JAV LB Kultūros tarybos veiklos pranešimas 
JAV LB XXIII tarybos sesijai Philadelphia, PA

2005 m. rugsėjo 23 — 2006 rugsėjo 29 dienomis

Kiekvienoje sesijoje Kultūros taryba yra įpareigojama per metus atlikti tam tikrus darbus. Pradedant naujus veiklos metus, pirmiausia atkreipiamas dėmesys į kultūros veiklos priimtas rezoliucijas, kurios visi punktai buvo įvykdyti:

Kultūros taryba išsiuntinėjo LB apylinkių ir apygardų pirmininkams prašymą remti Valdovų rūmų lietuvių menės įrengimą ir paremti savo aukomis Valdovų rūmų fondą.

Kultūros taryba prašė LB apylinkių ir apygardų valdybas siųsti savo veiklos leidinių egzempliorius Lietuvos nacionalinio Martyno Mažvydo bibliotekai (Gedimino  pr. 51, 2000 Vilnius).

Kultūros taryba išsiuntė 20-ties Lietuvos bibliotekų sąrašus su adresais, ragindama LB apylinkių ir apygardų pirmininkus siųsti lietuviškas knygas toms  bibliotekoms arba kitoms pagal savo pasirinkimą.

Kultūros taryba prašė atkreipti dėmesį į liepos 2 d. Čikagoje ruošiamą VIII Dainų šventę, kuo daugiau į ją įtraukti jaunimo ir gausiai dalyvauti.

Kultūros tarybai buvo pavesta suprojektuoti JAV LB gairę (banner). Projektas buvo pateiktas LB Krašto valdybai 2005 m. gruodžio 10–11 d. Putname. Projektą suprojektavo dail. Ada Sutkuvienė. Projektas buvo priimtas – patvirtintas.

Lapkričio 20 d. LB Kultūros taryba pasikvietė į Čikagą iš Bostono „Sodauto” vienetą. Vienos valandos spektaklyje buvo parodyta istorinė lietuvių išeivių praeitis – Pennsylvania lietuvių gyvenimas. Žiūrovai širdimi prisilietė prie lietuvių išeivių likimo dramos, prie jų paliktų pėdsakų.

Lapkričio 27 d. buvo suruošta 23–čioji Premijų šventė. Buvo pagerbti šeši laureatai: dailės – Vytautas Virkau, teatro – Ilona Čiapaitė, žurnalistas – dr. Romualdas Kriaučiūnas, muzikas – Antanas Skridulis, radijo – Kazys Gogelis, tautinių šokių mokytoja – Antanina Bulotienė. LB Kultūros taryba paskyrė specialią premiją Pranui Zapoliui už lietuvių kultūros puoselėjimą, tautinių šokių ir kitokią visuomeninę veiklą. Be to, JAV LB Kultūros tarybos rūpesčiu buvo specialiai iš Lietuvos atvežtas Garbės sidabro ženklas ir padėka ilgamečiui lietuvių darbų talkininkui Antanui Valavičiui; Garbės ženklą atvežė ir įteikė LR Kultūros viceministras Faustas Latėnas. Viceministro dalyvavimas Premijų šventėje suteikė iškilmingumo. Po iškilmių buvo Lietuvos valstybinio operos solisto Arūno Dingelio koncertas.

Lapkričio 25 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre buvo atidaryta Jaunųjų dailininkų paroda tema „Atgimusi Lietuva”. Ši paroda susilaukė ypatingo visuomenės dėmesio. 95 jaunuoliai atsiuntė savo darbus iš Lietuvos, dalyvavo ir 4 jaunieji dailininkai lietuvaičiai iš JAV. Parodoje dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Dalia Šiaulytienė. Darbai buvo premijuojami. Premijų mecenatas – Lietuvių fondas. Kiekvienas dalyvis gavo LB Kultūros tarybos specialų padėkos raštą.

Gruodžio 3 d. Jaunimo centre, Čikagoje įvyko „Žaltvykslės” premjera, Augustino Griciaus „Palanga”. Režisavo LB Kultūros tarybos premijos laureatė Ilona Čiapaitė. Spektaklis susilaukė ypač didelio visuomenės dėmesio.

Kovo 19 d. Jaunimo centre, Čikagoje LB Kultūros tarybos kvietimu įvyko Toronto šeimų teatro spektaklis „Bulvinė pasaka”. Režisavo Daiva Botyrienė. Buvo reta proga, kai į renginį galėjo atvyti tėveliai su savo mažaisiais. Čikagiečiai liko sužavėti torontiečių vaidyba, ypač mažaisiais mokinukais.

Balandžio 22 d. Balzeko kultūros muziejuje suruošta dvasinės atgaivos popietė. Viešnia iš Lietuvos dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėjo tema – „Arkivyskupas Mečislovas Reinys – mokslo ir tikėjimo vienovė”. Kun. dr. Kęstutis Trimakas kalbėjo apie Vytauto Didžiojo universitete psichologiją dėsčiusio  arkivysk. M. Reinio įtaką pedagogiką studijavusiai Adelei Dirsytei. Lietuviškomis dainomis programą paįvairino  Mindaugas Jankauskas iš Lietuvos.

