Mintys JAV LB Tarybai Philadelphijoje renkantis

Algimantas S. Gečys

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė.

Š. m. rugsėjo 29 – spalio 1 d. iš plačiosios Amerikos į Philadelphia suvažiuos pereito pavasario visuotiniuose rinkimuose išrinkti JAV LB XVIII Tarybos nariai. JAV LB Tarybą sudaro 60 atstovų, išrinktų JAV pagal rinkimines apygardas, ir dešimt (10) LB apygardų pirmininkų. Iš viso 70 asmenų. Tarybos kadencija: 3 metai. Stebint vykstančią registraciją, 65 tarybos nariai jau yra užsiregistravę dalyvauti XVIII Tarybos pirmojoje sesijoje. Žinant, kad kiekvienas tarybos narys atvyksta savomis lėšomis, apsimoka viešbutį ir gan aukštoką registracijos mokestį, galime tik pasidžiaugti tarybos narių skiriamu dėmesiu LB ir jaučiama atsakomybe juos rinkusiems.

Nėra abejonės, kad JAV LB ne vieną stebina sugebėjimu pasipriešinti laiko dvasiai ir atkurti metų slinkties laikotarpyje išsenkančias fizines bei dvasines jėgas. Nepaisant išeivijoje ryškiai pastebimų išsisėmimo bei nuovargio žymių, LB tiek 2003–siais, tiek 2006–siais metais vykusiuose Tarybos rinkimuose sugebėjo padidinti balsuotojų skaičių. LB sugeba ir atsinaujinti. Tarybos narių gretose vėl pastebime nemažai jaunų žmonių. Įdomiu reiškiniu yra naujai atvykstančiųjų iš Lietuvos, vadinamų „trečiabangių”, palaipsniui didėjantis įsitraukimas į JAV LB gretas. į JAV LB XVIII Tarybą iš viso išrinkta 17 „trečiabangių”. Turėdami 25 procentus atstovų taryboje, jie neabejotinai bus įtakinga ir daugelį sprendimų nulemianti jėga. Būtina pagalvoti apie „trečiabangių” gausesnį įtraukimą į Krašto valdybos, Tarybos prezidiumo, Lietuvos Respublikos Seimo — JAV LB komisijos sudėtis.

Philadelphia lietuvių telkinys, kuriame vyks JAV LB XVIII Tarybos pirmoji sesija, seniai žinomas savo bendruomeniškumu. Nuo prieš 55–erius metus įvykusio JAV LB įsisteigimo, 18 metų šiame mieste veikė šešios JAV LB Krašto valdybos. Pagal leidinį „JAV LB — penki dešimtmečiai”, LB taryba Philadelphia sesijai rinksis jau ketvirtą kartą. Anksčiau čia tarybos rinkosi 1971, 1991 ir 1997 metais. Bendruomeninei veiklai lemtinga buvo 1971 metų tarybos sesija, priėmusi sprendimą dėl JAV LB aktyvaus dalyvavimo Lietuvos laisvinimo veikloje. Taip pat ir 1991 metų tarybos sesija, kurios metu buvo priimta eilė nutarimų, susijusių su nepriklausomam gyvenimui atsikuriančia Lietuvos valstybe.

JAV LB XVIII Taryba į gyvenimą ateina momentu, kada išeivijai būtini drąsūs, gerai apmąstyti bei suderinti sprendimai. Ilgametei krašto valdybos ir tarybos prezidiumo pirmininkei adv. Reginai Narušienei perėmus vadovavimą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai, kadenciją baigiančiai Krašto valdybos pirmininkei Vaivai Vėbraitei planuojant visą laiką skirti tarnybai Lietuvos Prezidentūroje, Kultūros tarybos pirm. Marijai Remienei ir švietimo tarybos pirm. Dalilei Polikaitienei kalbant apie traukimąsi „į atsargą”, yra būtina šioms veiklioms visuomenininkėms surasti tinkamus pakaitalus. Norėtųsi matyti tiek tarybos prezidiumo, tiek krašto valdybos sudėtyje amžiumi atjaunėjusius, veiklą balansuojančius tarp „trečiosios bangos” bei jau čia, Amerikoje, gimusių ir tautiškumo išlaikymo svarbą įsiminusių pokario politinių pabėgėlių vaikų.

