soksim

Fotokonkurso ,,Šokim šokimėlį” laimėtoja – Ina Stadalninkaitė-Petokienė

Jau senokai baigėsi dienraščio ,,Draugas” skelbtas nuotraukų konkursas ,,Šoksim šokimėlį”. Tiesą pasakius, jį skelbdami nesitikėjome, jog atsilieps tiek daug dalyvių. XIII Lietuvių tautinių šokių šventė, šiais metais vykusi Los Angeles (meno vadovė Danguolė Rasutytė-Varnienė), buvo puiki, girdėjome daugybę gražių atsiliepimų, tačiau ji vyko vieną dieną, ką jau ten fotografuosi – visi vienoj salėj šoko, visi matė tuos pačius šokius! Tačiau maloniai apsirikome. Pasirodo, kad mūsų konkurso dalyviai labai akylūs ir kiekvienas Šokių šventę matė savo akimis – matytas akimirkas užfiksavo ir į redakciją atsiuntė nemažai nuotraukų. Įdomu, kad net fotografuojant vieną ir tą pačią akimirką, kiekvienas fotografas ją matė vis kitaip.

Konkurse dalyvavo 15 dalyvių. Aktyvesnės buvo moterys – konkurse jų dalyvavo net 12. Daugiausia nuotraukų – 30 – atsiuntė Rimas Gedeika iš Philadelphia. Keturios dalyvės (Danutė Cline, Adrija Vaičiulionis, Živilė Ramanauskaitė ir Dalia Narienė) konkursui atsiuntė po vieną nuotrauką. Konkurse dalyvavo ne tik JAV gyvenantys lietuviai. Nuotraukas konkursui atsiuntė Daina Puterienė iš Kanados.

Daugelį nuotraukų skaitytojai matė mūsų dienraščio puslapiuose. Stengėmes įdėti bent po vieną kiekvieno konkurso dalyvio nuotrauką. Buvo labai gražių nuotraukų, tačiau komisijos nutarimu, kai kurios jų neatitiko konkurso reikalavimų – norėjosi šokio akimirkų, o nuotraukose buvo gražūs vaikučiai ar kita kokia statiška poza. Tad vertinimo komisija (vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, redaktorė Laima Apanavičienė, maketuotoja Ina Stankevičienė ir fotografas Jonas Kuprys), peržiūrėjusi 112 atsiųstų nuotraukų, pirmą vietą nutarė skirti Inai Stadalninkaitei-Petokienei už nuotrauką ,,Keliam klumpes”. Laimėtoja bus apdovanota fotomenininko Jono Kuprio nuotrauka.

Sveikiname konkurso laimėtoją I. Stadalninkaitę-Petokienę ir tikimės sulaukti jos nuotraukų iš kitų lietuviškų renginių.

Dėkojame visiems konkurso dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir kviečiame mūsų skaitytojus dalyvauti ateityje skelbiamuose konkursuose.

,,Draugo” info