,,Saulutė” ir Dieviško Kryžiaus fondas

Jau daugelį metų girdime ir esame pažįstami su Lietuvos vaikų globos komiteto ,,Saulutė” veikla. Vėliausaulute spaudoje skaitėme ir apie neseniai įkurtą Dieviško Kryžiaus Lietuvos benamių paramos fondą. Besiartinančių švenčių proga, norėdami suteikti daugiau informacijos apie šias dvi organizacijas, kalbiname ,,Saulutės” pirmininkę
Indrę Tijūnėlienę.

Pradžiai citata: ,,PLB globoje veikiantis Lietuvos vaikų globos komitetas ‘Saulutė’ Čikagoje su savo skyriais kitose vietovėse, vadovaujamas energingos pirmininkės Indrės Tijūnėlienės, dirbo labai didelį, prasmingą bei naudingą humanitarinį labdaros darbą, stengėsi kuo daugiau šalpos gauti iš kitataučių, teikė finansinę ir materialinę šalpą Lietuvos našlaičiams, invalidams vaikams ir daugiavaikėms šeimoms, išvystė patikimų bendradarbių tinklą Lietuvoje. Per šios Valdybos kadencijos laikotarpį ‘Saulutė’ šalpos reikalams surinko daugiau kaip 400,000 dolerių ir juos pasiuntė arba nuvežė į Lietuvą.” Tai ištrauka iš PLB valdybos pirmininko Vytauto Kamanto pranešimo, skaityto PLB XI Seime, įvykusiame bene 2003 metais.

– Visų pirma, ar to laiko informacija yra tiksli?

– Taip, ,,Saulutė” remia beglobius vaikus, našlaičius, daugiavaikes šeimas, invalidus vaikus, vaikų maitinimą mokyklose bei labdaros valgyklose, remia Lietuvoje studijuojančius studentus. ,,Saulutė” turi konkretaus vaiko rėmimo programą: aukojant 30,00 dol. kas mėnesį (t.y., 360,00 dol. į metus) galima remti konkretų vaiką.

– Kas per paskutinius keletą metų pasikeitė?

– Nuo 2004 metų nebesiunčiame masiškai siuntinių. Ramintai Marchertienei vadovaujant, per metus išsiųsdavome apie 2,000 siuntinių. Talpintuvus gaudavome per ,,Lithuanian Mercy Lift”, o amerikiečiai už jų persiuntimą sumokėdavo. Amerikiečiams nutraukus finansavimą, jaučiame, kad neverta mokėti už talpintuvų persiuntimą. Verčiau tuos pinigus tiesiogiai skirti šeimoms, studentams, nes, turint pinigų, viską Lietuvoje galima gauti.

– PLB valdybos pirmininko minima 400,000 dol. suma turbūt apima trejus metus? Kokia ,,Saulutės” finansinė padėtis buvo per paskutiniuosius trejus metus ir kokia ji dabar?

– Per ,,Saulutę” į Lietuvą iškeliavo: 2006 metais 142,000 dol., 2007 m. 149,000 dol., 2008 m. iki gruodžio 8 d. 194,950 dol.

– Ar dabartinė ekonominė krizė palies ir ,,Saulutę”? Spėjant, kad surinktų pinigų niekur neinvestuojate, o išdalinate juos paramos reikalingiems žmonėms, gal ta krizė ,,Saulutės” ir nepalies?

– Ekonominė krizė gal dar neliečia ,,Saulutės”, nes vis atsiranda asmenų, kurie užjaučia į vargą patekusius. Be to, ,,Saulutė” veikia savanorišku pagrindu, tad geradarių aukas persiunčiame į Lietuvą. Tiek, kiek gauname, tiek pasiunčiame. Aišku, būna smulkių išlaidų, kurias taip pat tenka apmokėti.

– ,,Saulutė” stengėsi kuo daugiau šalpos gauti ir iš kitataučių. Kas tie kitataučiai ir kaip sekasi juos pritraukti?

– Nijolė Kašubienė ir Raminta Marchertienė, gyvendamos Čikagos priemiestyje St. Charles, užmezgė ryšius su St. Patrick parapija, kur darbavosi seselė Dorothy (Dot). Per ją radome rėmėjų vaikams, o parapijiečiai kas mėnesį suveždavo daiktų pasiųsti į Lietuvą. Daug šalpos gavo JAV Rytinio pakraščio atstovai Robertas (Bob) ir Ginger Houghton. Per Ritą Penčylienę susipažinome su Linda Perez, kurios mama Katherine Mikals norėjo pagerbti a.a. savo vyrą paremiant mokyklą Tauragėje. Linda nuvažiavo į Lietuvą, susitarė su direktoriumi dėl virtuvės įrangos, kompiuterių įrengimo, remonto ir t.t. Aukojo ,,Saulutei” dalimis ir nuvykdavo patikrinti, kaip susitarimai įgyvendinami. Taip Katherine Mikals 2008 metais Tauragės mokyklai paaukojo 100,000 dol. Jos labai džiaugiasi rezultatais.

– PLB valdybos pirmininkas mini ir ,,patikimų bendradarbių” tinklą. Kaip jis sudarytas, prižiūrimas ir kokia to tinklo užduotis?