Parama kultūrinei veiklai mažesnėms Lietuvių Bendruomenės apylinkėms. Lietuvių fondas parėmė Detroito, Juno Beach ir Los Angeles LB apylinkes, skirdamas joms po 300 dol. kiekvienai. Už paramą dėkojame.

Liepos 1 d. Dainų šventės proga, LB Kultūros tarybos pastangomis, Lietuvos Respublikos tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius Antanas Petrauskas apdovanojo Sidabro žymenimis – medaliais už nuopelnus lietuviškai veiklai ir asmeniškai įteikė Pranui Zapoliui. Vincui Šalčiūnui, negalėjusiam atvykti į Čikagą, medalį priėmė jo sūnus Šalčiūnas.

Rugpjūčio 8 d. Vilniuje, Senajame Arsenale (Taikomosios dailės muziejuje) įvyko  knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje” sutiktuvės. Šios, kaip ir daugelio kitų lietuviškų knygų kelias, buvo sunkus. Finansinės paramos iš Lietuvių fondo nebuvo gauta. Kultūros tarybai teko sunkus išbandymas. Knygoje bandėme sutelkti visą medžiagą, kurią šiuo metu buvo įmanoma sutelkti. Tebūnie ši knyga bent maža dalelė JAV lietuvių išeivijos istorijos. Mes, kurie vartysime šį leidinį, pajusime, kokius didelius ir reikšmingus darbus atliko mūsų tautiečiai, atvykę į Ameriką, ir kaip jų ryžtingi norai išlaikyti lietuvybę, religiją bei tradicijas buvo įkūnyti pastatuose, kuriuose jie būrėsi, meldėsi, mokė, mokėsi bei vertino savo tėvynę ne tik žodžiais, bet ir darbais.

JAV LB Kultūros tarybos vardu nuoširdžiai dėkojame knygos redaktorei žurnalistei Audronei Škiudaitei, kuri įdėjo daug darbo, atsisakydama poilsio ir kitų savo pareigų. Nuoširdi padėka Daumantui Girininkui, kuris knygą apipavidalino. Ypatinga padėka priklauso knygos sutiktuvių organizatoriui, Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos vedėjui Vytautui Balčiūnui. Nuoširdžiai dėkojame Tautinių mažumų ir išeivijos dept. generaliniam direktoriui Antanui Petrauskui už įvairią pagalbą. Dėkojame istorikei dr. Aldonai Vasiliauskienei už knygos aptarimą, dėkojame Lietuvos valstyb. operos solistui Vytautui Juozapaičiui, solistui Mindaugui Jankauskui ir  „Tuto” dainų vienetui už meninę programą. Padėka visiems sveikinusiems ir įsigijusiems knygą „Lietuvių pėdsakai Amerikoje”. Knygą dedikuojame Amerikos lietuviui išeiviui ir dovanojame Lietuvai. Šios knygos sutiktuvės Amerikoje įvyks Lietuvių dailės muziejuje PLC, Lemonte rugsėjo 22 d., 6 val. p.p.

LB Kultūros tarybos pirmininkei tenka daug kur dalyvauti, atstovauti ir sveikinti. Spalio mėn. teko atidaryti dailininkės Liucijos Kryževičienės parodą Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.

Vasario 16-tos dienos proga pasveikintas ALT’as.

LB Brighton Parko apylinkėje Vasario 16-tosios dienos minėjime pasakyta pagrindinė kalba.

Sveikinau LB Palm Beach ilgametį LB darbuotoją Vincą Šalčiūną.

Sveikinau Lietuvių operą Čikagoje 50-ties metų veiklos proga.

Sveikinau  poetę–rašytoją Juliją Švabaitę–Gylienę naujosios knygos sutiktuvėse ir jos gimtadienio – jubiliejaus proga.

Kultūriniai renginiai ir svečiai reikalauja daug planavimo ir daug darbo rankų. Dėkojame žiniasklaidai: „Draugui”, „Amerikos lietuviui”, ALTV, „Margučiui II” už garsinimus ir nepagailėtus gerus žodžius.

Dėkojame Lietuvių fondui už finansinę paramą; be tos paramos nebūtų įgyvendinti kai kurie darbai.

Ypatinga padėka dr. Jonui Adomavičiui už daugkartinę finansinę paramą ir dėmesį LB Kultūros tarybai ir linkime jam Aukščiausiojo palaimos. Dr. Jonas Adomavičius visada gelbėjo, kai reikalas buvo rimtas ir kitos pagalbos nebuvo.

Taipogi dėkoju LB Kultūros tarybos narėms, su kuriomis kartu dirbant buvo galima įvykdyti gausius 2005–2006 m. darbus. Dėkoju visiems talkininkams. Jų darbai neįkainojami. Dėkoju mūsų renginių žiūrovams už dalyvavimą ir visiems, kurie prisidėjo prie darbų ir dalinosi savo sugebėjimais.

JAV LB Kultūros tarybą sudarė: pirmininkė Marija Remienė, iždininkė Dalia Anysienė, sekretorė Lilija Jasaitė, atstovė spaudai Nijolė Nausėdienė ir narės – Rūta Kuncienė, Dalia Šlenienė ir Ligija Tautkuvienė. Visi darbai atliekami Kultūros tarybos narių namuose, padedant savanoriams.

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė