Čikagoje įkurta Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija

Lapkričio 29 d. XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu susirinko būrelis bendraminčių ir įkūrė Psichologinę ir dvasinės pagalbos draugiją (PDPD). PDPD (toliau Draugija) – pelno nesiekianti organizacija, laisvanorišku pagrindu jungianti visus Šiaurės Amerikoje gyvenančius lietuvius, kuriems rūpi ir kurie rūpinasi Šiaurės Amerikos lietuvių dvasine ir psichologine gerove, ir kurie savo finansiniu ir darbiniu įnašu prisideda prie šios laisvanoriškos Draugijos veiklos.

Kalbamės su naujai išrinktu Draugijos pirmininku kun. Valdu Aušra.

– Kaip kilo idėja įkurti PDPD ir kokie buvo pirmieji žingsniai?

– Prieš 6–7 m. susikviesdavau Lietuvių Bendruomenės veikėjus ir profesionalus pakalbėti apie naujai atvykusių lietuvių prisitaikymą gyventi JAV, taip pat ir dviejų imigracinių kartų tarpusavio bendradarbiavimą. Tuos pokalbius užrašydavo ir išspausdindavo „Amerikos lietuvis”. Jau pirmų susitikimų metu iškilo idėja, kad mes turime suteikti pagalbą žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių sunkiai prisitaiko naujoje aplinkoje. Iš tų pokalbių išsivystė praktinis rezultatas: „Paguodos telefonas”, kuris jau veikia beveik 4 metai. „Paguodos telefono” savanoriai kartą per 2 mėnesius susirinkdavo aptarti iškilusių problemų, situacijų, pasidalindavo patirtimi ir sustatydavo budėjimo grafikus. Kartais tie susirinkimai būdavo paskirti mūsų profesiniam pasiruošimui ir tobulėjimui. Tų susitikimų metu mums išaiškėjo, kad lietuvių, gyvenančių išeivijoje, kai kurios dvasinės ir psichologinės problemos yra aštrios ir jie neturi informacijos, kur galėtų gauti pagalbą jas sprendžiant. Išryškėjo 2 aspektai: tai nepasitikėjimas savo anglų kalbos žinojimu, kitas – galvojimas, kad Amerikos specialistai nesupras iš kitos kultūros atvykusių žmonių situacijos ir negalės suteikti pagalbos. Dėl šių priežasčių priėjome išvadą, kad reikia suburti lietuviškai kalbančius specialistus psichologus, socialinius darbuotojus ir dvasininkus.

Lietuviškoje spaudoje gausu informacijos apie materialinės gerovės kūrimą, apie įvairias pramogas, bet nėra jokios informacijos, kur galima kreiptis iškilus dvasiniams ir psichologiniams sunkumams. Mes žinome, kad ypač tarp naujai atvykusių tėvai sunkiai randa bendrą kalbą su savo vaikais, vaikai neklauso tėvų, meta mokyklas. Tarp lietuvių girtuokliaujama, šeimose pasireiškia daug smurto, įvyksta net savižudybės. Visa tai rodo, kad gilios psichologinės ir dvasinės krizės nėra tinkamai spren džiamos.

Todėl mes susirinkome 2007 m. lapkričio 17 d. „Seklyčioje” į JAV Socialinių reikalų tarybos būstinę ir, subūrę bendraminčių būrį, nutarėme įsteigti PDPD. Nuo tada prasidėjo paruošiamasis periodas, ruošiant Draugijos įstatus.

– Kokie Draugijos tikslai ir uždaviniai?

– Pagrindiniai Draugijos uždaviniai yra rūpintis lietuvių bendruomenės JAV gerove, siekiant sumažinti socialinę atskirtį bei gerinant psichologinę, emocinę ir dvasinę sveikatą, vykdyti šių problemų prevenciją. Tai bus vykdoma trijuose lygmenyse:

1. Pagalba teikiama lietuvių bendruomenės nariams tiesiogiai dirbant su žmonėmis, taip pat dirbant šviečiamąjį darbą spaudoje, seminaruose, konferencijose.

2. Bendradarbiaujama tarpusavyje tarp įvairių specialistų, pvz., psichologų, socialinių darbuotojų, dvasininkų.

3. Bendradarbiaujama su kitomis JAV, Lietuvos ir tarptautinėmis psichologinėmis ir jai artimų sričių organizacijomis bei keičiamasi patirtimi.

– Kokie ateities planai?

– Ateityje toliau tęsime psichologinės pagalbos liniją („Paguodos telefonas”), galbūt pasikviečiant daugiau savanorių ir padažninant budėjimų skaičių. Primenu „Paguodos telefono” numerį 1-866-438-7400.

Ieškosim lietuvių, gyvenančių kituose JAV lietuvių telkiniuose, dirbančių panašiose srityse, kurie norėtų prisijungti prie Draugijos veiklos, įgyvendinant mūsų tikslus.

Toliau norime surengti paskaitų ciklą mūsų tautiečiams apie visiems rūpimas problemas. Mes žadame apklausti savo Draugijos narius, kaip jie konkrečiai galėtų įsijungti į Draugijos veiklą, kartu įsiklausysime į lietuvių bendruomenės nuomonę. Iš to padarysime išvadas, kokia kryptimi dirbsime toliau.

Baigdamas noriu pakviesti visus, kuriems mūsų tikslai yra artimi, įsijungti į Draugijos veiklą. Kviečiu ne tik psichologus, socialinius darbuotojus, dvasininkus, bet visus, kuriems rūpi mūsų bendruomenės narių psichinė ir dvasinė sveikata, kurie neabejingi žmonių skausmui ir nelaimėms. Draugijos tel.: 708-422-1433.

– Dėkoju už pokalbį. Sėkmės Jūsų tolimesniame darbe!

Kalbino dr. Ona Radzevičienė