Paroda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”
atkeliavo į Čiurlionio galeriją


 Laima Apanavičienė

Penktadienio vakare, gruodžio 5 d., Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre atidaryta paroda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”. Parodą sudaro dvi dalys. Pirmąją – ,,Senosios” provincijos – dalį (iki XX amžiaus pradžios) daugiausia atspindi meno kūriniai, portretai ir rankraščiai. Jų originalai buvo rodomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje gegužės 21 d. atidarytoje parodoje. Kadangi toks parodos atvežimas į JAV būtų labai brangiai kainavęs, buvo sumanyta šią parodą žiūrovams parengti kitaip. Tad atvežtąją parodą „Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų” sudaro nuotraukų ir dokumentų fotokopijos, kurios supažindina su šių laikų jėzuitų darbais Lietuvoje ir už jos ribų. Parodos eksponatai pasakoja apie vienuolijos istoriją ir darbus Lietuvoje ir misijose, ryšius su kitų šalių jėzuitais bei pasauliečiais, dabartinę veiklą ir ateities užmojus.

Atkeliavusi į JAV, ji atidaroma jau trečioje vietoje. Ją žiūrovai galėjo pamatyti Čikagos St. Ignatius College Prep School, Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Iš Čiurlionio galerijos Jaunimo centre parodos stendai keliaus į California, Florida ir Ohio. Paroda bei lydinti medžiaga yra lietuvių ir anglų kalbomis, pritaikyta rodyti įvairioms auditorijoms. Tad ją gali gėrėtis tiek lietuviai, tiek angliakalbiai.

Parodą rengė Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba (koordinatorė Daina Paulauskienė) kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir Tėvų jėzuitų pagalba. Man, kaip žiūrovui, ypatingai patiko ne tik pateikta medžiaga, bet ir puikus parodos apipavidalinimas.

Parodos atidaryme dalyvavo svečiai: tėvas Aldonas Gudaitis, SJ – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolas nuo 2003 m., pasveikinęs susirinkusiuosius su parodos atidarymu, ir tėvas Lionginas Virbalas, SJ – Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje rektorius, trumpai pristatęs parodą.

Tėvas L. Virbalas, SJ, buvęs Lietuvos vyskupų konferencijos antrasis sekretorius, išvertęs ir parašęs nemažai knygų, papasakojo susirinkusiems apie tėvų jėzuitų dabartinę veiklą Lietuvoje. Nors šiuo metu Lietuvoje jėzuitų nėra daug, bet jų darbai visiems žinomi. Pažangus jaunimo švietimas ir dvasinis ugdymas visada buvo vienas iš jėzuitų svarbiausių uždavinių. Tėvams jėzuitams turime būti dėkingi už Vilniaus universitetą. Jų šiuo metu globojamos gimnazijos Vilniuje ir Kaune – vienos geriausių mokyklų Lietuvoje, patekti į jas labai sunku. Tad nenuostabu, kad projekto vienas uždavinių – ieškoti paramos šioms privačioms tėvų jėzuitų gimnazijoms Vilniuje ir Kaune, kurios yra didele dalimi išlaikomos iš geradarių aukų. Tam tikslui parodos atidarymo metu buvo renkamos aukos.

Po parodos pristatymo žiūrovai uždavė nemažai klausimų garbiems svečiams.

Siūlome visiems, kurie dar nematė šios parodos, atvykti į Čiurlionio galeriją Jaunimo centre ir pasižiūrėti šią puikią parodą. Galerija veikia kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v.