Per daugiau kaip pusšimtį gyvavimo metų JAV LB prisiėmė eilę su veikla susijusių uždavinių. Dauguma prisiimtų įsipareigojimų tebėra aktualūs, tačiau nemažai jų yra tapę ir savotišku organizaciniu balastu. Eikvojamas laikas, lėšos, kai tuo tarpu nauji gyvenimo iššūkiai dėmesio nesulaukia. Pats laikas LB nusikratyti mažą poveikį turinčiomis veiklos sritimis, pasistengti nedubliuoti kitų specifiniais tikslais įkurtų organizacijų vykdomos veiklos. Naujai išrinkta LB Taryba turėtų peržiūrėti ir konsoliduoti kai kurių „vidinių” LB tarybų veiklą, atsisakant, pavyzdžiui, merdinčios Ekonominių reikalų tarybos paslaugų. Reikėtų pasvarstyti, ar Lietuvai teikiama parama per LB Socialinių reikalų tarybos rėmuose veikiančias įvairias labdaros institucijas tebėra būtina. Ar nėra atėjęs laikas prieš daugiau kaip 15 metų atkurtai Lietuvos valstybei pasirūpinti savo piliečių gerove? Būtina peržiūrėti ir taupumo tikslais mažinti Krašto valdybos pareigūnų skaičių. Gal vertėtų įsteigti nuolatinę Krašto valdybos įstaigą, su keletu apmokamų tarnautojų? Ši įstaiga atliktų ryšių palaikymo funkciją su LB vienetais, rūpintųsi informacijos pateikimu išeivijos spaudai, JAV įstatymų ribose atliktų nepelno tikslams veikiančios institucijos lobizmą, būtų tiesiogine ryšininke su įvairiomis Lietuvos valdžios institucijomis. Rūpestis bevizio režimo su Lietuva įteisinimu, pravedimas JAV Kongrese amnestijos įstatymo nelegaliai atvykusiems, išrūpinimas socialinių paslaugų vargan patekusiems tautiečiams galėtų taip pat būti šios įstaigos tarnautojų uždaviniu. Viliamės, kad ši JAV LB XVIII Tarybos sesija nutars sudaryti kvalifikuotų asmenų komisiją peržiūrėti JAV LB įstatus bei veiklos taisykles, tikslu pravesti būtinas reformas ir LB veiklą pritaikyti šių laikų reikalavimams.

Jau pirmąją sesijos dieną LB Taryba rinks savąjį prezidiumą. Keičiantis tarybos prezidiumo vadovybei, gera proga keisti per eilę metų šabloniškomis tapusias tarybos veiklos formas, trumpinti pergrūstas tarybos sesijų darbotvarkes, dėl nuolatinės laiko stokos užgožiančias bet kokias prasmingesnes tarybos narių diskusijas. Tarybos nariai dažnai nusiskundžia, kad jie pasigenda statistiniais duomenimis paremtų, gerai apmąstytų, veiklai uždegančių pranešimų — paskaitų. Pasigenda ir laisvalaikio atstovų artimesniam susipažinimui, asmeniškam pasidalinimui veiklos patirtimi. Pažintys bendruomeninėje veikloje vaidina svarbią rolę, padeda vykdyti ką amerikiečiai vadina „networking”, ir jas būtina skatinti. Paskutiniaisiais metais JAV LB Tarybos sesijos yra tapę savotiškomis nutarimų „kepyklomis”. Šią vasarą žiniasklaidai dar nebaigus skelbti žodingus Lietuvos Respublikos Seimo — JAV LB komisijos nutarimus, laikraščių skiltis tuoj užplūs Vilniuje vykusio PLB XII seimo nutarimai. Būtų gera, kad JAV LB XVIII Taryba visuomenės pasigailėtų ir pažabotų nutarimų infliaciją. Pageidaujame keletos svarių nutarimų, gerai išmąstytų, faktais paremtų, galimų bei paruoštų įgyvendinti.

Naujai išrinktoji JAV LB Taryba renkasi laiku, kada nesantaikos vėjai tarp išeivijos lietuvių organizacijų yra aprimę. Išlyginti tapo LB santykiai su Lietuvių fondu, lyg ir sprendžiasi PLB fondo pavaldumo klausimas, likviduoti nesutarimai New York „Kultūros židinio” reikalu. Mokinių skaičius lituanistinėse mokyklose didėja, kuriasi naujos mokyklos. JAV LB Krašto valdybos paskelbti Jaunimo stovyklų metai ne tik pabrėžė stovyklavimo reikšmę, bet šiais metai  ir gausiau į jas subūrė mūsų jaunimą. Šią vasarą Čikagoje vykusi VIII Lietuvių dainų šventė sustiprino mūsų tautinį nusiteikimą, įdiegė norą „atsiliepti daina”.

Viliamės, kad 2008 metais įvyksianti tautinių šokių šventė bus ne mažiau sėkminga. Su džiaugsmu į rankas imame JAV LB Kultūros tarybos į gyvenimą tik ką išleistą knygą „Lietuvių pėdsakai Amerikoje”. Tokio leidinio seniai reikėjo! Džiugina, kad ir gerokai pavėluotas, Lietuvos valstybės sustiprintas dėmesys užsienio lietuviams. Gerai, kad Seimo – JAV LB komisija bus praplečiama, į ją įsijungiant PLB ir Kanados LB atstovams. Originali komisijos kūrėjų mintis buvo ją turėti PLB rėmuose. Tikimės, kad Lietuvos valstybinė parama užsienio lietuvių veiklai neištirps jos biurokratijos labirintuose, o bus efektyviai panaudota stiprinti išeivijos žiniasklaidą, tautines mokyklas, kultūrinės veiklos apraiškas. Sesijon susirenkančiai JAV LB Tarybai linkime būti drąsia, nebijoti priimti bendruomeninę veiklą stiprinančius radikalius sprendimus.