Advento ir Kalėdų pamaldų ir renginių tvarkaraštis

Šv. Antano parapijoje
1501 S. 50 Ave., Cicero, IL


Gruodžio 17 d. – Susikaupimo vakaras. Vakarą ves svečias iš Lietuvos kun. Gintaras Vitkus, SJ. 5 val. p. p bus klausoma išpažinčių, 5:30 val. p.p. – šv. Mišios

Gruodžio 20 d. – Agapė po 9 val. r. šv. Mišių

Gruodžio 25 d. – šv. Mišios lietuvių kalba 9 val. r.

Gruodžio 27 d. – šv. Mišios llietuvių kalba 9 val. r.

Sausio 1 d. – šv. Mišios lietuvių kalba 9 val. r.


Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje
2745 West 44th Street Chicago, IL 60632
 Tel.: 773-5231402; el. paštas: jauniusk@yahoo.com


Advento metu sekmadienias šv. Mišios – 10 val. r.

Susitaikymo pamaldos ir išpažintys – gruodžio 19 d. 9 val. r. (ves – kun. Gintaras Vitkus, SJ)

Parapijos Kūčių vakarienė – gruodžio 24 d., pradžia – 7 val. v.

Kalėdų nakties mišios – gruodžio 24 d. 9 val. v.

Kalėdų ryto šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10 val. r.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo prapijoje
6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629
Tel.: 773-476-0571; Fax: 773-476-0065


Rekolekcijos diena – gruodžio 12 d. 2 val. p.p. – konferencija; 3 val. p.p. bus klausomos išpažintys; 
4 val. p.p. – šv. Mišios. Dalyvaus Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Eugenijus Troickis, kuris parapijoje viešės visą gruodžio mėnesį

Kalėdų nakties mišios – gruodžio 24 d. 10 val. v.

Kalėdų ryto šv. Mišios – gruodžio 25 d. 10:30 val. r.

Naujųjų metų dieną – sausio 1 d., penktadienį, šv. Mišios – 10 val. r.


Šv. Andriejaus parapijoje
19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130


Gruodžio 20 d. apylinkės lietuviai kviečiami lietuviškai atlikti išpažintį prieš lietuviškas šv. Mišias (Mišių pradžia 10:30 val. r.) Šv. Andriejaus bažnyčioje

Gruodžio 24 d. – Bernelių Mišios Šv. Andriejaus bažnyčioje

Tėvų jėzuitų koplyčioje
5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636
Tel.: 773-737-8400; el. paštas: kunagsj5262@hotmail.com


Gruodžio 12 d. nuo 8:30 val. r. iki 1 val. p.p. – Susitaikymo pamaldos Čikagos lituanistinės mokyklos moksleiviams ir tėveliams. Susitaikymo pamaldoms vadovauja tėvas Gintaras Vitkus, SJ

Gruodžio 20 d. – nuo 9 val. r. klausoma išpažinčių, 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (tėvas Gintaras Vitkus, SJ). Po Mišių – kalėdinis vaikučių  koncertas. Koncertuos pop muzikos vaikų grupė ,,Tu ir Aš” (vadovė  Loreta Karsokienė), dalyvaus Kalėdų senelis

Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. Bernelių Mišios. Prakartėlės pašventinimas. Po Mišių – kalėdaičių laužymas ir bendruomenės pasveikinimas su švente. Dalyvaujantys Bernelių Mišiose atlieka šv. Kalėdų dienos pareigą.

Gruodžio 25 d. – šv. Mišios 10:30 val. r.

Sausio 1 d. – 10:30 – Švč. Mergelės – Dievo Motinos šventė. Katalikams privaloma

Išpažinčių klausoma kiekvieną  sekmadienį nuo 10 val. r. Kalėdaičių galima įsigyti koplyčioje arba Jaunimo centre.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
14911 127th Street, Lemont, IL 60439
Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net


Bendruomeninis Susitaikinimo sakramento vakaras su asmenine išpažintimi – gruodžio 18 d. nuo 6:30 val. v. Išpažinčių klausoma šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. p. p. iki 5:50 val. p. p. (Kūčių ir Kalėdų dieną išpažinčių nebus klausoma).

Gruodžio 24 d. 4 val. p. p. misijoje giedos vaikų choras ,,Vyturys”.

7 val. v. misija rengia šventinę Kūčių vakarienę. Prašome užsiregistruoti iki gruodžio 21 d. pas misijos seselę Laimutę (el. paštas: ses.laimute@yahoo.com; tel.: 630-243-1070 ) arba misijos raštinėje.

Bernelių Mišios – 11 val. v. PLC Jaunimo rūmų naujoje sporto salėje. 10:30 val. v. – misijos choras giedos Kalėdines giesmes.

Šv. Kalėdų dieną – gruodžio 25 d., penktadienį, 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišios – Jaunimo rūmuose; 7 val. v. šv. Mišios – misijoje.

Tradicinis misijos choro koncertas – gruodžio 27 d. 1:30 val. p. p. Dalyvauja: kamerinis choras ,,Laudate Dominum” ir solistė Lijana Kopūstaitė-Paulleti.

Naujųjų metų dieną – sausio 1 d., penktadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 7 val. v. šv. Mišios bus aukojamos misijoje.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje

5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558
Pamaldos su Šv. Vakariene – gruodžio 13, 20, 27 dienomis.


Gruodžio 12 d., 2 val. p. p. parapijos kalėdinė šventė ir sekmadieninės mokyklėlės ,,Atvirų durų” diena. Programėlė ir dovanėlės vaikučiams

Gruodžio 24 d. – Šv. Kūčios (lietuvių ir anglų kalbomis) 5 val. p. p.

Gruodžio 25 d. – Kalėdos (lietuvių ir anglų kalbomis) 11:30 val. r.


Lietuvių Evangelikų Liuteronų Ziono parapijoje
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: 708 422-1433; Fax: 708 422-1485; el. paštas: zionlithlutheran@aol.com

Trečias Advento sekmadienis, gruodžio 13 d., 10:30 val. r. – jungtinės pamaldos su Šv. Komunija, Sekmadieninės mokyklėlės kalėdinė programa. Po pamaldų vaišės, atvyks Kalėdų senelis

Penktadienis, gruodžio 18 d., 4 val. p. p. – ,,Spindulėlio” kalėdinė programa ir šventė, atvyks Kalėdų senelis

Pirmadienis, gruodžio 21 d., 12:30 val. p.p. – kalėdinės pamaldėlės ,,Spindulėlio” vaikams ir tėvams

Ketvirtadienis, gruodžio 24 d. 5:30 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos su šv. Komunija; gieda parapijos choras, solistė

Penktadienis, gruodžio 25 d. – Šventos Kalėdos. 9:30 val. r. – kalėdinės pamaldos anglų kalba su šv. Komunija; kalėdinių giesmių giedojimas. 11 val. r. – kalėdinės pamaldos lietuvių kalba su šv. Komunija; kalėdinių giesmių giedojimas

Sekmadienis, gruodžio 27 d. – 10:30 val. r. – jungtinės pamaldos, kalėdinių giesmių giedojimas

Kevirtadienis, gruodžio 31 d. – 6 val. v. – tradicinės Naujų metų išvakarių pamaldos anglų kalba su šv. Komunija

,,Draugo” info