vartai

Iš kairės: Raminta Marchertienė (pasisukusi, vos matosi), valdybos narė Danutė Dirvonienė, viešnia iš Vilniaus s. Jolita Matulaitytė, valdybos narė Irena Grigaitienė, svečias iš Washington, DC Algis Lukas, auklėjimo programų red. kolektyvo narė - Raminta Šmulkštienė, narė Marytė Černiūtė. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” narių susitikimas
su viešniomis iš Lietuvos


Ramunė Kubiliūtė

JAV Padėkos savaitgalį Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai galėjo dalyvauti įvairiuose XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumo renginiuose bei kituose tą savaitgalį vykusiuose koncertuose. Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” nariai ir rėmėjai rinkosi į šiek tiek kuklesnį pobūvį. Sekmadienį, lapkričio 30 d. rytą, valdybos narės Ritos Venclovienės namuose įvyko jaukus susitikimas su trimis viešniomis iš Lietuvos, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narėmis – s. Daiva, Dalia ir Jolita. Pirmosios dvi gyvena Kaune, trečioji – Vilniuje.

Susirinkusieji buvo supažindinti su seserų darbu Lietuvoje. (Šiuo metu seserų Lietuvoje yra: 61 – amžinųjų įžadų, 4 – laikinųjų, 1 – novicijoje). Daug kas jau šiek tiek pažįsta šios kongregacijos veiklą Š. Amerikoje (seseris dažnai vadiname „putnamietėmis”, nes Putnam, CT yra jų pagrindiniai namai, JAV provincijos centras). Su šios kongregacijos narėmis Lietuvoje org. „Vaiko vartai į mokslą” dirba nuo pirmųjų organizacijos įsisteigimo dienų – 1998-ųjų. Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu 1997 m. Čikagoje s. Daiva Kuzmickaitė ir Čikagoje gyvenančios pedagogės ir socialinės darbuotojos formavo iniciatyvinį būrelį, kuris vėliau išaugo į organizaciją, veikiančią iki šiol. Visos rūpinosi tuo metu vadintais „gatvės vaikais” (vėliau terminologija pasikeitė į „socialiai remiamų šeimų vaikus”), kurie nelankė mokyklos. Organizacija remia du Vargdienių seserų įsteigtus pomokyklinius dienos centrus Vilniuje ir laikinosios globos namus bei globos namus Marijampolėje ir Rumbonyse.

2008 m. vasarą kongregacijos išrinkta vyresnioji s. Daiva Kuzmickaitė yra socialinė darbuotoja ir sociologijos dėstytoja Vytauto Didžiojo universitete, mokslinė bendradarbė Išeivijos studijų centre Kaune (skaitė pranešimą XIV Mokslo ir kūrybos simpoziume). Ji pasakojo, kad po paskyrimo vienuolijos vyresniąja jai tenka šiek tiek mažiau dirbti mokslinį darbą ir vis dažniau sugrįžti prie socialinio darbo, nes kongregacijos darbas Lietuvoje yra susijęs su žmonių gerove – dirbama su vaikais, jaunuoliais, studentais, šeimomis, globojami seneliai. Kaune seserų vienuolynas, esantis Žeimenos gatvėje, pastatytas Š. Amerikoje gyvenančiųjų seserų ir jų rėmėjų dėka. Ten svečiai gali apsinakvoti tam paskirtame vienuolyno aukšte. Matulaičio namuose vyksta rekolekcijos (tai pat org. „Vaiko vartai į mokslą” seminarai remiamų centrų vadovams, darbuotojams, savanoriams). Apylinkės žmonės lanko koplyčioje laikomas šv. Mišias. Veikia šeimos klubas, kurio nariai raginami dalytis savo problemomis ir patirtimi vieni su kitais. Kitame name, pačiame Kauno centre gyvena s. Dalia Kaminskaitė, kuri globoja ten gyvenančias studentes, atvykusias į Kauną iš įvairių kaimų.

Prie pagrindinio vienuolyno provincijos centrinio pastato Marijampolėje veikia senelių namai (į kuriuos patekti gyventi yra laukiančiųjų sąrašas) ir laikinosios globos namai „Šaltinėlis”, kuriuos remia org. „Vaiko vartai į mokslą”. Rumbonyse veikia parapijos senelių namai ir seselių globoje „Paguodos namuose” auga našlaičiai, vystoma pomokyklinė veikla apylinkės vaikams bei jaunuoliams, taip pat „Vaiko vartai į mokslą” organizacijos remiama. Kitos kongregacijos seserys gyvena ir dirba Kaišiadoryse, Mosėdyje ir, žinoma, Vilniuje. Ne vienas keliaujantis lietuvis iš Šiaurės Amerikos ar kitur yra apsistojęs svetinguose seserų svečių kambariuose, vienuolyno patalpų komplekse prie Katedros aikštės (netoli Prezidentūros, žiūrint, kas kam svarbiau, kaip viena seselė švelniai pasakė).

Po s. Daivos įvado apie seserų darbą Lietuvoje ir jų „tiesioginės akcijos” veiklą, s. Jolita Matulaitytė papasakojo apie Vilniuje veikiantį ,,Carito” vaikų dienos centrą ,,Vilties angelas”. Tai pirmasis org. „Vaiko vartai į mokslą” remiamas centras, kuris gyvuoja ir klesti iki šių dienų. Centras veikia jau 14 metų, o s. Jolita jame dirba jau 8 metus. (Kas yra lankęsis šiame centre, gali matyti, kiek širdies ir darbo ji įdeda, koordinuodama šio centro veiklą, žmones ir darbus). ,,Vilties angelas” veikia kiekvieną dieną. Jame dirba 6 darbuotojai ir 40 paruoštų savanorių, kurie įsipareigoja tam tikromis dienomis ir valandomis dirbti centre. (Tai išsigelbėjimas didmiestyje veikiančiam centrui, nes mažesniuose miesteliuose kartais sunku rasti užtenkamai pajėgių ir pasišventusių savanorių.) Centrą lanko 70 vaikų (4–18 metų), su kuriais dirbama intensyviai (mažiausieji nuo 4–6 m. centre lankosi tik vieną kartą per savaitę). Centras taip pat palaiko artimus ryšius ir netiesiogiai dirba su keturiais parapijos centrais, kuriuos lanko dar 150 vaikų. Taip pat palaikomi ryšiai dar su kitų šešių parapijų centrais, padedama ruošti ten dirbančius savanorius.

