Jaunimo centro vakarienė

jc

Tėvai jėzuitai (iš kairės) Antanas Gražulis, SJ, Antanas Saulaitis, Sj ir Latvijos ir Lietuvos provincijolas Aldonas Gudaitis, SJ vakarienės metu.   Jono Kuprio nuotr.

Kasmetinė tradicinė Jaunimo centro vakarienė vyko gruodžio 7 d., sekmadienį. Po šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje visi rinkosi į didžiąją salę, kur po oficialios dalies, kunigas Lionginas Virbalas, SJ, papasakojo apie ilgametę Jėzuitų veiklą, savo pasakojimą papildydamas skaidrių rodymu. Puikiai meninę programą atliko  solistė Dalia Lietuvninkienė, kuriai akompanavo Manigirdas Motekaitis.

jc

jc

jc

jc