Prof. Vytautas Landsbergis

,,Draugo" pokylio garbės svečias


landsbergis

Šiais metais ,,Draugo“ 100-mečio pokylyje, kuris įvyks spalio
17 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje (8900 Archer Ave.,
Willow Springs, IL 60480), garbės svečio teisėmis dalyvaus prof.
Vytautas Landsbergis – pirmasis antros atkurtos nepriklausomos
Lietuvos Respublikos vadovas, Sąjūdžio pirmininkas, politikas,
visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas.

Jo vadovaujama Lietuva atsispyrė SSRS ekonominei blokadai
bei ginkluotam smurtui ir pasiekė savo atkurtos nepriklauso-
mybės tarptautinį pripažinimą, o taip pat 1992 m. susitarimą su
Rusija, kad būtų išvesta Rusijos kariuomenė.

1993 m. gegužės 1 d. įsteigiant Lietuvos konservatorių partiją,
išrinktas jos pirmininku. 1995, 1998 ir 2000 m. išrinktas juo
pakartotinai ir ėjo šias pareigas iki 2003 m.

2004 m. birželio 13 d. išrinktas Europos Parlamento nariu.
2009 m. rinkimuose į Europos Parlamentą išrinktas antrai
kadencijai.