Jėzaus Kristaus gimimą švęskime lietuvių parapijose

Adventinis ir kalėdinis 2007 m. kalendorius lietuvių apylinkėse

Šv. Antano parapijoje (Cicero)

1510 South 49th Court, Cicero, Illinois; Tel. 708-652-0231

Kiekvieną Advento sekmadienį 9 val. r. – Šv. Mišios (lietuvių k.)

Gruodžio 13 d., ketvirtadienį – Adventinis susitelkimas. 5:00 – 5:30 val. v. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys lietuvių k.), 5:30 val. v. – Šv. Mišios (lietuvių k.)

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 9 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios (lietuvių k.).

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje

(Brighton Park)

2745 West 44th Street, Chicago, Illinois; Tel. 773-523-1402

Kiekvieną Advento sekmadienį 10 val. r. – šv. Mišios (lietuvių k.). Kalėdų krepšelis – mūsų dovanos Lietuvoje vargstančioms šeimoms, galite paaukoti pintinėje bažnyčios priekyje per visas lietuviškas pamaldas Advento metu. Dovanos perduodamos per Lietuvos vyskupų konferencijos „Caritas” organizaciją.

Gruodžio 24 d., pirmadienį – Kūčios. 7 val. v. – bendra Kūčių vakarienė parapijos salėje (pranešti kun. J. Kelpšui tel. 773-523-1402). 10 val. v. – Pra-kartėlės palaiminimas, Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios (lietuvių k.)

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 10 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios (lietuvių k.)

Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre)

2345 West 56th Street, Chicago, Illinois; Tel. 773-737-8400

 Gruodžio 8 d., šeštadienį – Adventinis susitelkimas. 8:30 val. r. – 1 val. p. p. – Bendruomeninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi) Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniams (kun. A. Baniulis, SJ)

4 val. p.p. – Bendruomeninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi) ir šv. Mišios (kun. A. Baniulis, SJ)

Gruodžio 9 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas. 9:30 val. r. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. A. Baniulis, SJ).

Gruodžio 16 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas. 9:30 val. r. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. A. Baniulis, SJ)

Gruodžio 23 d., sekmadienį – 10:30 val. r. – šv. Mišios, po šv. Mišių vaikų kalėdinis koncertas, Kalėdų senelis.

Gruodžio 24 d., pirmadienį – Kūčios. 4 val. p. p. – Prakartėlės palaiminimas, Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios, po šv. Mišių kalėdaičių laužymas ir kalėdiniai sveikinimai.

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 10:30 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios

Sausio 1 d., antradienį – Dievo Gimdytojos iškilmė, Civiliniai Naujieji Metai.  10:30 val. r. – šv. Mišios

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont)

14915 - 127th Street, Lemont, Illinois; Tel. 630-257-5613

Gruodžio 7 d., penktadienį – Adventinis susitelkimas. 7 - 9 val. v. – Bendruomeninės Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas iš Vilniaus kun. Aldonas Gudaitis, SJ ir kiti  kunigai)

Gruodžio 8 d., šeštadienį – Adventinis susitelkimas. 8 val. r. ir 6 val. v. – šv. Mišios, pamokslas (kun. Ald. Gudaitis, SJ)

Gruodžio 9 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas. 9 ir 11 val. r., 6 val. v. – šv. Mišios, pamokslas (kun. Ald. Gudaitis, SJ). 12 val. p. p. – pietūs PLC salėje (ruošia Pal. J. Matulaičio misijos choras). 1:30 val. p. p. – Kalėdinis koncertas (Pal. J. Matulaičio misijos choras, Vaikų choras „Vyturys” ir solistai bei muzikantai); bilietų teirautis pas Romaną Stropą tel. 815-836-1845.

Gruodžio16 d., sekmadienį po 11 val. r. šv. Mišių – Kūčių šventės popietė didžiojoje salėje (ruošia PLC Moterų renginių komitetas); vietas užsisakyti iki gruodžio 10 d. pas Vandą Gvildienę, tel. 630-271-9136.

Gruodžio 24 d., pirmadienį – Kūčios. 1–3 val. p. p. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 4 val. p. p. – šv. Mišios. 10:30  val. v. – Kalėdinės giesmės. 11 val. v. – Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 9 ir 11 val. r., 7 val. v. – Kristaus Gimimo šv. Mišios

Gruodžio 27 – 28 d. – Biblijinė stovykla. 9 val. r. – 5 val. v. Ateitininkų namuose, 12690 Archer Ave., Lemont IL. Skatinant susidomėjimą Šventuoju Raštu, 1–6 skyriaus vaikų stovykloje vyksta žaidimai, vaidinimai, dainavimas, sportas, filmai, pokalbiai ir užsiėmimai, pritaikyti tikėjimo patirties pagilinimui. Vadovauja Pal. J. Matulaičio Jaunimo pastoracijos grupelė su kun. A. Saulaičiu, SJ ir savanoriais. Mokestis vienam vaikui už abi dienas – 45 dol. Registracija iki gruodžio 18 d. pas ses. Laimutę tel. 630-243-1070.

