Jaunimo centro metinė vakarienė

Metai bėga nesustodami. Senbūviai čikagiečiai dar mena pirmąją Jaunimo centre vykusią vakarienę, o sekmadienį, gruodžio 5 d. į kasmet rengiamą popietę rinkosi jau 53-ąjį kartą.

Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje svečiai rinkosi taip gerai visiems pažįstamoje Jaunimo centro salėje. Didžiulį susirinkusiųjų būrį pasitiko naujai išdažytos salės sienos, Moterų klubo paruošti stalai. Kai kurie svečiai pasigedo anksčiau čia kabėjusių paveikslų, kurie išsiųsti į Lietuvos Nacionalinį muziejų.

 Šventę pradėjo naujoji Jaunimo centro pirmininkė Neringa Aleksonienė. Pasveikinusi visus su artėjančiomis Kalėdomis ji pristatė garbingus svečius, tarp kurių buvo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas Gintaras Vitkus, SJ, Lietuvių Fondo pirmininkas Rimas Griškelis, ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, kun. Antanas Gražulis, SJ, Antanas Saulaitis, SJ, kun. Jaunius Kelpšas, Jaunimo centro tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus ir daugelis kitų.

Visus susirinkusius pasveikino tėvas G. Vitkus, SJ. Su savo pareigomis atsisveikino buvusi JC valdybos pirmininkė Milda Šatienė, išdirbusi šiose pareigose 10 metų. Ji palinkėjo naujajai valdybai ir jos pirmininkei geros kloties.

N. Aleksonienė atsisveikino su ilgamete JC moterų draugijos pirmininke Anele Pociene, šiose pareigose išdirbusia 15 metų ir visiems pristatė naująją klubo pirmininkę Ireną Dirdienę. Valdybos pirmininkė padėkojo visiems, iš širdies dirbantiems JC labui.

Jaunimo centro tarybą ir valdybą pasveikino Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, primindama, kad šiose patalpose mokykla gyvuoja jau 19-ti metai ir pasidžiaugė, jog šiais metais mokyklos mokinių skaičius išaugo visu šimtu. Ji taip pat padėkojo tėvams jėzuitams, kurie mokyklai skyrė papildomas patalpas.

Meninę programą vedė aktorė Audrė Budrytė. Susirinkusieji klausėsi Nijolės Penikaitės atliekamų dainų (akompaniatorė Nijolė Šimulynienė), kolektyvo ,,Tu ir aš” vaikų pasirodymo (vadovė ir solistė Loreta Karsokienė), stebėjo rodomus Laimos Gaudinskas sukurtus drabužius.

Svečiams vaišinantis ,,Lithuanian Plaza” patiektais valgiais, visus dar linksmino buvęs gerai žinomo Lietuvoje ,,Brolių Aliukų” ansamblio dalyvis, dainų autorius ir atlikėjas Kęstutis Kazakevičius. Jam talkino L. Karsokienė.

Po vakarienės JC tarybos pirmininkas V. Momkus pakvietė visus dalyvauti loterijoje.

Kasmetinė JC labdaros vakarienė baigėsi. Labdara centrui labai reikalinga. Pastatas sensta, dyla įrengimai, tai vienu, tai kitur reikia pataisymų. Naujai išrinktai valdybai atėjo nelengvas laikas, linkime jiems nenuleisti rankų, rūpintis šiuo lietuvybės centru ir tikime, kad aukotojų skaičius didės, kad šiame puikiame centre vis dažniau ims lankytis svečiai, bus ruošiami lietuviški vakarai.

,,Draugo” info
JC Moteru klubo pirmininkė Irena Dirdienė, buvusi JA Moterų klubo pirmininkė Anelė Pocienė ir JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas Gintaras Vitkus, SJ.

Daiuoja Nijolė Penikaitė.

Ansamblis ,,Tu ir aš” ir vadovė Loreta Karsokienė (ketvirta iš k.).


Svečių akį traukė gražūs Laimos Gaudinskas sukurti drabužiai.


Jaunimo centro metinėje šventėje dalyvavo didelis būrys svečių. Jono Kuprio nuotraukos

Vakarą veidė aktorė Audrė Budrytė.

Mažoji modeliuotoja.