ALTas pasisako už bevizį režimą

Visuomenė kviečiama kreiptis į Washington, DC

Dvidešimt dviem Europos valstybėms yra suteikta bevizė teisė keliauti į JAV. Tik Lietuvai ir kitoms šešioms Rytų Europos valstybėms ši teisė neduota. Pastaruoju metu JAV Kongrese pradėta svarstyti, kad ši neteisinga padėtis, ryšium su siūlomu nauju imigracijos įstatymu, būtų atitaisyta.

Šių metų gegužės 17 d. JAV Senate buvo pasiūlyta pataisa praplėsti bevizį režimą. Tačiau tas pakeitimas galiotų tik Lenkijai, bet ne kitoms šešioms Rytų Europos šalims. Amerikos Lietuvių tarybos (ALTo) pirm. Saulius Kuprys pareiškė, kad dabar svarstoma senatorių Mikulski ir Santorum pataisa turėtų būti taikoma Lietuvai ir kitoms Pabaltijo šalims. Visi šie kraštai yra NATO ir Europos Sąjungos nariai ir savo karius siunčia į Iraką bei Afganistaną kovoti už JAV interesus. Dabartinė politika yra diskriminacinė ir nesiderina su tų kraštų savanorišku dalyvavimu tose operacijose.

S. Kuprys pabrėžė, kad Lenkijos įtraukimas yra žingsnis gera linkme, tačiau jis nėra pakankamas ir be logikos išskiria kitas Rytų Europos valstybes, įskaitant Lietuvą. Kadangi dabar yra sprendžiamas šis klausimas, svarbu lietuviams pasisakyti, kad bevizis režimas turėtų būti taikomas Lietuvai, Latvijai, Estijai, Vengrijai, Slovakijai ir Čekijai. Pagrindiniai senatoriai, kurie dalyvaus šiame procese yra: Cornyn, Grassley, Kyl, DeWine, Sessions, Brownback, Coburn, Kennedy, Biden, Feinstein, Feingold, Schumer ir Durbin. Norintys daugiau informacijos, turėtų kreiptis į šį tinklalapį: http://jbanc.org/baltics.html.

Taip pat siūloma skambinti į Kongreso rūmus tel. 202-224-3121. Paskambinus paprašykite, kad būtumėte sujungti su savo senatoriaus ar Kongreso nario įstaiga. Sujungus pasakyti šitaip: ,,Please support visa free travel privileges for the Baltic States and its neighbors".

Kongreso narys John Shimkus anksčiau šią savaitę yra aiškiai pasisakęs už bevizį režimą Pabaltijo šalims. Jo kalbą galima pasiskaityti JBANC tinklalapyje šiuo adresu: www.jbanc.org. Jis savo kalboje pabrėžė, kad geriausiai vertinti šalies tinkamumą vizų panaikinimo programoje turėtų būti, ar šalis yra gera JAV draugė ir sąjungininkė.

Amerikos Lietuvių taryba, drauge su latvių ir estų centrinėmis organizacijomis, jungiasi į dabartinę akciją, kad Lietuva ir jos kaimynės būtų įtrauktos į bevizį režimą.

ALTo pranešimas