Ar pasitikėti pranašais?

Romualdas Kriaučiūnas

Po rinkimų ir ekonomikos krizės realijų padaugėjo įvairių spėliojimų, net pranašysčių. Viena jų noriu pasidalinti.

Prieš daugiau nei 200 metų škotų istorijos profesorius Alexander Tyler Edinburgh universitete štai ką porino apie Atėnų respublikos žlugimą prieš du tūkstančius metų: ,,Demokratija visada yra laikina, nes ji negali išsilaikyti kaip pastovi valdymo forma. Demokratija laikysis, kol balsuotojai suvoks, kad panaudodami valdžios iždą jie gali nubalsuoti sau dosnias dovanas. Nuo tos akimirkos dauguma visada balsuos už tuos kandidatus, kurie jiems pažadės daugiausia gėrybių iš valdiško iždo. Todėl kiekviena demokratija sužlugs dėl neatsakingos finansų politikos. Vidutiniškas didžiausių pasaulio civilizacijų amžius nuo istorijos pradžios buvo apie du šimtai metų.”

Per tą laiką tie kraštai visada pereidavo tokias vystymosi stadijas: iš vergystės – į dvasinį tikėjimą; iš dvasinio tikėjimo – į drąsą; iš drąsos – į laisvę; iš laisvės – į perteklių; iš pertekliaus – į pasitenkinimą; iš pasitenkinimo – į apatiją; iš apatijos – į priklausomybę; iš priklausomybės – atgal į vergiją.

Joseph Olson, Hemline universiteto teisės mokyklos profesorius St. Paul, Minnesota valstijoje, iškelia įdomius faktus apie 2000-ųjų prezidentinius rinkimus JAV. Juose Gore laimėjo 19 valstijų, o Bush 29 valstijose. Gore laimėtos valstijos apėmė 580,000 kvadratines mylias, o Bush laimėtas plotas sudarė 2,427,000 kvadratines mylias. Gore laimėtose apskrityse gyvena 127 milijonai gyventojų, o Bush laimėtose apskrityse – 143 milijonai gyventojų. Žmogžudysčių proporcija 100,000 gyventojų skaičiui Gore laimėtose apskrityse yra 3.2, o Bush laimėtose apskrityse – 2.1 žmogžudystė atitinka 100,000 gyventojų.

Profesorius Olson toliau pastebi, kad Bush laimėjusioje teritorijoje žemės nuosavybė yra daugiausia mokesčių mokėtojų rankose. Tuo tarpu Gore teritorijoje žmonės daugiausia gyvena valdžios remiamose butų kolonijose ir pragyvena iš valdžios duodamos pašalpos. Olson yra įsitikinęs, kad, sekant profesoriaus Tyler vystymosi stadijomis, JAV dabar yra tarp pasitenkinimo ir apatijos stadijų. Apie 40 proc. krašto gyventojų jau yra valdžios išlaikomų gyventojų kategorijoje.

Prisibijoma, kad jei JAV kongresas suteiks amnestiją dvidešimčiai milijonų nelegalių įsibrovėlių ir jei jie gaus balsavimo teisę, per penkerius metus JAV gali tekti atsisveikinti su dabartine savo tvarka ir sistema.