Aušros Vartų parapija New York – būtuoju ar būsimuoju laiku?

Dalia Cidzikaitė

Po sausio 19 d. New York arkivyskupijos išplatinto pranešimo (apie pranešimo paskelbimo aplinkybes daugiau skaitykite ketvirtadienio „Drauge”, 2007 m. sausio 25 d., nr. 17) apie Aušros Vartų parapijos Manhattan (Parish of Our Lady of Vilna) uždarymą, lietuvių pastangos išgelbėti vieną seniausių lietuviškų parapijų suaktyvėjo.

Vienas paskiausių atsakų į arkivyskupijos nuosprendį buvo Lietuvos Respublikos Kultūros ministro Jono Jučo kreipimasis į New York kardinolą Edward Egan.

Kultūros ministras prašo kardinolo E. Egan „neužtrenkti durų lietuvių etninei ir kultūrinei veiklai Manhatene ir padėti išlaikyti Niujorko Parish of Our Lady of Vilna parapijos lietuvių bažnyčią ir kultūros centrą, kuris prisideda ne vien tik prie lietuvybės puoselėjimo, bet ir prie Amerikos kultūrinio paveldo turtinimo mūsų šalies tradicijomis” (daugiau apie J. Jučo kreipimąsi skaitykite www.delfi.lt, 2007 m. sausio 25 d.).

Nors tokia Kultūros ministro žaibiška reakcija pagirtina ir sveikintina, abejonių, ar ji nebus eilinį kartą New York kardinolo ignoruojama, kyla. Žinant, jog valstybė, tuo labiau — svetima, šiuo atveju Lietuva, negali įtakoti JAV bažnyčios sprendimų, bei prisimenant, jog nuo tada, kai virš Aušros Vartų parapijos pakibo Damoklo kardas, tiek New York Lietuvių Bendruomenė, tiek parapijiečiai, tiek LR ambasada Vašingtone bei LR konsulas New York dr. Mindaugas Butkus ir kiti pavieniai asmenys ne kartą kreipėsi į arkivyskupiją, ieškodami paprasčiausio kontakto, deja, — be rezultatų. J. Jučo kreipimasis į New York kardinolą gali telikti paprastu faktu, jog Lietuva sureagavo į patį parapijos uždarymo paskelbimo faktą.

Neabejoju, jog daugelis mūsų šį LR Kultūros ministro pranešimą įvertins kaip būtiną, juk sakoma, jog sunkioje ir nelygioje kovoje ir mažiausias žygis gali padėti iškovoti pergalę. Ir galbūt tai iš tiesų vienintelis būdas dar kartą parodyti lietuvių, gyvenančių tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, nepritarimą ir nusivylimą tokiu New York arkivyskupijos sprendimu.

Tačiau nepamirškime ir kitos, mano manymu, kur kas naudingesnės ir reikšmingesnės, kovojant už parapijos išsaugojimą, iniciatyvos — Lietuvos ketinimą sudaryti ir patvirtinti saugomų Amerikos lietuvių kultūrinio paveldo objektų sarašą, į kurį būtų įtraukta ir Aušros Vartų parapija bei bažnyčia. Daugelio „Draugo” kalbintųjų nuomone, būtent šis sąrašas yra realiausia galimybė išsaugoti Aušros Vartų parapiją.

Deja, pasidomėjus šios iniciatyvos eiga, paaiškėjo, jog kol kas toks sąrašas, nors ir sudarytas, nėra Lietuvos patvirtintas, nėra sukurta ir komisija, kuri rūpintųsi tokio lietuviško paveldo JAV išsaugojimu ir apsauga.

Tad ar nereikėtų po padėkos žodžių Kultūros ministrui J. Jučui už kreipimąsi į New York kardinolą paraginti jį kuo greičiau sudaryti minėtą komisiją, o Aušros Vartų parapiją įrašyti pirmąja saugomų lietuviškų vertybių sąraše? To reikia tam, kad  parapija egzistuotų ne tik būtajame, bet ir būsimajame laike.

