Ar bus uždaryta dar viena lietuviška bažnyčia JAV?

Aurelija Tamošiūnaitė

stgeorge


Pennsylvania valstijoje
protestuojama prieš tautinių parapijų naikinimą

Pirmadienį, kovo 17 d., South Whitehall (PA) miestelyje priešais vyskupo Edward P. Cullen vyskupijos pastatą maždaug 30 šio buvu sio angliakasių regiono katalikų be perstojo kalbėjo rožinį. Taip šie tikintieji protestavo prieš planuojamą bažnyčių uždarymą Allentown vyskupijoje — rašoma ,,The Morning Call” išspausdintame Melanie A. Hughes straipsnyje ,,Protestors Say Diocese’s Plan Will Hurt Etchnic Parishes”.

Allentown vyskupija Pennsylvania valstijoje ėmėsi ilgalaikių parapijų tikrinimų, kurie gali pasibaigti jų uždarymu arba kelių parapijų sutraukimu į vieną net penkiose apygardose (counties). Diecezija nori, kad vienas kulangasnigas tarnautų tik vienai parapijai (šiuo metu vienas kunigas kartais tarnauja keturioms parapijoms), t.y. kad vienas kunigas tarnautų maždaug 2,400 parapijiečių.


Toks Allentown vyskupijos sprendimas ypač skaudžiai gali paliesti etnines arba tautines parapijas, kurių nemažai gali būti uždaryta arba kelios parapijos gali būti sujungtos į vieną. Angliakasių valstijai tai bus tikrai skaudus smūgis. Iš maždaug 59 etninių bažnyčių vyskupijoje, daugiau nei pusė – 30 – yra Schuylkill County. Toks susitelkimas vienoje vietoje atspindi europiečių imigraciją į šią valstiją XIX – XX amžių sandūroje. Steve Babinchak, vienas iš besipriešinančių šiems vyskupijos planams, teigė, kad žmonės iš visų parapijų siunčia tiek elektroninius, tiek paprastus laiškus į Romą, Dvasininkų kongregacijai, Apaštališkajam tribunolui. Tačiau pirmadienį iš vyskupijos biuro į besikreipiančius žmones neišėjo nė vienas ten dirbęs žmogus. Protestuojai skeptiškai atsiliepė apie vyskupijos planus ir motyvus dėl parapijų sujungimo. Dauguma jų teigė, jog taip elgiamasi būtent dėl to, kad tai yra etninės parapijos. Toni Pancerella, Šv. Jurgio bažnyčios Shenandoah parapijietė, teigė, kad vyskupija nori palikti tik vieną bažnyčią Schuylkill County.

Abejojama ir Šv. Jurgio bažnyčios tvirtumu

Šios pertvarkos atsilieps ir lietuvių parapijoms, konkrečiai – Šv. Jurgio bažnyčiai. Šv. Jurgio bažnyčia Shenandoah – tai pirmoji lietuviška parapija, įkurta JAV. Bažnyčia buvo pradėta statyti 1891 metais, tad jau 113 metų ji tarnauja apylinkės lietuviams. Pagal 2003 metais paruoštą ataskaitą, parapijoje tuo metu buvo 665 registruotos ir aukojančios šeimos (1,250 parapijiečių). 2007 metų spalio mėn. Šv. Jurgio bažnyčia Pennsylvania Historical and Museum Commission sprendimu buvo pripažinta Pennsylvania valstijos istoriniu paminklu. Šv. Jurgio bažnyčios durys tikintiesiems yra užvertos jau dveji metai, nes bažnyčiai reikia remonto. Įvairių ataskaitų teigimu, bažnyčios pamatus plauna vanduo, reikia sutvirtinti bažnyčios bokštus, nėra vėsinimo sistemos. Vyskupijos teigimu, bažnyčiai reikia 9 mln. dolerių remontui.

Tačiau Šv. Jurgio parapijiečiai teigia, kad Šv. Jurgio bažnyčia yra dar tvirta – nes ji nebuvo pastatyta virš senų kasyklų, kaip dauguma kitų bažnyčių. Parapijiečių teigimu, parapija turi 1 mln. vertės turto ir vieną iš didžiausių šventovių. Dauguma iš vyskupijos nurodytų bažnyčios trūkumų, pasak parapijiečių, nėra pagrįsti. Atvirkščiai, prie bažnyčios yra bendruomenės salė, kuri puikiai tarnauja parapijiečių poreikiams. Tai yra viena didžiausių salių visame Shenandoah miestelyje, galinti aptarnauti ir neįgaliuosius lankytojus. Prie bažnyčios yra erdvi aikštelė pasistatyti automobiliams. Šv. Jurgio bažnyčią yra itin paranku lankyti žmonėms, gyvenantiems netoliese esančiame Senior High Rise pastate.

Parapijiečiai bando kovoti
  vertical 
Nuo 2007 m. lapkričio 11 d. kiekvieną sekmadienį 9:30 val. r. Šv. Jurgio parapijos nariai kalba rožinį, tokiu būdu bandydami apsaugoti bažnyčią nuo nugriovimo. Dar viena jų sugalvota akcija — tai peticija, kurioje prašoma pasirašyti, jog Šv. Jurgio lietuviškai bažnyčiai būtų leidžiama sudaryti savo statybos inžinierių grupę, kuri dar kartą įvertintų pastato būklę. Parapijiečiai šią peticiją iki kovo 22 d. platino paprastu ir el. paštu po visą Ameriką.

Minėtame M. A. Hughes straipsnyje kalbinta Helene Shaulis iš Bethelem Township, nors ir priklauso Šv. Mykolo parapijai Easton, aktyviai remia Šv. Jurgio parapijos parapijiečius. Jos teigimu, ,,kiekvienas lietuvis turi sąsajų su šia bažnyčia”, todėl ji palaiko protestuotojus, kad bažnyčia būtų vėl atidaryta. Tad ar vėl visam laikui bus uždaryta dar viena lietuviška bažnyčia?