dalyviai
Suvažiavimo dalyviai.

Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimas

Elena Oželytė
 
Visuotinis metinis Lietuvių tautodailės instituto (LTI) narių susirinkimas įvyko 2008 m. spalio 18 d. A. Vaitonienės namuose, Toronte. Susirinkimą atidarė Instituto pirmininkė A. Veselkienė, pasveikindama visus atvykusius ir padėkodama Toronto skyriaus pirmininkei Vaitonienei už svetingą priėmimą. Pirmininkė pakvietė visus vienos minutės atsistojimu pagerbti Toronto skyriaus mirusį narį Leoną Adomavičių.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo pakviesta G. Tarvydienė, o sekretoriauti – D. Didžbalienė. Mandatus pristatė O. Taseckienė, pranešdama, kad susirinkime dalyvauja 22 nariai ir kad kiti 7 nariai įteikė savo įgaliojimus. Pereitų metų visuotinio sukaktuvinio suvažiavimo protokolą perskaitė Tarvydienė. Protokolas su dviem pataisomis buvo vienbalsiai priimtas.

Toliau buvo Valdybos pirmininkės pranešimai. Pirmininkė Veselkienė pranešė, kad Instituto vardu ,,Tėviškės žiburiuose’’ buvo pareikšta užuojauta a. a. Leonui Adomavičiui ir kad jo atminimui buvo paaukota 500 dol. Mažosios Lietuvos fondui. Ji paminėjo, kad lietuviškoje spaudoje buvo išspausdinti straipsniai: ,,Tėviškės žiburiuose’’ ir ,,Drauge’’ – R. Sakalaitės-Jonaitienės pokalbis su L. Vismanu, ,,Tėviškės žiburiuose’’ – L. Nakrošienės straipsnis ,,Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimas’’ ir ,,Drauge’’ E. Oželytės straipsnis ,,Tautodailė Šiaurės Amerikoje’’. LTI pirmininkė padėkojo L. Vismanui už paruoštą parodos katalogą ir padarė pastabą, kad kataloge, kuris buvo skirtas Instituto 30-mečiui, turėjo būti pažymėti kilimų pavadinimai ir dailininkų-projektų kūrėjų vardai, o ne tik dailininkų atlikėjų vardai.

Valdybos pirmininkė perskaitė gautą L. Milukienės sveikinimą iš New York. Iždininkė I. Tarvydienė pristatė 2007 metų apyskaitą, kurią patvirtino revizorė O. Taseckienė.

Toliau vyko Tarybos pranešimas apie organizacijos būklę ir skyrių veiklą. Tarybos pirmininkas Vismanas pasveikino visus susirinkusius ir pristatė pranešimą apie LTI bendrą organizacinę ir administracinę struktūrą, įskaitant Tarybos sudėtį ir apžvalgą, Tarybos rinkimus, LTI valdybos sudarymą, Tarybos pareigas ir Tarybos vykdomojo komiteto teises ir pareigas. Vismanas pabrėžė, kad susimokėjusių narių skaičius sumažėjo beveik 50 proc. Kalbėdamas apie skyrius ir jų veiklą, tarybos pirmininkas paminėjo, kad iš visų skyrių veikliausias yra Toronto skyrius, tačiau nuo 2007 metų nė vienas skyrius nebuvo susirinkęs.

Montrealio ,,Vaivorykštės’’ skyriuje darbuojasi 3 narės. Šiais metais kartu su pabaltiečių menininkų sąjunga jie surengė gražią parodą ir atstovavo Lietuvai garsiame ,,Quilt of Memory’’ projekte. Philadelphijoje yra 7–8 dirbančios narės, bet jų veikla daugiau ribojasi vakaronių renginiais. Tačiau tenka pažymėti, kad Philadelphijoje susidomėjimas tautodaile auga. Bostono skyriaus pagrindinė veikla pasireiškia rengiant Joninių šventę. Skyrius turi labai energingą veikėją, kuris stengiasi atgaivinti veiklą. New York skyriuje yra susidomėjusių LTI veikla ir ateitimi. Čikagos skyrius neatsiliepė.

Tarybos pirmininkas savo pranešime pažymėjo, kad aplankė ir atskirai kalbėjosi su dauguma narių ir skyrių pirmininkų, ir, jiems kaip reklamą išdalino daug lankstinukų apie Institutą. Vismanas pasidalino atgarsiais iš savo susitikimų su skyrių pirmininkais ir nariais, nurodydamas, kad reikia stiprinti centro valdybą, daugiau bendradarbiauti tarp skyrių, užmegzti ryšius su Lietuva, kaupti žinias, gautas iš vyresniųjų, ir jas perduoti ateinančioms kartoms, parengti tautinių drabužių siuvimo iškarpas. Buvo duotas pasiūlymas sumažinti į LTI tarybą renkamų asmenų skaičių, kuris šiuo metu yra 20.

