Septyni Lietuvos stebuklai

Romualdas Kriaučiūnas

Yra gerai žinomi septyni pasaulio stebuklai, nors jų visų aš negalėčiau išvardyti. Kiek vėliau buvo parinkti septyni technologijos ar inžinerijos stebuklai. Vienu jų teko savo motornamiu važiuoti. Tai ,,Road to the Sun” pavadinimu vingiuotas 50 mylių ilgio kelias Glacier National Park kalnuose. Rugsėjo 26 d. ,,Draugo” laidoje buvo rašyta apie septynis Lenkijos stebuklus. Atrodytų, kad gyvename stebuklingame pasaulyje! O kokie stebuklai galėtų būti parinkti Lietuvoje?

Ilgai nelaukdamas pasiėmiau popieriaus lakštą ir pradėjau tą sąrašą sudarinėti. Viską surašiau per porą minučių. Štai kas ten atsirado: Kryžių kalnas — kovos už savo tikėjimą simbolis; Smėlio kopos prie Kuršių marių — gamtos grožio pavyzdys; Gedimino pilies ansamblis su katedra ir tebestatomais Valdovų rūmais.  Toliau — Trakų pilis — Lietuvos istorinio valstybingumo centras; Puntukas — drąsos simbolis, rodąs dinamišką Lietuvos ryšį su išeivija; Rambyno kalnas — tai lietuvių senovės tikėjimo, žilos praeities  simbolis.

Po šių šešių mano spontaniškas rašymas sustojo. Reikėjo rimčiau pagalvoti. Akyse švystelėjo Gintaro muziejus Palangoje, bet ar jis vertas to ,,stebuklo” vardo? Gal ne. Tada galvojimas persimetė ne į galimus objektus, bet į kategorijas, kurias norėčiau pažymėti. Tą akimirką nesugalvojau joms atstovaujančių objektų. Reikėtų kaip nors įamžinti knygnešius, keturiasdešimt metų rizikavusius savo gyvybe. Reikia atiduoti pagarbą partizanams. Ar yra kokia šiuos karžygius primenanti vietovė ar koks bunkeris? Neužtenka sakyti, kad visa Lietuva persunkta jų aukos krauju. Galvon atėjo ir kita pasipriešinimo okupantams forma — tai pogrindžio spauda ir spaustuvės.  Yra kažkur išlikusi ir lankytojams prieinama svarbi pogrindžio spaustuvė, bet šią minutę net nežinau, kur ji yra.  Gal reiktų ją įtraukti?

Paėmęs tuščią popieriaus lapą ir pieštuką einu pas žmoną. Jos prašau per daug negalvojant surašyti septynis Lietuvos stebuklus. Ji mielai sutiko ir štai jos stebuklai: Kernavės piliakalniai, Trakai, Vilniaus senamiestis, Šiluva, Neringos kopos, gotiškos bažnyčios Vilniuje, Vilniaus operos rūmai ir kapinės Vilniuje. Tarp mudviejų trys objektai buvo tokie pat. Kai ji pamatė mano sąrašą su Kryžių kalnu pirmoje vietoje, norėjo tą objektą pridėti prie savo sąrašo, pačiame sąrašo viršuje.

Sąrašą sudarant man painiojasi dvi sąvokos – tai parinkto objekto svarba Lietuvos istorijoje ir objekto patrauklumas turistams. Yra istorinių objektų, kurie turistams neįdomūs, nes  jie nėra tinkamai pristatyti ar plačiai išreklamuoti. Yra objektų, kurie turistus traukia, toks kaip Grūto parkas, bet jie nėra verti jokio ypatingo išskyrimo.

Turite dviejų asmenų pradėtą sąrašą parenkant septynis Lietuvos stebuklus. Prie tokios atrankos galėtų prisidėti lituanistinių mokyklų mokiniai, vasaros stovyklų dalyviai, jaunimo organizacijos ir t.t. Tai būtų ne tik  smagu, bet turėtų ir mokomosios vertės. Aišku, būtų dar įdomiau, jeigu kokia nors apklausų organizacija Lietuvoje surengtų sistemišką,  plačios apimties apklausą pačioje Lietuvoje.  Ką jie parinktų?  Čia prisimena už Lietuvos ribų, Europoje prieš metus ar dvejus surengtas apklausinėjimas. Iš apklaustųjų daugiausia žinomas ir lankytinas objektas Lietuvoje buvo Grūto parkas. Aš jo tikrai neįtraukčiau į septynių Lietuvos stebuklų sąrašą. Jei tą parką reiktų kaip nors paminėti, tai pradėčiau naują sąrašą, pavadintą septynios Lietuvos nelaimės ar pan.

Kviečiame mielus ,,Draugo” skaitytojus pasidalinti savo siūlomais septyniais Lietuvos stebuklais. Jeigu į šį kvietimą atsilieptų daugiau negu septyni skaitytojai, tai irgi būtų galima laikyti vienu iš septynių skaitytojų stebuklų.  Skaitytojai skaito, susidaro savo nuomonę ar išvadas vienu ar kitu klausimu ir žodžiu su kitais  mielai dalijasi. Tai būna įdomu ir kartais vertinga. Dabar norime tą sukauptą energiją perkelti į dienraščio skaitytojų nuomonių ir laiškų skyrelį. Taigi, kokie, jūsų manymu, turėtų būti septyni Lietuvos stebuklai, verti istorinio pasididžiavimo ir turistų dėmesio?