Lietuvių Fondas – lietuvybės degalinė


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau kuris laikas kaip JAV žiniasklaida mirgėte mirga skelbdama norinčius save rinkimuose išstatyti. Skelbia ir įvairių pirminių rinkimų rezultatus. Šiuo metu grumiasi demokratų ir respublikonų partijų kandidatai savos partijos ribose. Įvyksiančiuose šių politinių partijų suvažiavimuose bus išrinktas vienas kandidatas. Vienas ar viena jų lapkričio mėnesį įvyksiančiuose balsavimuose bus išrinktas JAV prezidentu ar prezidente. JAV prezidentiniai rinkimai vyksta kas ketveri metai.

Tarp JAV lietuvių irgi turime įvairių rinkimų. Bene daugiausia dėmesio susilaukia JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimai, vykstantys kas trejetą metų. Ne mažiau svarbūs yra ir kiti rinkimai. JAV LB apygardos ir apylinkės renka savo valdybas. Visuomeninės, jaunimo, sporto, religinės ir kitos organizacijos taip pat turi savo rinkimus. Tai dalis demokratinio proceso, prie kurio esame gerai pripratę. Kartais atrodo, kad esame tiek pripratę, kad menkiname to rinkimo proceso svarbą. Mažai kas savo noru ryžtasi kandidatuoti, bet paskatinti iš šalies dar vis sutinka rinkimuose dalyvauti. Žiniose iš telkinių dažnai, per dažnai, skaitome, kad metiniame susirinkime ar kokios nors organizacijos suvažiavime buvo vėl išrinkta ta pati valdyba. Kai kur oficialių rinkimų, kur skaičiuotų balsus, gal ir nebūna, bet sutikusiems likti dar vienam terminui gražiai ir pritariamai paplojama. Tuo gal ir išreiškiamas pasitikėjimas, bet taip pat primenama, kad organizacija artėja prie merdėjimo stadijos ir — su laiku — išnykimo.

Su nostalgija reikia prisiminti laikus, kai JAV Lietuvių studentų sąjungos valdybos rinkimuose įvairios studentų grupuotės rimtai konkuruodavo. Buvo išjudinamos aistros, veikė dinamiškos jėgos, atgaivindamos visą sąjungą ir jos veiklą. Su tokia pat nostalgija prisimenu 1988 metų JAV LB Tarybos pirmininko rinkimus Tarybos suvažiavime. Du rimti kandidatai — dr. Antanas Razma ir Ingrida Bublienė — kandidatavo į Krašto valdybos postą. Kiekvienas jų jau iš anksto turėjo sudaręs savo valdybas, pasiruošusias stoti darban sulig rinkimų rezultatų paskelbimu. Nesakyčiau, kad nuo to laiko JAV LB Krašto valdybų pajėgumas sumažėjo vien dėl to, kad rinkimuose nebeturima rimtų konkurentų. Tačiau paskirų pasišventėlių iniciatyva surinkti, sumedžioti, suprašyti kandidatai sumenkina ir pačių rinkimų prasmę. Kokie čia rinkimai, jeigu nėra iš ko pasirinkti?

Kita proga teko rašyti apie vis didėjančią tendenciją turimose pareigose užsilikti, apie tendenciją tuo pačiu metu nešioti bent kelias pareigų ,,kepures”, apie nesirūpinimą dėl pamainos sau ugdymo. Iš tiesų reikia ne tik norėti, bet ir mokėti savo pareigas perleisti kitam, nors ir mažiau patyrusiam. Yra galimybė, kad gali susikurti tarsi užburtas ratas. Jaunų, talentingų kandidatų mažėja, o esantieji išrinktuose postuose jaučiasi įsipareigoję ten likti iki gyvos galvos.