Žodis buvo suteiktas skyrių pirmininkėms arba atstovėms, kurios padarė pranešimus apie skyrių veiklą. D. Staškevičienė iš Montrealio pranešė, kad sėkmingai dalyvavo pabaltiečių menininkų parodoje ir planuoja ateinančiais metais perduoti savo žinias apie juostų audimą. Ji pati audžia daug juostų ir trumpų juostelių, kitos narės norėtų ką nors veikti, bet jų amžius neleidžia. Toronto skyriaus pirmininkė A. Vaitonienė pranešė, jog visos narės darbuojasi privačiai ir šiais metais neturėjo jokių susiėjimų. Jos pačios gobelenai buvo paskolinti Carasauga parodai. A. Veselkienė perskaitė A. Rastenytės-Page iš Philadelphijos skyriaus pranešimą. Skyrius dalyvavo Lietuvių namų metinėje mugėje su tautodailės eksponatais juostomis, audiniais ir kalėdiniais šiaudinukais, parodė, kaip juostas austi ir kalėdinius šiaudinukus gaminti. Skyrius taip pat prisideda prie Lietuvių kultūros centro veiklos.

Diskusijų apie organizacijos būklę metu L. Veselka pasiūlė, kad reikėtų bent du kartus per metus išleisti žiniaraštį/biuletenį, nes tai suteiktų nariams galimybę pasidalinti žiniomis. I. Meiklejohn pasiūlė surinkti visų elektroninius adresus, kad galėtumėme geriau susisiekti ir bendradarbiauti. L. Nakrošienė sutiko būti komunikacijos/ryšių koordinatore. A. Zarembaitė pasiūlė, kad visi apie savo darbus praneštų L. Nakrošienei, kuri, surinkusi daugiau žinių, bent du kartus per metus jas persiųstų visiems nariams. A. Zanderienė užvedė diskusiją, dėl savo tinklalapio. K. Pavilanytė-Gaputienė pasiūlė prie tinklalapio turėti ,,chatroom’’, ji apsiėmė sužinoti, kiek kainuotų parengti ir įsteigti tokį tinklalapį. I. Meiklejohn pranešė, kad Kanados Lietuvių muziejuje Anapilyje stovi 4 manekenai su tautiniais drabužiais, tačiau tų manekenų būklė yra menka, ir ji užklausė, ar LTI Toronto skyrius galėtų paskolinti muziejui savus manekenus, kurie dabar yra Vilniaus Manor patalpose. Buvo nutarta paskolinti manekenus. I. Meiklejohn susitars su muziejaus vadovybe dėl manekenų skolinimo sąlygų ir atsakomybės. I. Meiklejohn susidomėjo lankstinukais, kuriuos Vismanas išdalino New York, norėjo sužinoti, kaip jie atrodo ir ar juos būtų galima panaudoti kitomis progomis. Vismanas pažadėjo atsiųsti lankstinukus susipažinti.

Toliau vyko rinkimai. G. Tarvydienė ir O. Taseckienė sutiko ir toliau atlikti iždininkės ir revizorės pareigas. I. Meiklejohn pasisiūlė parašyti visiems Tarybos nariams laiškus, užklausdama, ar dabartiniai nariai sutinka ir toliau būti Taryboje, ir ar jie sutinka su į Tarybą renkamų asmenų skaičiaus sumažinimu. Buvo sudaryta 3 asmenų darbo grupelė, susidedanti iš I. Meiklejohn, L. Vismano ir E. Oželytės, kuri nagrinės ,,by-law’’, liečiantį LTI, ta grupelė kitų metų susirinkime pristatys savo išvadas dėl galimybės sumažinti Tarybos sudėtį.

Diskutuota dėl nario mokesčio. Nario mokestis pasilieka 5 dol. iki kito susirinkimo. Pirmininkė A. Veselkienė pristatė narės Bronės Palilionienės atsistatydinimo laišką.

Iš Tarybos atsistatydino M. Vasiliauskienė. Nauja Tarybos nare tapo Lana Vyte. Vienbalsiai nubalsuota ir priimta nauja Taryba. Valdybos pirmininkei A. Veselkienei pageidaujant pasitraukti iš šių pareigų, šios atsakingos pareigos buvo pasiūlytos Danelei Didžbalienei, kuri sutiko jas užimti. G. Tarvydienė padėkojo už gražiai suruoštas vaišes. Po susirinkimo dar tęsėsi narių pokalbiai. Pabendravę ir atnaujinę tarpusavio ryšius, susirinkimo dalyviai išsiskirstė.