– Paminėsiu kelis, kurie yra pakankamai ,,vieši”, ,,žinomi” asmenys. Per Gražiną Landsbergienę skiriame paramą keliems studentams. Per Vitaliją Miklyčienę Kaune paremiame į skurdą patekusias šeimas. Per Dijaną Kančienę Obeliuose paremiame Dienos centrą. Per Anicietą Žiauberienę pasiekiame Šilalę. Per Sigitą Liporienę – Alytų, per Almą Adamkienę – kaimo vaikus, per kun. V. Kajoką – Alvitą. Bendrai, nemėgstu minėti pavardžių, kad kas nesusimanytų tuos žmones apvogti. Mums ypatingai talkina ,,Lietuvos vaikų” fondas (direktorė Romualda Navickaitė, Žygimantų g. 6, Vilnius), patarimais ir, mūsų nurodymu, skirstant pinigus.

– ,,Saulutės” aukų pakvitavimo lape angliškai skaitome ,,Lithuanian World Community Sunlight Orphan Aid for Lithuania”. Tai reikštų, kad ,,Saulutė” yra pavaldi PLB ar veikia kažkokiu partnerystės principu? Prieš keletą metų PLB valdybos pirmininkas teigė, kad ,,Saulutė” veikia PLB globoje. Ką tai reiškia? Ar ,,Saulutę” saisto kokie nors teisiniai ryšiai su PLB?

– ,,Saulutė” buvo po PLB skėčiu ir stengėsi pildyti išvardytus tikslus. Nuo 2007 metų ,,Saulutė”, advokato Sauliaus Kuprio patarimu, tapo savarankiška organizacija.

– Kaip visada, su įdomumu skaitėme Jūsų reportažus ,,Lietuva kaleidoskope” apie Jūsų keliones Lietuvoje. Lapkričio 12 d. ,,Drauge” rašote apie vieną kalifornietį, kuris 1999 m. gale piniginiu įnašu PLB Fonde įkūrė Dieviško Kryžiaus Lietuvos benamių paramos fondą. Anoniminis aukotojas pageidavo, kad Fondui JAV vadovautumėte Jūs, o Lietuvoje – kardinolas Bačkis. Mecenatas sukūrė antrą Fondą Kaunui, o vėliau ir Vilkaviškio-Lazdijų apylinkei. Atrodytų, kad Dieviško Kryžiaus fondas teisiškai yra PLB Fondo padalinys, su filialais Lietuvoje. Kieno vardu čekį reikėtų rašyti ir kur jį siųsti norint aukoti Dieviško Kryžiaus fondui? Ar aukas būtų galima nurašyti nuo JAV pajamų mokesčių?

– Dieviško kryžiaus fondas yra įsteigtas po PLB fondo skėčiu. Aukos siunčiamos mano adresu. Mano prašymu PLB fondo iždininkas aukas persiunčia kardinolui A. Bačkiui ar vyskupui R. Norvilai. Aukos naudojamos paremti ,,Motinos ir vaiko” namus, Motinos Teresės nakvynės namus, kalinių vaikus ir t.t. Aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių.

– Nors esate ,,Saulutės” ir Dieviško Kryžiaus fondo JAV galva ir, be abejo, širdis, kas dar Jums talkina? Ar turite kokią komandą, pasiskirsčiusią pareigomis ir darbais?

– ,,Saulutės” narių yra apie 20. Susirenkame retai. Pasitariame telefonu, el-paštu. Tai: vicepirmininkė Raminta Marchertienė, jau trylika metų iždininke dirbanti Ramunė Račkauskienė. Dvylika metų sekretore buvo Aušra Saulienė, o dabar sekretorės yra Laima Braune ir Birutė Nalienė. Floridoje paramos nuolat stengiasi rasti Birutė Kožicienė, o JAV Rytuose Bob Duda ir Ginger Houghton ,,daro stebuklus”. Gerai, kad įvairios ,,Saulutės” narės yra ,,žinovės”, gerai pažįsta ir palaiko ryšius su įvairiomis vietovėmis Lietuvoje, pvz., A. Ješmantienė su Šilale, O. Rušėnienė su Anykščiais, O. Šulaitienė su Alvitu, B. Kožicienė su Daugais, Kybartais, Marijampole ir t.t.

,,Saulutės” narės savo lėšomis dažnai lankosi Lietuvoje ir aplanko remiamas šeimas, vaikų namus, studentus. Tokiu būdu įsitikinama, kad lėšos paskirstytos tiksliai ir tinkamai. 2009 m. kovo mėnesį sueis 16 metų nuo ,,Saulutės” įsikūrimo. Malonu, kad kai kurie vaikai, gavę ,,Saulutės” paramą, jau užaugo ir aukoja padėti kitiems.

– Ačiū už įdomią informaciją ir Jūsų bei Jūsų komandos atliekamą darbą. Dabar belieka, kad Kalėdų Senelis šį mudviejų pokalbį pasiskaitytų ir visus paramos reikalingus dosniai prisimintų.

Kalbino
Romualdas Kriaučiūnas

saulute

saulute