Kas tie vaikai, kurie lanko „Vilties angelo” centrą? Jie iš sunkumus išgyvenančių, nedarnių šeimų. Šeimose auga 1–9 vaikai, dažnai jie gyvena vien su motinomis, kartais su patėviais ir pan. Centre dirbama atskirai su motinomis, kurios sutinka priimti tokią paramą. Šeimose dažnos problemos yra priklausomybė ir materialinis skurdas. Centro darbuotojams tenka padėti šeimoms, kai jos turi reikalų su valstybinėmis įstaigomis. Vyksta individuali ir grupinė veikla, paaugliams siūloma didžiojo brolio/sesers („Big Brother, Big Sister”) programa.

Reikalui esant, centrą lankantys vaikai nukreipiami konsultacijoms pas psichologus. Vaikams padedama ruošti pamokas. Vedamos ugdymo programos, įskaitant penkias, kurias yra paruošęs „Vaiko vartai į mokslą” redakcinis kolektyvas. Centras taip pat koordinuoja ir veda katekezę, rekolekcijas, dirba su tėvais – socialinėms konsultacijoms, teikia pagalbą tvarkant šeimos biudžetą, padeda su darbo įgūdžiais. Vedamos kulinarijos pamokos, kad tėvai ir vaikai pasimokytų, kaip paruošti sveiką maistą. Buvo įdomu sužinoti, kad ne vienoje šeimoje bent vienas iš tėvų yra užaugęs globos namuose. Todėl dedamos pastangos dirbant su šeimomis, organizuojant tėvų savipagalbą, renginius bei stovyklas tėvams ir visai šeimai. Centrų darbuotojams rūpi šių šeimų vaikai. Tėvų priklausomybė nuo alkoholio ir kitos problemos paveikia vaikus, jų pasitikėjimą savimi. Europos Sąjungos programos dėka ,,Vilties angele” kasmet savanoriauja vienas ar du studentai iš užsienio, paskutiniu laiku iš Prancūzijos ir Lenkijos. Šie savanoriai gauna dienpinigius, bet vadovaudamiesi katalikiškais principais, jie su pasišventimu dirba jiems pavestus darbus, per tuos metus ar net dvejus, gyventus Lietuvoje, išmoksta kalbėti lietuviškai.

S. Jolita taip pat truputį papasakojo apie šiek tiek mažesnį seserų vadovaujamą dienos centrą „Senamiesčio vaikai”, kurį „Vaiko vartai į mokslą” organizacija taip pat remia. Ten vaikai atlieka pamokas, išmoksta dirbti su kompiuteriais, eina ugdymo programas, panašiai, kaip ir kituose organizacijos remiamuose centruose. Centro patalpose, šv. Kryžiaus namuose, kiekvieną dieną vyksta intensyvi socialinė veikla – anoniminių alkoholikų ir Alanon susirinkimai, teisininkų, psichologų, socialinių darbuotojų konsultacijos. Buvo įdomu sužinoti, kad centre veikia skalbykla benamiams, senjorų programa vienišiems, toje apylinkėje gyvenantiems gyventojams.

Diskusijos su mielomis viešniomis seserimis galėjo tęstis ilgiau, bet reikėjo skubėti į šv. Mišias Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje, o po to eiti į XIV Mokslo ir kūrybos užbaigimo sesijas. Org. „Vaiko vartai į mokslą” nariai yra dėkingi seserims, kad jos paskyrė laiko susitikti su organizacijos nariais. Buvo labai malonu su jomis pabendrauti, ypač tiems organizacijos nariams, kuriems neteko matyti seserų darbų vaisių Lietuvoje. Linkime seserims geriausios sėkmės jų darbuose su Lietuvos vaikais, organizacijos remiamuose centruose ir visur, kur jos dirba artimo meilės darbus. Sveikiname kongregaciją jų 90 metų gyvavimo sukakties proga (spalio 15-toji, šv. Teresės šventė, kongregacijos gimtadienis). Tegul Dievas laimina jų pastangas.

Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” yra pasiryžusi toliau bendrauti su Vargdienėmis seserimis, toliau remti dešimt pomokyklinių dienos centrų bei laikinosios globos namus Lietuvoje. Rėmėjų būreliai Detroite ir Philadelphia jau sėkmingai surengė savo 2008 m. rudens lėšų telkimo projektus. Tradiciniai „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo pietūs Čikagos apylinkėje gyvenantiems rėmėjams (atkelti iš 2008 m. rudens) bus rengiami 2009 m. sausio 25 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Pradžia 12:30 v. p. p. Organizacijos nariai ir rėmėjai kviečiami gausiai dalyvauti. Norintys daugiau sužinoti apie organizaciją ir jos veiklą gali apsilankyti jos internetinėje svetainėje adresu:
www.childgate.org

viltis

Iš kairės: viešnia iš Kauno s. Daiva Kuzmickaitė, org. ,,Vaiko vartai į mokslą” tarybos narys Rimas Griškelis, valdybos narė Rita Venclovienė ir narė Regina Griškelienė.