišios buvo aukojamos už žuvusius savanorius, karius, partizanus, šaulius. Mišias užprašė ramovėnai, šauliai, birutietės bei Dariaus ir Girėno klubas. Lapkričio 30 d. minėjime dalyvavo organizacijos su vėliavomis. Skaitinius skaitė klebonas kun. ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vyriausias kapelionas Alfonsas Babonas, jis pasakė ir šventei skirtą pamokslą.

Sukakties minėjime dalyvavo gražus būrys žmonių, nors jų galėjo būti ir daugiau. Gaila, kad pasitaikė žvarbus oras, gal dėl to kai kurie nedalyvavo. Salę puošė Mykolo Abariaus specialiai padarytas plakatas su užrašu: „Jūs savo gyvybę aukojot Lietuvai.” Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas ir ramovėnų pirmininkas Abarius atidarė minėjimą, dėkodamas visiems už dalyvavimą.

Kun. Babonas sukalbėjo invokaciją. Po to vyko kovose dėl Lietuvos laisvės žuvusiųjų pagerbimas.

Patriotišką, uždegančią kalbą pasakė Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas. Išgirdome įdomią ir turiningą paskaitą apie Lietuvos kariuomenę. 1918 m. lapkričio 23 d. yra oficiali Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena, nes tą dieną buvo išleistas pirmasis Lietuvos kariuomenės įsakymas. Tuo metu kariuomenėje buvo apie 100 karininkų ir karo valdininkų bei 50 savanorių kareivių. Kariuomenė buvo organizuojama skubiai. Lapkričio 24 d. Vokietijos vyriausybė oficialiai pareiškė sutinkanti, kad Lietuvos kariuomenė būtų organizuota. Prelegentas apibūdino praeities kovas prieš lenkus ir bermontininkus, kurias laimėjo Lietuvos kariuomenė. Už jūsų gyvybės aukas mes gerbiame Jus ir lenkiame galvas – sakė Abarius.

Šiandien Lietuvos kariuomenę sudaro dešimt rinktinių. Kiekvienoje apskrityje yra po vieną rinktinę, kurią sudaro apie 10,000 karių. Dabar į Lietuvos kariuomenę imama 18 proc. šauktinių, kas sudaro apie 2,000 karių. Šiuo metu šauktinių karių nesiunčia misijoms į užsienį. Šiandien kariai yra paruošti gerai ir prilygsta Vakarų Europos kariams. Lietuvos kariai savo drąsa ir ištvermingumu pasižymi Irake ir Afganistane. Būdami išeivijos šauliai mes gerbiame ir didžiuojamės dabartine kariuomene. Lietuvos kariai yra narsūs ir pasiruošę ginti kraštą. Prelegentas paragino didžiuotis Lietuva ir garsinti jos vardą. Paskaitininkas pateikė daug konkrečių duomenų apie Lietuvos šaulius ir kariuomenę, tad jo buvo labai įdomu pasiklausyti.

Maloniai ir skaniai svečius vaišino garbės šaulė Onutė Abarienė.

Rengėjų vardu vadas Abarius padėjo kun. Babonui už aukotas šv. Mišias, pamokslą ir invokaciją, Onutei Abarienei už parūpintas vaišes ir šios šventės dalyviams už dalyvavimą. Minėjimas užbaigtas visų dalyvių sugiedotu Lietuvos himnu.

Šventė buvo gerai organizuota ir sklandžiai vyko. Po šventės vyko malonus pabendravimas. Dalyviai skirstėsi kupini šventinės nuotaikos.