Lietuvių fondas tęs pradėtą darbą

Dalia Cidzikaitė

Gruodžio 13 d. Lietuvių Fondo surengtoje spaudos konferencijoje Fondo tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis pranešė, jog gruodžio 12 d. įvykusiame posėdyje LF valdybos pirmininku antriesiems metams išrinktas Ramūnas Astrauskas.

Įvyko antrasis lėšų paskirstymas

Tamulis paskelbė apie įvykusį antrąjį LF lėšų paskirstymą ir trumpai pristatė jo rezultatus. Paskirtos trys stipendijos: Kazimierui Gurauskui, Mariui Stonkui ir Gražinai Raguckaja. Iš kitų prašymų: 3,000 dol. paskirti ,,Bridges” žurnalui; JAV LB Kultūros tarybai už fotoalbumo ,,Lietuvių kultūros palikimas Amerikoje” parengimą skirta 9,000 dol.; Lietuvių Philadelphia mieste 100-čio istorijai — 500 dol.; Philadelphia Lietuvių namų pastatui atnaujinti — 5,000 dol.; JAV LB Švietimo tarybai, LF Taurės laimėtojui (ALKL) — 1,000 dol.; Lietuvių operai — 4,000 dol. (pirmame skirstyme Operai paskirta 1,000 dol. suma, tad iš viso — 5,000 dol.); Lietuvių kalbos kursams Vilniaus universitete — 2,500 dol. ir Knygnešių ieškiniui dėl laisvės — 2,500 dol. Per abu skirstymus šiais metais paskirta 567,952 dol. suma.

Posėdžio metu buvo sudarytas metinis LF kalendorius. Metinis suvažiavimas įvyks 2008 m. gegužės 3 d.; Golfo turnyras — rugsėjo 21 d., metinis posėdis — lapkričio 8 d. Paraiškųprašymų įteikimo data nepasikeitė. Taip pat nepasikeitė ir paraiškų svarstymo datos: stipendijų prašymai bus svarstomi kovo 15 d., visi likusieji — balandžio 15 d.

Astrauskas: LF kvėpuoja tuo, kuo kvėpuoja išeivija

Astrauskas, sutikęs antrus metus eiti LF valdybos pirmininko pareigas, prisipažino, jog būti valdybos pirmininku nėra nei grožio, nei garbės ložė. ,,Prieš akis laukia rimti darbai ir projektai, kuriuos pradėjome praėjusiais metais ir tęsime šiais metais.” Anot jo, pagrindinis tikslas išlieka tas pats, tai — LF plėtra. Ji reikalinga tam, kad Fonde būtų kuo daugiau narių bei įnašų. Tai sudėtingas darbas, — sakė valdybos pirmininkas, — ir nors jo rezultatus jau galime jausti, greičiausiai jie pasimatys tik po keleto metų.

Šiais metais Fondui sukako 45-eri metai. Anot Astrausko, tai buvo savotiškas emocinis pakilimas ir jį norėta išnaudoti organizacijos plėtrai. Būtent todėl daugiau dėmesio buvo skirta Fondo reklamai ir Fondo įvaizdžiui kelti. Valdybos pirmininkas įsitikinęs, jog LF yra gyvas ir gyvas ne vien dėl to, kad jis turi beveik 17 mln., bet todėl, kad jis kvėpuoja tuo, kuo kvėpuoja išeivija. Priešingu atveju įvyktų atitrūkimas ir Fondo veiklos prasmė dingtų. ,,Norime būti modernūs, įsiklausyti į visuomenę, esame atviri patarimams”, — tvirtino Astrauskas.

Naujovės ir būsimi projektai

Valdybos pirmininkas pasigyrė, jog pirmaisiais jo kadencijos metais buvo įgyvendintos kelios naujos idėjos. Viena jų — Fondo narių apklausa, kuria siekta kelių tikslų: sužinoti, ką nariai galvoja apie Fondo lėšų skirstymą, taip pat norėta pranešti visuomenei, kad norima dialogo su visuomene, jog Fondas yra atvira narių organizacija ir jos veikla yra nukreipta į visuomenę.

Kita naujovė — 45-erių metų proga išleistas reklaminis filmukas (DVD) apie LF, kuriuo norėta laisvesne forma papasakoti visuomenei apie Fondą. Filmą galima pamatyti www.youtube.com internetinėje svetainėje, tereikia įvesti žodžius ,,Lithuanian Foundation”.

Iki šių metų nebuvo informacijos, kaip palikti arba paaukoti pinigus LF. Advokatai žinojo, bet ne paprasti žmonės, — sakė Astrauskas. ,,Todėl siekiant supaprastinti ir aiškia bei paprasta kalba pateikti informaciją, kaip palikti pinigus LF, išleidome lankstinukus lietuvių ir anglų kalbomis.” Tai pavyzdžiai, suderinti su advokatais.

Taip pat bandoma pakeisti ir internetinę Fondo svetainę. Siekiama ją padaryti patrauklesnę, gyvesnę, dinamiškesnę, gyvenimiškesnę. Pereita ir prie naujos duomenų bazės, kuri gerokai palengvina ryšio palaikymą ir bendravimą su nariais.

Astrauskui pritarė Tamulis, kurio teigimu, 2007-ieji buvo aktyviausi Fondo metai. Padaugėjo įgaliotinių skaičius kitose JAV valstijose: Phoenix, AZ, New York, NY. Šiuo metu jų yra 16. Naujais LF nariais iki gruodžio mėnesio tapo 52 asmenys, 16 įstojo kaip nariai kandidatai. Pakilo esamų narių įnašai. Vien tik jų įnešta suma šiais metais buvo apie 170,000 dol. — tai beveik dvigubai didesnė suma palyginti su praėjusiais metais.

2008-ieji metai bus 46-ieji eiliniai Fondo darbo metai, — sakė Astrauskas, — per kuriuos galbūt bus mažiau dėmesio skirta jubiliejiniams renginiams ir daugiau ryšiui su visuomene, jos informavimui apie Fondą.

Bene vienintelis dalykas, dėl kurio Astrauskas negailėjo sau kritikos, tai — laiko stoka. Būtent tai neleidžia įgyvendinti visų sumanymų ir projektų. Kita vertus, valdybos pirmininko nuomone, Fondas pernelyg lokalizuotai dirba: per mažai dėmesio skiriama kitoms JAV valstijoms, kitose valstijose gyvenantiems Fondo nariams. Kita problema — nėra žmonių, nėra pakankamai naujos kartos, kuri tęstų pradėtus darbus. Tad nors sprendimas antrus metus eiti LF valdybos pirmininko pareigas galbūt ir nėra pats geriausias karjeros ir amžiaus prasme, Astrauskas tikisi, kad jo pavyzdžiu — įsijungti į Fondo veiklą — paseks kiti jo amžiaus kolegos.

Daugiau informacijos apie paskutinius LF nutarimus ir veiklą rasite adresu:

www.lithuanianfoundation.org