2008-ieji Čiurlionio galerijai Jaunimo centre buvo sėkmingi

Laima Apanavičienė

Metai pralėkė kaip viena diena. Nespėsime apsižiūrėti ir kelsime šampano taures už 2009-uosius, kartu prisimindami praėjusiuosius metus. Kokie jie buvo Čiurlionio galerijai Jaunimo centre?

Prasidėjo 2008-ieji įspūdinga paroda, kurią Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto kultūros reikalų departamentu sausio 12 – balandžio 6 dienomis surengė Čikagos kultūros centre (Chicago Cultural Center – 78 East Washington St., Chicago, IL 60602). Joje net tris mėnesius ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai bei miesto svečiai galėjo gėrėtis lietuvių dailininkės Petronėlės Gerlikienės (1905-1979) siuvinėtais kilimais parodoje ,,Embroidered Myths and Everyday Stories” (,,Siuvinėtos pasakos ir kasdieninės istorijos”).

Dailininkė yra viena ryškiausių lietuvių liaudies savamokslių menininkių. Į lietuvių liaudies dailę Petronėlė Gerlikienė atėjo jau sulaukusi garbaus amžiaus. Jos talentas atsiskleidė staiga, netikėtai ir labai spontaniškai. Per trumpą savo kūrybos laikotarpį, kuris apima vos šešerius metus (1972–1978), ji išsiuvinėjo vienuolika didelio formato kilimų (Čikagos kultūros centre buvo rodomi šeši iš jų) bei nutapė apie šešiasdešimt paveikslų tuo ryškiai praturtindama šiuolaikinę lietuvių liaudies tapybą.

Šios parodos tęsinys – 2008 m. sausio 18 d. Čiurlionio galerijoje atidaryta paroda ,,Kartos”, iš galerijos organizuojamo ciklo ,,Šeimos”, kurioje buvo eksponuojami P. Gerlikienės ir jos sūnaus Pranciškaus Gerliko tapybos bei dailininkės anūkės Jurgitos Gerlikaitės grafikos darbų paroda.

ciurPranciškus Gerlikas, Jurgita Gerlikaitė ir Darius Gerlikas

Čiurlionio galerijos 50-metis pažymėtas didžiule paroda–konkursu, kurio atidarymas įvyko 2008 m. vasariociur 22 d. Konkurso mecenatė – žinoma išeivijos dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė, kuri savo gražiais labdaros darbais žinoma ne tik JAV, bet ir Lietuvoje, premijoms skyrė 2,600 dol. Sekdami jos pavyzdžiu prizus įsteigė JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba (prizas atiteko dailininkui iš Izraelio Sauliui Kvoshui) ir Jaunimo centras (prizas buvo įteiktas jaunai, perspektyviai dailininkei Dainai Lukaitei).

 Komisijos nariai – Jolanta Kurpis, Vincas Lukas, Danas Lapkus ir Val Ramonis Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos-konkurso premijas paskyrė: dvi pirmas vietas – Irenai Šaparnienei ir Alvidui Pakarkliui; dvi antras vietas – Gintarui Jociui ir Vidui Zimkui ir dvi trečias vietas – Danguolei Kuolienei ir Renatai Palubinskas. Taip pat buvo įsteigtos dvi specialiosios Čiurlionio galerijos premijos. Jos atiteko Vandai Aleknienei ir Petrui Aleksai.

Tai buvo išties neeilinis įvykis, sutraukęs gausų išeivijos menininkų būrį. Į parodos rengėjų kvietimą atsiliepė 65 autoriai ne tik iš JAV, bet ir iš Airijos, Izraelio, Kanados.

Gražios sukakties proga galerijai sveikinimo laiškus atsiuntė Cook County iždininkė Maria Pappas ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

Na, o kovo mėnesį meno mylėtojai rinkosi į kitą neeilinį įvykį – dailininko Juozo Mieliulio knygos ,,Juozas Mieliulis” sutiktuves ir jo retrospektyvinės parodos atidarymą. Ši paroda ypač įdomi buvo neseniai atvykusiems į JAV. Mat jie mažai žinojo apie šį įdomų dailininką.

 Gruodžio 10 d. mane pasiekė žinia, kad Juozo Mieliulio kūriniai, kuriuos jis po parodos dovanojo Lietuvai, sėkmingai pasiekė Vilnių ir yra paimti Lietuvos dailės muziejaus (dir. R. Budrys) globon. Tad lauksime Nacionalinės galerijos atidarymo Vilniuje, kurioje viena salė, direktoriaus R. Budrio teigimu, bus skirta J. Mieliulio darbams.

ciur

Parodos metu dailininkas Juozas Mieliulis su draugais

Siurrealistinius J. Mieliulio darbus keitė švelnumo persmelkti tapybos darbai, mirgantys prasmingais uogų ir vaisių simboliais, pakiliais angelų atvaizdais, gėlėmis ir medeliais. Tais darbais mus džiugino tapytoja iš Lietuvos Giedra Mažrimienė, parodoje ,,Šypsena mamai” atskleidusi poetišką, svajingą, o kartais ir kiek pasakišką pasaulį.

ciur Kitą įspūdingą parodą Čiurlionio galerijoje surengė Lituanistnių tyrimo ir studijų centras savo 25-mečio proga. Su vertingais eksponatais susipažino ne vien meno mylėtojai. Ši paroda buvo naudinga besidomintiems istorija, o Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai mokiniams parodoje vedė istorijos pamokas.