Sveikintinos organizacijos, kurios savo statutuose riboja kadencijos terminus. Jų įstatuose numatytas sisteminis atsinaujinimas, naujų jėgų įtraukimas. Viena iš tokių žymiausių ir svarbiausių organizacijų yra Lietuvių Fondas (toliau LF). Verta prie jo ilgiau stabtelėti, nes kaip tik šiomis dienomis vyksta aktyvus kandidatų siūlymas į LF tarybą ir Kontrolės komisiją. Apie tai spaudoje jau matėme trumpus pranešimus. Juos reikia kuo plačiau paskleisti, pakartoti, gyvu žodžiu paaiškinti. Tuose pranešimuose sužinome, kad LF narių metinio suvažiavimo 2008 m. gegužės 3 d. metu bus renkamas trečdalis LF tarybos narių trejų metų kadencijai. Bus renkami šeši Tarybos nariai, nes Tarybą sudaro 18 narių. Taip pat bus renkami trys LF Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.

Šių metų kandidatų į LF tarybą ir Kontrolės komisiją sąrašai kartu su pranešimu apie suvažiavimą bus išsiųsti visiems LF balsuojantiems nariams ne vėliau kaip trisdešimt dienų prieš narių suvažiavimą. LF Nominacijų komisiją sudaro pirmininkas dr. Vytas Narutis ir nariai: dr. Kazys Ambrozaitis, Daina Kojelytė, Almis Kuolas ir dr. Antanas Razma. Pilnateisiai LF nariai yra kviečiami siūlyti LF Nominacijų komisijai kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2008 m. kovo 1 d. Siūlant reikia atsiųsti kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą biografiją, trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuomeninę patirtį ir raštišką kandidato sutikimą. Savaime suprantama, kad kandidatais gali būti tik pilnateisiai LF nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu arba faksu siųsti: Lithuanian Foundation, Inc., LF Nominacijų komisija, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439; faksas 630-257-1647; el-paštas: admin@lithfund.org.

Papildomi kandidatai į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją galės būti siūlomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu, tačiau iki kovo 1 d. gautų kandidatų vardai ir pavardės bus iš anksto praneštos visiems nariams prieš suvažiavimą ir įrašytos į balsavimo korteles.

Norint būti išrinktiems į minėtas pareigas, kandidatams reikės LF narių balsų. Nėra taip, kad kiekvienas LF narys turi tik po vieną balsą. Balsų skaičius priklauso nuo į Fondą įneštos sumos. Taip pat, negalint LF nariui asmeniškai suvažiavime dalyvauti, LF narys gali kitą narį įgalioti jį suvažiavime atstovauti. Gali atsitikti, ir praeityje yra taip įvykę, kad keletas asmenų turi labai didelę įtaką rinkimuose, nes jie turi sukaupę daug balsų. Tokie ,,bagočiai” turi ne tik didelę įtaką, bet tuo pačiu neša didelę atsakomybę už LF sudėtį ir jos gerovę. Nenorima pasakyti, kad taip nėra. Tuo pačiu, parenkant naujus narius į Tarybą ir renkant Kontrolės komisiją, norėtųsi matyti daugiau geografinio įvairumo. Nors LF būstinė yra Lemont mieste prie Chicago, jis apima visas Jungtines Amerikos Valstijas. Nors LF didžiausią dalį lėšų sunešė taip vadinami antrabangiai, LF remia, kiek išgalės leidžia, visų bangų poreikius. Taip ir turėtų būti. Norėtųsi jų atstovų matyti ne tik kandidatų sąraše, bet ir išrinktųjų gretose.

Lietuvių Fondas yra tarsi JAV lietuviškos veiklos puoselėjimo ir energijos degalinė. Įvairios organizacijos bei kitos grupuotės prie tos degalinės rikiuojasi gauti bent dalį reikiamų lėšų savo kilniems ir svarbiems užmojams atlikti. LF degalinė daugeliui prašytojų suteikia prašomas lėšas, duoda paskatą ir finansinę energiją stumtis tolyn. Sunku įsivaizduoti, kokia būtų JAV lietuvių veikla be LF, bet žinome, kad ji būtų menkesnė ir vargingesnė. Padėka LF už atliekamą darbą. Sėkmės iškeliant tinkamus kandidatus ir išrenkant naujas jėgas!(35)