Didysis 2008 metų įvykis – XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumas


Danutė Bindokienė

Keturioliktasis Mokslo ir kūrybos (MKS) simpoziumas įvyks 2008 m. lapkričio 27-30 d., Padėkos dienos savaitgalio metu, Čikagoje.  Kaip ir pradedant Šeštuoju MKS, numatoma, jog šiame – keturioliktame – be mūsų pačių, JAV ir Kanados lietuvių mokslininkų, dalyvaus nemažas skaičius prelegentų iš Lietuvos,  taip pat gausiai prisidės neseniai iš tėvynės išvykę Australijos, Azijos, Sibiro, Rusijos, Pietų Amerikos, Vidurio bei Vakarų Europos lietuviai mokslininkai. Nuo kuklios pradžios 1969 metais Mokslo ir kūrybos simpoziumas, inicijuotos JAV Lietuvių Bend­ruomenės bei išeivijos lietuvių       mokslininkų, išaugo į palyginti didžiulį renginį, kuriame dalyvauja apie 300 mokslininkų ir lietuvių tautos kultūros darbuotojų. Šis XIV  Mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks Lietuvos valstybės tūkstantmečio ir 40 metų MKS sukaktuvių išvakarėse.

XIV MKS sieks įgyvendinti šiuos tikslus: 1. Galimybę susiburti plačiai pasaulyje pasklidusiems lietuviams mokslininkams tautiniu pagrindu; 2. Pasidalinti moksliniais ir kultūriniais pasiekimais; 3. Skatinti dalyvauti bendrose mokslo programose; 4. Puoselėti lietuvybės sąmoningumą bei siekti, kad jie per savo pasiekimus pasaulyje garsintų Lietuvos vardą; 5. Palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, užsienyje gyvenamo krašto lietuvių bendruomenėmis taip, kad jie aktyviai dalyvautų šių organizacijų veikloje; 6. Sužadinti norą sugrįžti į Lietuvą ir dirbti jos naudai. MKS mokslo ir kūrybos pasaulyje yra unikalus lietuvių išeivijos renginys, neturintis atitikmens tarp užsienio šalyse gyvenančių kitų tautybių, ypač dėl to, kad jis kilęs pavienių žmonių iniciatyva. MKS  metu atsinaujina pažintys ir pasiekimų įvertinimas lietuviškoje aplinkoje. Tai ypač svarbu ateinančioms lietuvių išeivių kartoms bei pačios Lietuvos suvokimui, kokia turtinga ir ypatingai gili yra jos tautiečių mokslinė bei kūrybinė bazė. Simpoziumai yra visiems lietuviams mokslininkams ir kultūros darbuotojams prieinami, visi gali turiningai prisidėti prie lietuvių mokslinio, kultūrinio bei visuomeninio gyvenimo raidos.

Keturioliktasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas vėl suteiks  progą išgirsti apie daugybę nuostabių ir svarbių darbų, atliekamų lietuvių mokslininkų užsienyje ir Lietuvoje. Taip pat tai bus gera galimybė gvildenti naujai iškylančias problemas, pvz., masinį jaunuomenės emigravimą į Vakarus; protų nutekėjimo nuostolius (o gal net ir tam tikrą to naudą); komunikacijos priemonių įvairumą ir jų įtaką susižinojimui, bendravimui ir švietimo ugdymui; globalizacijos grėsmę tautinėms kultūroms; pilietinės visuomenės išsivystymą; Lietuvos ir išeivijos lietuvių  požiūrius vieni į kitus; sveikatos apsaugą; iškylančias energetikos problemas, uždarant Ignalinos antrąjį bloką; Lietuvos energetinius išteklius ir jų gaunamumo pastovumą; aplinkosaugą ir klimato pasikeitimų įtaką; sociologines problemas – alkoholizmą, narkomaniją, savižudybes, agresyvumą; svetimtaučių imigraciją, daugiapilietybės klausimus; lietuvių kultūrinį paveldą JAV ir t.t. 

Kaip ir visada, būsimasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas suteiks progą ne tik pasidalinti ir pasidžiaugti lietuvių tautos kūryba bei  pasiekimais, bet ir pažvelgti į iškylančias problemas iš kelių perspektyvų, iš žmonių, turinčių   daugybės kraštų ir net  žemynų patirtį.  Tai laikas svarstymams ir diskusijoms apie naujas išeivijos bendruomenių struktūras, besivystančias įvairiuose pasaulio kraštuose, taip pat bendromis jėgomis ieškant priežasčių  ir supratimo padėti Lietuvai rasti atsakymus į ne vieną ją slegiantį rūpestį. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatoriai laukia gausaus lietuvių mokslininkų ir kultūros darbuotojų prisidėjimo su paskaitomis iš savo veiklos šiose srityse bei plataus tautiečių atsilankymo šiame renginyje. Jis bus taip pat paįvairintas  nauja dailės bei meno paroda, plataus spektro muzikinių talentų pasirodymais.  Informacija apie numatomą programą, kvieslys, kur ir kaip registruotis, bus netrukus paskelbta išeivijos  spaudoje ir elektroninėje žiniasklaidoje.