Gruodžio 31 d., pirmadienį – Naujų Metų išvakarės. 6 val. v.aro – Padėkos šv. Mišios

Sausio 1 d., antradienį – Dievo Gimdytojos iškilmė, Civiliniai Naujieji Metai. 9 ir 11 val. r., 7 val. v. – šv. Mišios

Waukegan – Lake County apylinkėje

 (Libertyville/Mundelein)

Gruodžio 15 d., šeštadienį – Adventinis susitelkimas. 1 val. p. p. šv. Mišios (kun. J. Kelpšas), Santa Maria Popolo Chapel, 116 North Lake St. (Rout 45), Mundelein, IL;  tel.  pasiteiravimui: 847-244-4943. Artėjant Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui, šia proga melsimės prie stebuklingojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo piligriminio atvaizdo. Jis yra palaimintas Čikagos arkivyskupo kard. Francis George ir tarsi nenutrūkstanti sutartinė malda ir gyvas istorijos ženklas, žadindamas mūsų tikėjimą, keliauja po lietuvių apylinkes, parapijas ir šeimas. Visus tautiečius ir šeimas kviečiame dalyvauti ir atsinaujinti sutinkant didžiąsias šventes.

Šv. Onos – Kopų parapijoje (Beverly Shores)

P.O. Box 727; 433 East Golfwood Road, Beverly Shores, Indiana; tel. 219-8797-565

Gruodžio 16 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas 1 val. p. p. – Bendruomeninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi) ir šv. Mišios (kun. Ald. Gudaitis, SJ)

Dievo Apvaizdos parapijoje (Detroit)

25335 West Nine Mile Road, Southfield, Michigan; Tel. 248-354-3429

Gruodžio 1 d. – gruodžio 16 d. – Aukų eglutė parapijos prieangyje. Suaukoti pinigai skiriami Vilniaus ,,Versmės” vidurinei mokyklai, nupirkti ,,Braille” kompiuterį vaikams su negalia.

Gruodžio 8 d., šeštadienį – Advento rekolekcijos. 10:00 val. r. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. T. Karanauskas, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos vikaras). 3:30 val. p. p. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 4 val. p.p. – šv. Mišios, pamokslas (kun. T. Karanauskas)

Gruodžio 9 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas. 10 val. r. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. T. Karanauskas). 12 val. p. p. – Skautų ruošiamos bendros Kūčios salėje.

Gruodžio16 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas. 10 val. r. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – Jaunimo šv. Mišios, pamokslas (kun. R. Repšys). 12 val. p. p. – ,,Žiburio” mokyklos ruošiama Kalėdų eglutė salėje.

Gruodžio 23 d., sekmadienį – Adventinis susitelkimas. 10 val. r. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. R. Repšys)               

Gruodžio 24 d., pirmadienį – Kūčios. 11 val. v. – Prakartėlės palaiminimas, Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios. Po šv. Mišių kalėdiniai sveikinimai ir priėmimas salėje

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 10:30 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios.

Gruodžio 31 d., pirmadienį – Naujų Metų išvakarės. 7 val. v. – šv. Mišios, 8 val. v. – Naujų Metų sutikimas salėje.

Sausio 1 d., antradienį – Dievo Gimdytojos iškilmė, civiliniai Naujieji Metai. 10:30 val. r. – šv. Mišios

Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų koplyčioje (Putnam)

600 Liberty Hwy, Putnam, Connecticut; Tel. 860-928-7955

Iki gruodžio 8 d. Seserų metinės rekolekcijos (kun. Artūras Kazlauskas)

Gruodžio 7 – 9 d. Adventinis susitelkimas.

Gruodžio 14 – 16 d. Adventinis susitelkimas.

Gruodžio 24 d., pirmadienį – Kūčios. 6 val. v. – bendra Kūčių vakarienė apylinkės lietuviams. 9 val. v. – Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios.

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 11 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios.

Šv. Petro parapijoje (South Boston)

75 Flaherty Way, South Boston, Massachusetts; Tel. 617-268-0353

 Gruodžio 15 d., šeštadienį – Adventinis susimąstymas. 11:30 val. r. – 1 val. p. p. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintys), Konferencija, Eucharistijos adoracija ir palaiminimas (kun. A. Žygas).

Gruodžio 24 d., pirmadienį – Kūčios. 6 val. v. – Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios (lietuvių k.), po šv. Mišių bendra Kūčių vakarienė parapijos salėje.

Gruodžio 25 d., antradienį – Kalėdos. 9 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios (anglų k.). 10:15  val. r. – Lietuviškos kalėdinės giesmės (parapijos choras, vad. Daiva Navickienė). 10:30 val. r. – Kristaus Gimimo šv. Mišios (lietuvių k.).

Žinias surinko ir kalendorių paruošė Nerijus Šmerauskas

el. paštas: nuostaba@gmail.com, tel. 773-875-8847