Toliau jūsų dėmesiui siūlome interviu su LR ambasados Vašingtone antrąja sekretore politikai Žana Tarasevič, JAV LB Amerikos lietuvių paveldo komiteto pirmininku Algiu Luku, LR generaliniu konsulu New York dr. Mindaugu Butkumi ir JAV LB New York apygardos pirmininke Ramute Žukaite. Interviu daryti prieš pasirodant LR Kultūros ministro J. Jučo pareiškimui.

 

LR generalinis konsulas New York dr. Mindaugas Butkus

– Kaip pakomentuotumėte New York arkivyskupijos sprendimą dėl Aušros Vartų (AV) parapijos?

– Nors apie bažnyčios uždarymą kalbos sklido jau senokai, tikiuosi, tai nėra galutinis ir neatšaukiamas sprendimas. Panašiai buvo ir Bostone. Todėl nemanau, kad jau reikėtų nuleisti rankas. Žinau, kad LB Niujorke vadovybė bei parapijos žmonės ieško tiesioginio kontakto su kardinolu, tačiau iki šiol arkivyskupijos kanceliarija neatsiliepė.

– Iš straipsnio, pasirodžiusio praėjusių metų ,,Amerikos lietuvyje”, atrodo, jog įsipareigojote padėti gelbėti parapiją nuo uždarymo?

– Be jokios abejonės. Suprantama, kad mano, kaip Lietuvos Respublikos diplomato Niujorke, galimybės ir priemonės paveikti šį arkivyskupo sprendimą Niujorko lietuviams palankia linkme turi tam tikras ribas.  Mano parama yra visų pirma moralinė, ką išreiškiau dar rugsėjo mėnesį savo laišku kardinolui Egan. Esama galimybių bažnyčios išsaugojimo klausimą kelti ir tarpvalstybiniu lygmeniu.

Manyčiau, jog šiuo metu realiausia būtų siekti, kad bažnyčios uždarymas būtų bent atidėtas. Jei pavyktų tai padaryti, bažnyčią reikėtų nedelsiant remontuoti. Atrodo, kad lėšų tam yra, atsirado mecenatų, pasiruošusių skirti lėšų. Be to, išlaidas padengtų ir draudimo kampanija.

– Kiek realu po oficialaus arkivyskupijos pareiškimo galvoti apie parapijos uždarymo vilkinimą?

– Tai būtų kompromisinis sprendimas. Į mano laišką, raginantį neuždaryti bažnyčios, kardinolas atsakė išsyk. Jis nekvestionavo mano pateiktų argumentų dėl būtinybės išlaikyti bažnyčią lietuviams. Tačiau jo pagrindinis argumentas dėl bažnyčios uždarymo buvo tas, jog ji visų pirma turi būti naudojama religiniams tikslams. Jis teigė, kad Niujorke yra dar dvi bažnyčios, kur pamaldos laikomos lietuvių kalba, o pati AV bažnyčia, anot jo, jau kuris laikas būdavo pustuštė. Tuo tarpu AV parapijiečiai skundžiasi, jog naudoti šventovę religiniams tikslams paprasčiausiai neįmanoma, nes jiems neleidžiama remontuoti jos stogo. Taigi, turime kažką panašaus į uždarą ratą.

– Tad ar galima dar ką nors padaryti?

– AV bažnyčios išsaugojimo lietuviams veiksmai koordinuojami ir su LR ambasada Vašingtone bei Užsienio ir Kultūros ministerijomis. Lietuvos spaudoje pasirodė keletas straipsnių apie tai. Yra sudaryta ir galioja dvišalė sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir JAV dėl kultūros paveldo apsaugos. Manau, kad AV bažnyčia tikrai yra vienas iš saugotino lietuviško kultūros paveldo Niujorke pavyzdžių. Jeigu ji būtų įtraukta į saugotinų objektų sąrašą, tai būtų jos tam tikras išlikimo garantas.

