phila

Dalis Philadelphia ,,Bendruomenės balso" bendradarbių 2007 metais su LR ambasadoriumi Washington, DC Audriumi Brūzga. Pirmoje eilėje iš k.: Dalia Jakienė, Julija Dantienė (vadovė), amb. A. Brūzga, Teresė Gečienė, Gedi-minas Dragūnas (BB iždininkas), Aldona Page; antroje eilėje: Vidmantas Rukšys, Raimonda Rukšienė, Jurgita Balynaitė, Ilona Babinskienė, Irina Brusokienė; trečioje eilėje: Rasa Avellino, Andra Kline, Jurgita Šakalytė, Rasa Kapočienė, Saulius Garalevičius. Trūksta tuometinių bendradarbiųRimos Jonaitienės, Romos Krušinskienės ir Anilioros Mašalaitienės.  

Saulius Garalevičius nuotr. 

Gruodžio 28 d. nutils lietuvių šauklys
Nutraukiamos ,,Bendruomenės balso” laidos

 Algimantas S. Gečys

Daugiau kaip 50 metų radijo bangomis Philadelphia lietuvius informavusi ,,Bendruomenės balso” programa š. m. gruodžio 28 d. perduos paskutiniąją laidą. Su nemažu skausmu radijo programos klausytojai ir bendradarbiai pasitinka šią žinią. Atsisveikinama su daugelį metų kartą per savaitę mūsų patriotizmą stiprinusiu, tautines pareigas priminusiu, džiugias ir liūdnas žinias teikusiu bičiuliu. Nuo 1953 m. sausio 3 d. su melodija ,,Lietuviais esame mes gimę” klausytojus sveikinusi programa JAV LB Philadelphia apylinkės žinioje veikė 55-rius metus. Surengtos 2,745 programinės laidos. Per tą laiką iš LB apylinkės iždo už transliacijas radijo stotims išmokėta pusę milijono dolerių viršijanti suma.

Truputis istorijos

Bendruomeninei minčiai skleisti anksti buvo suprasta radijo komunikacijos reikšmė. Nors LB organizavimo laikotarpiu Philadelphia veikė kelios radijo programos, iškilo kultūrinės-patriotinės-bendruomeninės minties radijo programos reikalas. Tam daugiausia rūpesčio parodė to meto Philadelphia LB apylinkės valdybos kultūrinės komisijos pirmininkas kun. Stasys Raila. Būta tai energingo žmogaus, į JAV atvykusio pasisvečiuoti ir dėl kilusio karo negalėjusio grįžti į Lietuvą. Pasigedo jis radijo programos kalba, mintimis ir muzika daugiau pritaikytos po II pasaulinio karo atklydusiems lietuviams.

Steigiant radijo programą, kun. Railai rūpinantis, susidurta su lėšų problema. JAV besikuriantys karo pabėgėliai dar nebuvo pajėgūs radijo programos stipriau finansiškai paremti. Tuo tarpu vietos lietuviai verslininkai buvo užsiangažavę remti senosios išeivijos atstovo Antano Dziko vadamą programą. Kun. Railos prikalbintas, talkon LB atėjo ,,Liberty Savings & Loan Association” (vadinamo ,,lietuvišku banku”) prezidentas, ankstyvosios emigracijos lietuvis Charles Cheleden. Jo duota reklama įgalino pirmuosius veiklos žingsnius žengiančiai LB apylinkei pradėti radijo transliacijas, nuperkant A. Dziko radijuje 10 minučių ,,bendruomeninei minčiai skleisti”. 1953 m. sausio 3-ioji tapo istorinė – pradėtos transliacijos per A. Dziko programą. Tačiau į 10 minučių nepajėgta išsitekti. Po trijų mėnesių su amerikiečių radijo stotimi WDAS LB vadovai pasirašė sutartį pusvalandžio programai ir 1953 m. balandžio 11 d. Philadelphia miesto, Pietinės New Jersey ir Delaware valstijos apylinkėse gyvenančius tautiečius eteriu pasiekė Lietuvių Chartos mintis atspindinti programa. Taip gimė ,,Bendruomenės balsas” (,,BB”), pirmoji LB žinioje veikianti programa. 1961 m. pabaigoje ,,BB” laida apėmė jau vienos valandos per savaitę transliacijas iš radijo stoties WTEL. 1998 metais su sutrumpinta pusvalandžio programa pereita į dabartinę radijo stotį WNWR, kur išbūta lygiai dešimtmetį.