Spalio 10 d. į parodą ,,Sapnai” Čiurlionio galerijon meno mylėtojus sukvietė dailininkas iš Los Angeles Sigitas Šniras. Žiūrovai stebėjosi dailininko darbų įvairove – nuo vaikiškų piešinukų animaciniams filmukams, iliustracijų knygoms, litografijų iki tapybos ant medžio.

Spalio pabaigoje didžiulis būrys meno mylėtojų ir fotomenininko Algimanto Kezio gerbėjų atvyko pasveikinti gerbiamą menininką su garbingu jubiliejumi ir pažiūrėti jo retrospektyvinę parodą. Trenkė kaimo kapelos ,,Sodžius” maršas, prof. Stasys Goštautas apžvelgė A. Kezio nueitą kūrybos kelią, prisiminimais pasidalijo buvęs Čiurlionio galerijos direktorius Petras Aleksa ir fotomenininko brolis Romas Kezys.

Na, o gruodžio 5 d. į galeriją pakvietė paskutinė šių metų paroda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”. Parodą rengė Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba (koordinatorė Daina Paulauskienė) kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir Tėvų jėzuitų pagalba. Man, kaip žiūrovui, ypatingai patiko ne tik pateikta medžiaga, bet ir puikus parodos apipavidalinimas.

Parodos atidaryme dalyvavo svečiai: tėvas Aldonas Gudaitis, SJ – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolas nuo 2003 m., pasveikinęs susirinkusiuosius su parodos atidarymu, ir tėvas Lionginas Virbalas, SJ – Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje rektorius, trumpai pristatęs parodą.

ciur
Giedra Mažrimienė Čiurlionio galerijoje atidarant jos kūrinių parodą ,,Šypsena mamai” . 

Metai baigiasi, bet darbai nesibaigia. Čiurlionio galerija ruošiasi Lietuvos grafikių Agnės Vertelkaitės ir Birutės Zokaitytės pristatymui Čikagos kultūros centre. Parodą ,,Two Lithuanian Printmakers” galerijai padeda ruošti Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Čikagos miesto kultūros reikalų departamentas. Sausio 9 d. kviečiame visus meno mylėtojus 5:30 val. p. p. atvykti į parodos atidarymą (Chicago Cultural Center – 78 East Washington St., Chicago, IL 60602), kuriame dalyvaus ir abi autorės.

Na, o sausio 10 d. kviečiame į Čiurlionio galerijoje vyksiančią parodą – muzikos vakarą, kuriame ne tik parodysime grafikių darbus, bet ir pristatysime kompozitoriaus Mariaus Salyno bei grafikės B. Zokaitytės videografikos instaliaciją ,,Jūros tėkmė ...” Parodos atidaryme dalyvaus grafikės B. Vertelkaitė ir B. Zokaitytė bei kompozitorius Marius Salynas.

Čiurlionio galerija ruošiasi ir išeivijos dailininkų parodai Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Paroda ,,5 American Lithuanian Artist’s” vyks Lietuvos Respublikos ambasados patalpose. Joje dalyvauja 5 JAV gyvenantys dailininkai – Eglė Brėdikienė, Aušrinė Kerr, Danguolė Kuolienė, Audrius Plioplys ir Irena Šaparnienė. Kaip Čiurlionio galerijai pranešė Lietuvos ambasados Varšuvoje kultūros atašė Jurgis Giedrys, paroda atidaroma vasario 17 d. ir veiks iki kovo vidurio. Po to menininkų darbai keliaus į Lietuvą. Visi šie renginiai skirti Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.

Džiaugiamės, kad esame jau sudarę parodų planą visiems ateinantiems metams. Puiku ir tai, kad Čiurlionio galerijos pasiūlymus priima kitos galerijos, kad galime savo menininkų darbus išvežti į kitas šalis ir pasikviesti Lietuvos menininkus. Žvelgdami į ateitį tikimės, kad Čiurlionio galerija nuveiks dar daug darbų, vykdant šios galerijos įsteigėjų kilnius tikslus – globoti lietuvius dailininkus, padėti jiems rengti parodas, o kartu vykdys ir naujai atsiradusius tikslus – kuo plačiau supažindinti JAV lietuvius ir amerikiečius su Lietuvos dailininkais, o Lietuvai parodyti, kokių puikių lietuvių dailininkų yra Amerikoje. 

ciur
Jono Kuprio nuotraukos