 

LR ambasados Vašingtone, DC, antroji sekretorė politikai Žana Tarasevič

– Kaip pakomentuotumėte faktą, jog New York arkivyskupija vis dėlto nusprendė uždaryti AV parapiją?

– Mūsų New York arkivyskupija apie tai tiesiogiai neinformavo. Mus informavo New York Lietuvių Bendruomenė. Esame parašę laiškų ir arkivyskupijai, ir miesto valdžiai, ir JAV Senato bei Kongreso atstovams dėl AV parapijos likimo, tačiau aiškaus atsakymo iš jų nesame gavę. Vis dėlto, nereikia pamiršti, jog tiek Lietuvoje, tiek JAV valstybė ir bažnyčia yra atskirtos viena nuo kitos, todėl Lietuvos Respublika negali kištis į New York arkivyskupijos reikalus bei įtakoti jos sprendimų. Apie šį arkivyskupijos sprendimą yra informuoti LR Seimas ir Užsienio reikalų ministerija. Mūsų ambasada rūpinasi lietuviško kultūrinio ir istorinio paveldo JAV išsaugojimu ir apsauga.

– Kaip manote, koks galimas, ir — ar galimas, kitas žingsnis, siekiant išsaugoti AV parapiją?

– Lietuvoje šiuo metu kuriama bendra JAV ir Lietuvos komisija, kuri turės patvirtinti JAV paveldo objektų sąrašą Lietuvoje ir lietuviško paveldo sąrašą JAV.

– Ar nebus per vėlu?

– Situacija yra grėsminga, tačiau, manome, ne viskas dar yra prarasta.

 

JAV LB Amerikos lietuvių paveldo komiteto pirmininkas Algis Lukas

– Jūsų vadovaujamas JAV LB Amerikos lietuvių paveldo komitetas yra sudaręs saugojamų Amerikos lietuvių kultūrinių vertybių objektų sąrašą. Ar po tokio New York arkivyskupijos sprendimo AV parapija nebus išbraukta iš minėto sąrašo?

– Sąrašas sudaromas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje, mes talkininkaujame šį sąrašą sudarant. Mūsų pasiūlytą sąrašą Kultūros ministerija prisegs prie Lietuvos ir JAV sutarties dėl saugojamų kultūrinių paminklų. Tačiau kol kas kaip veiks pats mechanizmas, kaip tos kultūrinės vertybės bus saugojamos JAV — nėra aišku. Kaip minėtos komisijos pirmininkas esu kreipęsis į LR kultūros ministeriją per LR ambasadą Vašingtone dėl AV parapijos New York ir Šv. Jurgio parapijos, Shenandoah Pennsylvania, kad jos šiuo metu esančios kritiškose situacijose, nes jas norima uždaryti. Jeigu AV bažnyčia bus uždaryta, neaišku, ar ji pasiliks išsaugojamų kultūros paveldo objektų sąraše.

– Lietuvoje dar tik galvojama sudaryti komisiją, kuri spręstų abiejų tautų — tiek lietuvių, tiek amerikiečių — kultūrinio paveldo likimą abejuose kraštuose. Ar nebus pavėluota?

Šios JAV ir LR sutarties įgyvendinimo procesas dėl kultūrai reikšmingų objektų išsaugojimo eina gana lėtai. Kadangi Lietuvoje komisija dar nėra sudaryta, ta sutartis nelabai galės padėti AV parapijai. Visos parapijos JAV yra tvarkomos vietinių vyskupijų. Pašalinės įtakos nelabai būna reikšmingos. Man atrodo, kad didžiausią įtaką, siekiant išgelbėti AV parapiją, gali turėti tik vietiniai New York lietuviai ir parapijiečiai. Tik jų spaudimas gali duoti vilčių. Geri pavyzdžiai yra Bostono Šv. Petro ir Philadelphijos Šv. Andriejaus bažnyčios, kurios tik vietinių lietuvių pastangomis buvo išgelbėtos nuo uždarymo.

JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitè

– Gerbiama Ramute, kai su Jumis kalbėjau telefonu sausio 21 d., sakėte, jog dėl AV likimo greitu laiku ketinate susitikti su advokatu. Gal jau galite ką nors pasakyti daugiau?

– Kreipėmės į tą patį advokatą, kurio paslaugomis naudojosi ir Bostono Šv. Petro lietuvių parapija. Kai bažnyčia uždaroma, neužtenka turėti paprastą advokatą, reikia tokio, kuris gerai išmanytų bažnytinio kanono įstatymus.  Iš pirmo pokalbio su minėtu advokatu susidarė įspūdis, kad nebus lengva, mat pats New York arkivyskupijos kardinolas Edward Egan sudarė tas bažnytinio kanono taisykles.

– AV parapija yra įrašyta į siūlomų lietuviško paveldo JAV objektų sąrašą. Ar galvojate, kad tai realiai gali padėti išsaugoti parapiją nuo uždarymo?

– Tai būtų didelė galimybė parapiją išsaugoti. Tai pabrėžė ir pats advokatas.

– Kiek ilgai užtruks įvykdyti New York arkivyskupijos sprendimą uždaryti AV parapiją?

– Nežinom, kiek ilgai užtrunka. Tačiau dabar, kai sprendimas buvo paskelbtas oficialiai, baimė, kad parapija bus uždaryta, yra labai didelė. Kiek aš suprantu, kol nebuvo atskiro įsakymo dėl parapijos uždarymo iš arkivyskupijos kardinolo, tol parapija nebus uždaryta. Kai kardinolas pasakys, kad reikia uždaryti, tada jau bus viskas. Konkrečios dienos taip pat nežinome. Aš kalbėjau su Bostono parapijiečiais ir jie man sakė, kad paprastai arkivyskupija kreipiasi į pačią uždaromą bažnyčią ir klausia jos klebono, kada bus laikomos paskutinės mišios. Kol kas į Aušros Vartų parapijos kleboną New York arkivyskupija nesikreipė. 

 

JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė

– Gerbiama Ramute, kai su Jumis kalbėjau telefonu sausio 21 d., sakėte, jog dėl AV likimo greitu laiku ketinate susitikti su advokatu. Gal jau galite ką nors pasakyti daugiau?

– Kreipėmės į tą patį advokatą, kurio paslaugomis naudojosi ir Bostono Šv. Petro lietuvių parapija. Kai bažnyčia uždaroma, neužtenka turėti paprastą advokatą, reikia tokio, kuris gerai išmanytų bažnytinio kanono įstatymus.  Iš pirmo pokalbio su minėtu advokatu susidarė įspūdis, kad nebus lengva, mat pats New York arkivyskupijos kardinolas Edward Egan sudarė tas bažnytinio kanono taisykles.

– AV parapija yra įrašyta į siūlomų lietuviško paveldo JAV objektų sąrašą. Ar galvojate, kad tai realiai gali padėti išsaugoti parapiją nuo uždarymo?

– Tai būtų didelė galimybė parapiją išsaugoti. Tai pabrėžė ir pats advokatas.

– Kiek ilgai užtruks įvykdyti New York arkivyskupijos sprendimą uždaryti AV parapiją?

– Nežinom, kiek ilgai užtrunka. Tačiau dabar, kai sprendimas buvo paskelbtas oficialiai, baimė, kad parapija bus uždaryta, yra labai didelė. Kiek aš suprantu, kol nebuvo atskiro įsakymo dėl parapijos uždarymo iš arkivyskupijos kardinolo, tol parapija nebus uždaryta. Kai kardinolas pasakys, kad reikia uždaryti, tada jau bus viskas. Konkrečios dienos taip pat nežinome. Aš kalbėjau su Bostono parapijiečiais ir jie man sakė, kad paprastai arkivyskupija kreipiasi į pačią uždaromą bažnyčią ir klausia jos klebono, kada bus laikomos paskutinės mišios. Kol kas į Aušros Vartų parapijos kleboną New York arkivyskupija nesikreipė.