,,BB” pirmūnai ir vėlesni darbuotojai

Pirmąjį ,,BB” redakcinį kolektyvą sudarė prof. dr. Jonas Puzinas, prof. dr. Antanas Salys, dr. Kostas Ostrauskas, Adolfas Gaigalas, Vytautas Volertas ir Balys Raugas. 1956 m. pavasarį iš ,,BB” atsakingo redaktoriaus B. Raugo pareigas perėmė A. Gaigalas, kuris išdirbo septynerius metus. Jį 1963 m. pakeitė Henrikas Savickas, naštą vilkęs net 23 metus. 1988 m. LB valdybos pakviesta koordinatorės titulu vadovavimą perėmė Julija Dantienė, šias pareigas ėjusi 22 metus.

Š. m. liepą J. Dantienei pasitraukus į užtarnautą poilsį, laikinosios koordinatorės pareigose darbuojasi Teresė Gečienė. Vykdant LB apylinkės valdybos nutarimą, gruodžio 28 d. jai teks vesti paskutinę ,,BB” laidą.

***

Šį apžvalginį straipsnį rašančiam programų redaktoriumi teko darbuotis A. Gaigalo vadovaujamame kolektyve. Tada dar buvau studentu ir uždavinys paruošti laidą buvo tikrai nelengvas. J. Kapočiaus ,,Lietuvių Enciklopedijos” leidimas dar buvo tik įpusėjęs, tad nemažą dalį laiko tekdavo praleisti ieškant patikimų žinių šaltinių. Apie kompiuterius tada dar nesvajota. Vėliau atėjusiems redaktoriams internete esantys tinklalapiai žymiai sutrumpino programos paruošimo laiką. A. Gaigalas reikalavo, kad kiekvienai programai būtų pakoreguotas verslo reklamų tekstas. Atmintyje išliko viena reklama, kurią teko sukurti su programos paruošime tada talkinusia Darija Čepulyte–Dragūniene. Tada jos klausiau: ,,Panele Darija, kuriame banke Jūsų tėveliai Jums kraitį krauna?” Darija atsakė: ,,Algimantai, savaime aišku, kad lietuvių banke – ‘Liberty Savings & Loan’.” Reklamas gabiai kūrė Juozas Gaila: (...) Girdisi sparčiai jojančio arklio kanopų garsas. Didysis kunigaikštis Kęstutis, ant žirgo pasisodinęs Birutę, joja į Pietinėje Philadelphia miesto dalyje esančią Petro Puodžiūno maisto parduotuvę pirkti ,,pasaulyje skaniausių lietuviškų dešrų”. Tada už šią reklamą J. Gaila ,,tautinės drausmės sargų” buvo apkaltintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio orumo įžeidimu. Šiais laikais būtų sakoma, kad J. Gaila kunigaikštį Kęstutį prilygino ,,pilvažmogiui”.

Be jau išvardytų asmenų, redaktoriais ir pranešėjais ,,BB” yra darbavęsi daugiau nei 60 asmenų. Užskleidžiant ,,BB” laidų uždangą juos paminiu: Juozas ir Birutė Gailai, prof. dr. Antanas Klimas, Dalia Jakienė, Virginija Karaliūtė Majauskienė, Jonas Skladaitis, Kazys Kazlauskas, Antanas Šileika, Elena Šaulytė, Vytautas Muraška, Snieguolė Jurskytė, Diana ir Juozas Drumstai, Regina ir Algis Dantai, Juozas Janulaitis, Rima ir Gabrielius Mironai, Bronius Krokys, Anilora ir Putinas Mašalaičiai, Leonora Kaulinytė Balten, Marija Kaulinytė Majauskienė, Eimutis Radžius, Jūratė Krokytė ir Rimantas Stirbiai, Virgus ir Kristina Volertai, Rasa Krokytė, Roma Krušinskienė, Kazys ir Violeta Razgaičiai, Raimonda ir Vidmantas Rukšiai, Jūratė Pauliukonytė Gentlesk, Aldona Page, Ramunė ir Paulius Dainorai, Audronė Gaigalaitė, Aušra Gaigalaitė Tautkienė. Lietuvai atgavus nepriklausomybę į ,,BB” kolektyvą sėkmingai įsijungė jauni atvykėliai iš Lietuvos: dr. Gintaras Labutis, Inga Valaitytė, Andra Stučinskaitė Kline, Dalia Kairiūkštienė, Ilona Babinskienė, Jurga Šakalytė Hamm, Rasa Tauskonytė Avellino, Rasa Kapočienė, Irina Brusokienė, Saulius Garalevičius, Jurgita Balynaitė ir Rima Jonaitienė. Atsiprašau, jei ką nors pamiršau. Blogos valios neturėta.

