— Kartu noriu paklausti, kokia Jūsų nuomonė apie išeivijos, ypač JAV, siekį ir vis kaskart išsakomą norą aktyviau dalyvauti Lietuvos politiniame ir visuomeniniame gyvenime? Atrodo, jog toji išeivija yra šiek tiek nusivylusi ribotu savo vaidmeniu Lietuvoje?

— Manau, kad išeivija galėtų savo įtaką didinti bendraudama ne vien su politikais ar SeimoPLB komisija, o aktyviau ieškodama ryšio su pilietinėmis organizacijomis kaip Piliečių santalka. Ši 2006 m. įsteigta organizacija yra neformalus Lietuvos piliečių ir pilietiškų organizacijų tinklas, kuris siekia sustiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje. Dovanokite už tiesmukišką teiginį: ne išeivija nulems Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą, nes jos vaidmuo, nors ir labai svarbus bei reikalingas, yra pagalbinis. Šalies gyvenimą nulems Lietuvoje gyvenantys piliečiai. Jei tie piliečiai bus silpni, pasyvūs ir neorganizuoti, politinis elitas ir toliau nepaisys visuomenės poreikių. Aš, kaip ir kiti Piliečių santalkos steigėjai (Generolas Jonas Kronkaitis, Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys, Bernardinai.lt redaktorius Andrius Navickas, verslininkė Vaiva Žukienė, žurnalistas Romas Sakadolskis, politologė Ainė Ramonaitė ir daugelis kitų), esame įsitikinę, kad susitelkusi, gerai organizuota, tvirtus principus turinti visuomenė gali daryti įtaką valdžiai. JAV ir kitų šalių Lietuvių Bendruomenės turėtų aktyviau palaikyti ir arčiau bendradarbiauti su Piliečių santalka, nes tvirta demokratinė, žmogaus teises ir Konstituciją gerbianti santvarka, į visuomenės nuomonę įsiklausanti valdžia yra visų lietuvių bendras reikalas. Piliečių santalka kaip tik siekia tapti tinklu, kurį pasitelkę užsienio lietuviai galėtų savo žiniomis, patirtimi, pilietine pozicija prisidėti prie geresnės Lietuvos kūrimo.

Kaip Santalkos fondo pirmininkė (Santalkos fondas yra pelno nesiekianti organizacija, kuri telkia lėšas Piliečių santalkos veiklai remti — Red. pastaba), džiaugiuos, kad JAV LB neseniai su Piliečių santalka pasirašė paramos bendradarbiavimo sutartį. Paramos sutarties pasirašymo proga JAV LB pirmininkas Vytas Maciūnas teisingai pastebėjo, kad ,,JAV LB labai vertina Piliečių santalkos veiklą, kuri siekia stiprinti piliečių orumą saugančios Lietuvos valstybės pamatus ir užtikrinti valdžios pilietinę priežiūrą… Tauta yra Lietuvos valstybės pagrindas, o brandūs piliečiai yra sėkmingos demokratijos būtinybė. JAV LB mielai tarpininkaus priimdama aukas iš JAV lietuvių, norinčių paremti Piliečių santalkos veiklą Lietuvoje bei pilietinius projektus kaip ‘Rinkis rimtai’.” (Vykdydami ,,Rinkis rimtai” projektą, Santalkos savanoriai šį rudenį organizavo viešus kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą debatus. Rugsėjo ir spalio mėn. suruošti 36 debatai Lietuvos miestuose ir miesteliuose.)

Patirtis rodo, kad esant pilietinei visuomenei, geriau dirba valdžios institucijos, sėkmingiau veikia ekonomika, žmonės labiau patenkinti savo gyvenimu, yra aktyvūs, visuomeniški ir tolerantiški. Šito siekia Piliečių santalka Lietuvoje, kur dar sunkiai įveikiama korupcija, siauri grupiniai interesai, Konstitucijai prieštaraujantys veiksmai ir visuomenės abejingumas viešajam gyvenimui.

Šia proga informuoju, kad norintys paremti Piliečių santalkos veiklą čekius gali išrašyti JAV LB Demokratijos plėtros fondui, arba LAC Inc. Democracy Development Fund, ir savo nuo JAV mokesčių nurašomą auką pasiųsti adresu: JAV LB Krašto valdyba, 2715 East Allegheny Avenue, Philadelphia PA 19134, USA.

— Kiekvienais metais skiriamas Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Metų žmogaus apdovanojimas šiais metais paskirtas Jums. Su kokiomis mintimis priimsite šį apdovanojimą?

— Priimsiu šį garbingą apdovanojimą kuklindamasi, kad Balzeko muziejus mane išskyrė iš daug, gerai ir sąžiningai dirbančių diplomatų ir šiaip Lietuvą garsinančių žmonių. Esu labai dėkinga už tokį pripažinimą. Su pagarba žiūriu į Balzeko muziejaus pavyzdį: tai yra puikus privačios iniciatyvos pavyzdys. Daug Ilinojaus ir kitų valstijų gyventojų pažįsta Lietuvą per Balzeko muziejų.

— Ačiū už pokalbį. Sveikiname su Balzeko muziejaus ,,Metų žmogaus” apdovanojimu. Tikimės, jog toks apdovanojimas ne paskutinis.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

PRADŽIA