phila

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Danutė Surdėnienė – Philadelphia Kultūros centro pirmininkė, Regina Mockutė-Zito, Aldona Page – Philadelphia Lietuvių tautodailės instituto pirmininkė, Akvilė Dudonytė – programos asistentė, Rasa Bobelytė-Brittain ir Ilona Babinskienė.

Švenčių sezonas su muzika
Aldona Rastenytė

Šių metų spalio mėnesio pabaigoje įvyko Tautodailės instituto suruoštas lietuviškos muzikos simpoziumas ,,Pažink lietuvišką muziką”. Taip buvo atšvęstas visos šios praėjusios vasaros triūsas įrengiant Muzikos kambarį Philadelphia Lietuvių kultūros centro patalpose ir surenkant, sutelkiant lietuvišką muziką plokštelėse.

Idėja buvo ne nauja, dauguma mūsų turėjome nemažus lietuviškų plokštelių rinkinius, įrašytus pirmaisiais emigracijos metais Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ar vėliau susikūrusių ansamblių, iškilių solistų ar plačiai pasklidusių chorų įvairiuose pasaulio miestuose. Kai kurie filadelfiškiai puikavosi plokštelėmis – ,,Pupų Dėdės” dainomis iš Lietuvos, šalia Broniaus Budriūno skambaus vyrų kvarteto iš Detroito, ,,Jūratės ir Kastyčio” operos iš Čikagos. Muzika visada lydėjo išeivį lietuvį namuose ar renginiuose.

Tačiau technologija greitai pralenkė visą mūsų sukauptą muzikos paveldą. Nuo lentynų ir iš svetainių mūsų namuose dingo senoviniai patefonai ir plokštelės. Išdygo nauji instrumentai ir naujos kompaktinės plokštelės su nauja importuota muzika iš Lietuvos, o senovinės plokštelės atsidūrė ir dulkėjo dėžėse. ,,Senoviškos” muzikos garsai pradėjo blėsti mūsų atmintyje.

Taigi – lietuviškos muzikos kambarys Philadelphia! Jame dabar puikuojasi plokštelės net iš pirmųjų lietuvių ateivių laikų Pennsylvania valstijoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą su įvairia vestuvių, polkų ir liaudies dainų muzika. Tautodailės institutas įsigijo itin modernų aparatą, kuriuo galima klausytis ir plokštelių, ir kompaktinių plokštelių bei garso juostų. O šių ateinančių švenčių proga buvo suruoštas renginys – muzikos simpoziumas ,,Pažink lietuvišką muziką”. Philadelphia gali pasidžiaugti, kad turi nemažai muzikos mylėtojų ir žinovų, ir kad jie sutiko talkininkauti šiame renginyje.

• • •
Programoje buvo numatyta pagvildenti liaudies dainas, pirmosios nepriklausomybės laikų lengvąją muziką, lietuvišką operą ir dabartinę lietuvių populiariąją muziką.

Simpoziumą vedė talentinga solistė ir New York, ,,Harmonija kvarteto” narė, Amerikos oro bangų pasaulyje pasižymėjusi kaip rašytoja, režisierė ir televizijos bei radijo pranešėja Rasa BobelytėBrittain, kuri be taiklių savo, kaip moderatorės, komentarų pristatė ir apibūdino lengvosios muzikos žanrą – šlagerius iš pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikų. Įvairių Lietuvos regionų liaudies dainas išsamiai aptarė ir jas su kanklių palyda padainavo Regina Mockutė-Zito, kuri studijavo muzikos meną Klaipėdoje ir ten vėliau mokytojavo, taip pat dainavo sakralinės muzikos ansamblyje, grojo kanklėmis, vadovavo chorui ir dainų ansambliui.

Dabartinės Lietuvos populiariąją muziką nuotaikingai ir taikliai pristatė Philadelphia ,,Laisvės” choro vadovė ir chormeisterė Ilona Babinskienė, baigusi Juozo Gruodžio aukštesniąją mokyklą Kaune bei Klaipėdos valstybinę konservatoriją, dirbusi meno vadove Kultūros namuose, mokytojavusi akordeono klasėje. Ji su Philadelphia ,,Laisvės” choru dalyvavo VIII Dainų šventėje Čikagoje, atliko labai pasisekusį choro koncertą Philadelphia ir gastroliavo Baltų suvažiavime Washington, DC, taip pat koncertavo Shenandoah, Pennsylvania; Baltimore, Maryland; New Britain, Connecticut ir kitose Philadelphia apylinkėse. Kasmet suruošia Kalėdinės muzikos koncertus Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčioje Philadelphia.

Didžiausio publikos susidomėjimo susilaukė liaudies dainos, nors klausimų ir komentarų netrūko visiems muzikos žanrams. Jais maloniai pasidalino ir vieni kitus papildė ir kalbėtojai, ir klausytojai.

Po tokios žinių gausos apie muziką svečiai ir rengėjai toliau bičiuliavosi prie skoningai paruošto rudeniško vaišių stalo. Raudonavo pirmieji Pennsylvania obuoliai, baltavo lietuviškas sūris su rudenio uogomis, įvairiais priedais ir saldumynais, neaplenkiant ir aguoninio, girdėjosi estradinė muzika, jungianti ir jaunus, ir nebe tokius jaunus dalyvius, atsilankiusius arčiau susipažinti su lietuviškos muzikos praeitimi ir dabartimi. Nes, kaip Tautodailės instituto pirmininkė Aldona Page atidarydama simpoziumą pasakė, ,,muzika – tai kalba, kuria be jokių kliūčių gali susikalbėti įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonės, nesvarbu, kuriame pasaulio krašte jie begyventų”. Tęsdama pirmininkė sugretino muzikos meną su tautodailės išraiška: muzika lygiai taip pat, kaip dailus audinys patraukia stebėtojo akį ir sužavi žmogų savo audinio raštais, kompozicija ir spalvomis, nepaisant, kokiame krašte ir ant kokių staklių jis buvo išaustas…

Vaišės ir pokalbiai nusitęsė iki vėlumos, dalyviai lėtai skirstėsi į lietingą spalio mėnesio vakarą, į namus.