Rėmėjai, finansai ir baigiamosios pastabos

Metams bėgant ,,BB” kolektyvo nariai keitėsi. Darbavosi pirmosios emigracijos atžalos, pokario atvykėliai, ,,trečiosios bangos” jaunimas. Vieni atėjo, kiti išėjo, dar kiti pailsėję į ,,BB” gretas sugrįžo. Kolektyve besidarbuojančių skaičius svyravo nuo keturių iki 15. Redaktorių amžius – nuo 25 iki 80 metų. Laidos buvo vedamos pagal iš anksto vieneriems metams sudarytą kalendorių. Programų metu buvo perduodamos kultūrinės, švietimo, politinės ir su labdara Lietuvai susijusios žinios. Laidų vedėjams ir pranešėjams niekad nebuvo mokama, nors kai kuriems tekdavo keliauti tolimus atstumus. Iš pirmojo ,,BB” redakcinio kolektyvo narių tarp gyvųjų tebeturime dr. K. Ostrauską ir Vyt. Volertą, rašytojus, savąja kūryba įėjusius į lietuvių literatūros istoriją.

1989 metais ,,BB” buvo apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos ir Lietuvių Fondo premija. Suteiktą 1,000 dol. premiją redakcinis kolektyvas vienbalsiai nutarė skirti nepriklausomybę atkuriančios Lietuvos Vilniaus radijui – naujam siųstuvui įsigyti. Deja, sausio 13 d. sovietų kariuomenei puolant Vilniaus televizijos bokštą naujasis siųstuvas buvo sudaužytas.

,,BB” transliacijos išsilaikė iš kelių nuolatinių verslininkų apmokamų skelbimų, daugelį metų Lietuvių Fondo teiktos dosnios paramos ir klausytojų aukų. Išskirti norėčiau dosnius rėmėjus Joaną Kaulinienę, Bronę Karaškienę su sūnumis ir Veronikos ir Jono Štarkų gausią šeimą. Stambius palikimus (po 5,000 dol.) ,,BB” paliko Sofija ir Juozas Kalinauskai ir ilgametis vyr. redaktorius H. Savickas. Finansinę atskaitomybę turėjo ir iždą daugiau kaip 40 metų tvarkė Gediminas Dragūnas. Reklamas su muzika įkalbėjo ir į kompaktinę plokštelę įrašė dr. Gintarė Gečytė su vyru muziku George Akerley. Algirdas Čepulis buvo ypač paslaugus ilgametis talkininkas, parūpinęs ir įrašęs muziką programoms.

Priežastys, ir kas toliau?

Philadelphia LB apylinkės valdyba, kuriai ko-pirmininkų titulais vadovauja Virgus Volertas ir Roma Krušinskienė, sprendimą nutraukti ,,BB” laidas nepriėmė neapgalvotai. Daugiau kaip pusmetį svarstyta ,,BB” išlaikymo galimybė. Tokio sprendimo priėmimą nulėmė dvi priežastys: sumažėjusios aukos ir mažėjantis klausytojų skaičius. Pastebėta, kad jaunosios kartos, ypač naujai atvykusių iš Lietuvos, kultūrinė-bendruomeninė programų tematika nedomina. Jaunoji karta žinias apie įvykius Lietuvoje ir vietinius renginius gauna internetu. Sunku įtikti klausytojams ir su transliuojama muzika – vieniems ji ,,senamadiška”, kitiems per moderni ir per triukšminga.

LB apylinkės valdybai rūpestį kelia klausimas, kaip nutraukus ,,BB” laidas su vietinėmis žiniomis pasiekti kompiuteriu nesinaudojančius klausytojus. Ko-pirm. V. Volertas planuoja jiems paštu siuntinėti S. Garalevičiaus ir T. Gečienės rūpesčiu internetu platinamus savaitinius renginių pranešimus.

Ilgus metus ,,BB” buvo šaukliu Philadelphia lietuviams. Jo paskirtis – priminti lietuvio pareigas ir lietuvybės užduotis – tapo ypač svarbi Lietuvai keliantis nepriklausomam gyvenimui. Nėra jokios abejonės, kad ,,BB” pradininkų viltys bei norai pilnai pasiteisino. Tačiau viskam ateina pabaiga. Upės dažnai pakeičia nusistovėjusią vagą, tenka keisti visuomeninę veiklą ir joje naudojamas priemones. Gyvenimo pasiūlyti pasikeitimai nebūtinai laikytini avariniais. Padėka tiems, kurie vienu ar kitu būdu daugiau kaip pusšimtį metų įgalino ,,Bendruomenės balso” laidas Philadelphia apylinkėse.