Visi Į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę!

sok svnt
Jono Kuprio nuotraukos

Išeivijos Lietuvių tautinių šokių švenčių istorija

Laima Apanavičienė

Nuo 1957 metų, maždaug kas ketveri metai, užsienio lietuvių tautinių šokių grupės iš visų žemynų rinkosi parodyti tautinio šokio meną ir palaikyti mažos Pabaltijo valstybės tradicijas. XIII Lietuvių tautinių šokių šventė pirmą kartą įvyks Los Angeles.

1944 metais, Raudonajai armijai artėjant prie Lietuvos, maždaug 60,000 – 80,000 lietuvių pasitraukė į Vokietiją. 1945 metais, karui pasibaigus, lietuviai buvo apgyvendinti įvairiose stovyklose. Čia prasidėjo lietuvių kultūrinis gyvenimas: įsisteigė mokyklos, gimnazijos, teatro vienetai, chorai ir tautinių šokių grupės. 1948–1949 metais prasidėjo lietuvių emigracija į įvairias pasaulio valstybes. Didesni vienetai susitelkė Kanadoje ir Šiaurės Amerikoje. Nors ir dirbdami sunkų fizinį darbą, lietuviai nepamiršo kultūrinio darbo: organizavo lituanistines mokyklas, tautinių šokių grupes ir chorus. Atgaivino seną lietuvių tradiciją – išeivijoje ėmė rengti dainų ir tautinių šokių šventes.

1957 metais Čikagoje gyvenantys Lietuvių Bendruomenės nariai surengė pirmąją Šiaurės Amerikos Lietuvių tautinių šokių šventę, kurioje dalyvavo apie 600 šokėjų iš 18 vietovių. Šventėje dalyvavo 29 šokių grupės. Šventei vadovavo meno vadovas Bruno Shotas. Pirmosios šventės nuotaika buvo labai pakili. Nuspręsta tokias šventes ruošti kas ketveri metai, įtraukiant šokėjų vienetus iš Kanados, Pietų Amerikos, Australijos ir Europos.
II Tautinių šokių šventė 1963 m. vyko Čikagoje. Joje jau šoko 1,100 šokėjų. Šios šventės meno vadovas Liudas Sagys pirmą kartą panaudojo bendrą visos šokių šventės choreografinį piešinį.

III Tautinių šokių šventė 1968 m. taip pat vyko Čikagoje. Pirmą kartą kartu su šokėjais dalyvavo chorai. Dalyvavo arti 1,500 šokėjų. Meno vadovė – Jadvyga Meiliūnaitė-Matulaitienė.

IV Tautinių šokių šventėje 1972 m. Čikagoje dalyvavo šokių grupės iš Pietų Amerikos ir Vokietijos. Į šventę susirinko per 1,700 šokėjų, atvyko JAV prezidento žmona Pat Nixon. Meno vadovė – Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė.
soksvnt
V Tautinių šokių šventėje 1976 m. Čikagoje 1,800 šokėjų, paminėdami Amerikos 200 metų Nepriklausomybės sukaktį, šokių aikštėje ,,išrašė skaičių – 200” ir sušoko amerikiečių šokį ,,Virginia Reel”. Šventėje dalyvavo JAV Prezidento žmona Betty Ford. Meno vadovė: Galina Gobienė.

VI Tautinių šokių šventė 1980 m. tradiciškai vyko Čikagoje. Čia susirinko daugiausia šokėjų iki šiolei – per 2,200. Šventėje dalyvavo Čikagos miesto merė Jane Byrne. Šios šventės meno vadovė – Nijolė Jasėnaitė-Pupienė.

VII Tautinių šokių šventė 1984 m. pirmą kartą ,,iškeliavo” iš Čikagos. Ji vyko Cleveland, joje dalyvavo 2,000 šokėjų. Meno vadovė – Jadvyga Reginienė.

VIII Tautinių šokių šventė 1988 m. persikėlė į Kanadą. Hamilton (Ontario) žiūrovai pamatė šokių grupes ne tik iš Amerikos, bet ir iš Sydney (Australija) bei Punsko (Lenkija). Šventėje šoko 1,800 šokėjų. Meno vadovai – Rita ir Juozas Karasiejai, Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė bei Liudas Sagys.

IX Tautinių šokių šventė 1992 m. vėl Čikagoje. Kartu su 2,100 šokėjų šventėje sukosi ir ,,Vėtrungė” iš Klaipėdos. Meno vadovė – Dalia Dzikienė.

X Tautinių šokių šventė 1996 m. į Čikagą sukvietė 2,000 šokėjų, kuriuos į vieną ratą sukvietė meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich. Šventėje buvo pagerbti visų buvusių Tautinių šokių švenčių meno vadovai ir pirmininkai.

XI Tautinių šokių šventė 2000 m. vėl vyko Kanadoje. Toronto, (Ontario) 1,600 šokėjų pasirodė grojant ansamblio ,,Žilvitis” instrumentinei grupei iš Lietuvos, o šio ansamblio šokėjai atliko vestinių šokių pynę. Meno vadovai: Rita ir Juozas Karasiejai.
soksvnt
XII Tautinių šokių šventė 2004 m. į Čikagą sukvietė per 1,500 šokėjų. Šventėje dalyvavo tuo metu laikinai einantis Lietuvos Respublikos prezidento pareigas Artūras Paulauskas. Meno vadovė – Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė.

XIII Tautinių šokių šventė 2008 m. pirmą kartą vyks JAV vakarinėje pakrantėje – Los Angeles. Meno vadovė – Danguolė Razutytė-Varnienė. Be šokėjų iš JAV, šventėje dalyvaus Toronto ,,Atžalynas” ir ,,Gintaras”; ,,Gyvataras” iš Hamilton; trys šokių grupės – ,,Kalnapušė”, ,,Grandinėlė” ir ,,Sugrįžus” – iš Lietuvos.

Tautinių šokių švenčių ruošimu rūpinasi JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių valdybų sudaryti komitetai. Finansinė našta krinta ant bilietų pirkėjų ir aukotojų pečių. Visų Tautinių šokių švenčių pasirengimo darbai, kelionės į šokių šventes ir pragyvenimas yra kiekvieno dalyvio auka lietuvių kultūriniam gyvenimui.

1957 metais buvo įsteigtas Lietuvių Tautinių šokių institutas, kurio tikslas yra saugoti tautinių šokių tradicijas, rengti tautinių šokių mokytojus, parinkti tinkamą muziką ir rūpintis tautinių rūbų originalumu.

Šokių institutas organizuoja metinius tautinių šokių mokytojų kursus Dainavos stovykloje Manchester, MI. Institutas palaiko glaudžius ryšius su tautinių šokių grupėmis ir aktyviai prisideda organizuojant Tautinių šokių šventes.

Geros nuotaikos visiems XIII Lietuvių tautinių šokių šventėje!
Naudotasi www.sokiusvente.com
soksvnt