Skaudžios netektys

Eidama 55-uosius metus JAV mirė buvusi prezidento Valdo Adamkausvaivavebraite patarėja, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė Vaiva Vėbraitė.

Biologės išsilavinimą turėjusi V. Vėbraitė dar studijuodama dirbo Bostono lituanistinėje mokykloje, dėstė Lietuvos istoriją, vėliau dirbo lietuvių kalbos vertėja JAV valstybės departamente. Lietuvoje prasidėjus tautinio atgimimo sąjūdžiui, Connecticut valstijoje įsteigė ,,Atgimimo” lituanistinę mokyklą, buvo ,,Vėtros” tautinių šokių ansamblio mokytoja ir režisierė. 1990 m. kartu su kolege įsteigė bendriją ,,Amerikos mokytojų pagalba Lietuvos mokyklai” (APPLE) ir buvo jos generalinė direktorė. 1998–2000 m. dirbo Lietuvos švietimo ir mokslo viceministre. Grįžusi į JAV aktyviai veikė Amerikos Lietuvių Bendruomenėje, buvo jos tarybos nare, dirbo prezidiume.


andsmitas
Sekmadienio vakarą užgeso ir 28 metus Vasario 16-osios gimnazijai vadovavusio Andriaus Šmito gyvybė. Jis neatsigavo po patirto insulto.

A. Šmitas 1967 m. baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Bonoje studijavo Rytų Europos istoriją ir teologiją. Il-gą laiką buvo Pabaltijiečių krikščionių studentų organizacijos tarybos ir valdybos narys. Baigęs studijas dirbo vokiečių mokyklose, 1981 m. buvo pakviestas dirbti Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, po metų tapo mokyklos direktoriumi. (ELTA)