altasvas16

Š. m. vasario 10 d. Maria High School salėje ALT’o Čikagos skyrius surengė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 90 metų minėjimą, kuriame kalbėjo du garbingi svečiai: JAV Valstybės departamento Šiaurės ir Baltijos šalių skyriaus vadovas Robert Gilchrist ir ats. gen. mjr. Jonas A. Kronkaitis.        Jono kuprio nuotraukos.

Nustumti blogį kaip akmenį

Dalia Cidzikaitė

Š. m. vasario mėnesio pradžioje Pranas Jurkus straipsnyje ,,Amerikos lietuvių taryba nepasiduoda” (,,Draugas”, 2008 m. vasario 5 d.) rašė, jog nors šiandien Lietuva yra nepriklausoma valstybė, laisvai tvarkanti savo gyvenimą, nerimą kelia vidinė nesantaika šalyje, grėsmė iš Rytų. Todėl, autoriaus įsitikinimu, ,,aktyvi politinė solidarios išeivijos veikla yra vis dar tokia būtina, kaip ir anksčiau.” Tokio įsipareigojančio ALT’o požiūrio įrodymu tapo vasario 10 d. Maria High School salėje ALT’o Čikagos skyriaus surengtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 90 metų minėjimas, kuriame kalbėjo du garbingi svečiai: ats. gen. mjr. Jonas A. Kronkaitis ir JAV Valstybės departamento Šiaurės ir Baltijos šalių skyriaus vadovas Robert Gilchrist.

Pagrindinio kalbėtojo gen. J. Kronkaičio, kuris nuo 1997 metų gyvena Lietuvoje, iki 1999 metų ėjo atsakingas pareigas LR Krašto apsaugos departamente, o šiuo metu yra vienas iš Piliečių santalkos Tarybos pirmininkų, žinia susirinkusiems Amerikos lietuviams nebuvo iš pačių linksmiausių. Jis daug dėmesio skyrė korupcijai Lietuvoje, netvarkai teismuose, pabrėžė, jog daug kur nesilaikoma įstatymo, didžioji žiniasklaidos dalis yra korumpuota, o visiems gerai žinomi įstatymo pažeidėjai nėra nubaudžiami, bet vis dar laisvi vaikšto Lietuvos gatvėmis. ,,Mano žinia čia susirinkusiems yra ta, kad Lietuvoje nėra viskas gerai” — sakė gen. Kronkaitis pertraukos metu. — Amerikos lietuviai turi suprasti, kad Lietuva dar neatsigavo po 50 metų sovietų okupacijos ir iš dalies 120 metų carinės priespaudos.” Jo nuomone, žmonės turi pabusti ir suvokti, kad jų pačių reikalas yra išrinkti atsakingą valdžią. ,,Slegianti kalba, — pripažino jis, — tačiau reikia ją pasakyti. Lietuvoje yra labai daug gero, tačiau turime nustumti tą blogį, kuris mus kaip akmuo slegia.”

JAV Valstybės departamento Šiaurės ir Baltijos šalių skyriaus vadovas R. Gilchrist pateikė kitą — išorinį — požiūrį į Lietuvoje vykstančius procesus. Jis gyrė Lietuvos ekonomikos augimą, spartų įsiliejimą į Vakarų bendruomenę — NATO ir Europos Sąjungą. Pripažino Lietuvos svarbą kovoje su terorizmu, taip pat mūsų šalies pagalbą, Amerikai susidarant nuomonę apie Rusijoje vykstančius procesus. Svečias nenutylėjo ir problemų. Viena iš jų — tai Lietuvos požiūris į jos pačios praeitį, konkrečiai — JAV nerimas dėl žydų kapinių Šnipiškėse, kurių vietoje Lietuva nori statyti gyvenamuosius namus. Vis dėlto, teigė pirmą kartą su lietuvių bendruomene išeivijoje susitikęs Washingtono pareigūnas, šiuo metu Lietuvą persekiojančios problemos yra normalūs, demokratijos link vedą reiškiniai, rodantys, jog šalis sulaukė brandaus amžiaus.

Šis ALT’o minėjimas yra pirmasis per visą Ameriką nuvilnysiančių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimų. Kokia nuotaika, kokiais žodžiais bus sutiktas Lietuvos 90 metų jubiliejus? Brandžiai ir atsakingai ar…? (29)

altvas163

Meninę programą atliko pianistas iš Lietuvos Edvinas Minkštimas.