Iš 2008 m. gegužės 3 d. LF metinio narių suvažiavimo PLC, Lemont

lfondas
LF tarybos pirmininkas A. Tamulis (kairėje)  LF valdybos pirmininkas
 R. Astrauskas ir suvažiavimo pirmininkas V. Narutis.   Jono Kuprio nuotr.

LF išplaukė į plačius lietuvybės vandenis

 Dalia Cidzikaitė

Suvažiavimas tradiciškai prasidėjo su invokacija, kurią perskaitė kun. Valdas Aušra. Atskiro ir ypatingo dėmesio susilaukė LF tarybos narė, spaudos darbuotoja, buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė, rašytoja Danutė Bindokienė, kuri LF ir JAV LB Švietimo tarybos buvo apdovanota kiekvienais metais skiriama Švietimo premija už ilgametį darbą JAV švietime. Trumpai D. Bindokienę pristatė buvęs Švietimo tarybos narys Juozas Polikaitis, apdovanojimą įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas, pasveikino LF tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis.

A. Tamulis: Įnašai rodo pasitikėjimą LF

LF tarybos pirmininkas A. Tamulis pasidžiaugė, jog 2007 metų narių įnašai buvo antri didžiausi per visą Fondo istoriją. Pažvelgus į įnašų istoriją, — sakė jis, — matosi, kad jų dydis labai svyruoja ir didžiąja dalimi jie priklauso nuo tais metais gautų palikimų. Praėjusių metų narių įnašai su palikimais sudarė 1,753,262 dol. Tačiau daug reikšmingesnis dalykas yra asmeniniai narių įnašai, neįskaičiuojant palikimų. Jie per paskutiniuosius trejus metus padvigubėjo ir tai rodo visuomenės pasitikėjimą Fondu. Palyginimui 2005 metais narių įnašai be palikimų siekė daugiau negu 50,000 dol., 2007 m. — tokie įnašai viršijo daugiau negu 200,000 dol. Fondas auga ir dr. Užgirio palikimo (beveik 1 mln. 400 tūkst. dol.), dr. Poliaus Raslavičiaus fondo Lietuvos patologams įsteigimo, Broniaus Markeliūno fondo remti lietuvišką kultūrą, dr. Plioplio įsteigto jo sesers Ramutės Plioplytės stipendijų fondo bei Mindaugo Gedgaudo fondo dėka.

Anot A. Tamulio, nuo Fondo įsikūrimo pradžios buvo išskirstyta daugiau nei 14 mln. dol. lietuvybei išlaikyti. Iki šiol išskirstyta suma vejasi narių įnašus. ,,Greičiausiai, — LF tarybos pirmininko nuomone, — netrukus paskirstyta parama pralenks įnašus, o tai dar kartą patvirtina Fondo steigėjų sukurtą modelį — saugoti įnašus ir skirstyti tik investicijų pelną.”
Kalbėdamas apie pajamas A. Tamulis aptarė ir LF išlaidų dydį. Visos išlaidos per paskutiniuosius trejus metus sudarė vidutiniškai 15 proc. Svarbu pažiūrėti ir į dvi išlaidų kategorijas: administracines ir plėtros. Per paskutiniuosius trejus metus ad-ministracinės išlaidos siekė 9 proc., o plėtros išlaidos buvo kur kas mažesnės — 4 proc. LF tarybos pirmininko nuomone, idealus santykis turėtų būti atvirkščias — plėtros veikla turėtų viršyti administracinius darbus.

2007 metais buvo surengta LF narių apklausa, kur be kitų klausimų buvo klausiama, kam pinigų reikėtų skirti daugiausiai ir kam jų visai neskirti. Daugiausia Fondo narių paramą norėtų skirti mokytojams, jaunimui ir švietimui, mažiausiai ar visai neskirti — Lietuvai ir stipendijoms. A. Tamulis pastebėjo, jog niekas neatsakė, jog nereikia remti švietimo ir jaunimo. Būtent tai LF tarybą ir valdybą paskatino šiuos 2008-uosius metus paskelbti jaunimo ir švietimo metais.

LF taryba ir valdyba taip pat klausė narių nuomonės bendrai apie Fondo veiklą. Pavyzdžiui, paklausti apie pelno paskirstymą trys ketvirčiai atsakiusiųjų buvo patenkinti LF skirstymu ir 7 proc. — nepatenkinti. Į klausimą, ką nariai galvoja apie LF veiklą, nepatenkintųjų dabartine Fondo veikla buvo 11 proc., o 80 proc. narių atsakė, jog jie yra patenkinti ar net labai patenkinti LF veikla.

Tamulis padėkojo LF tarybos nariams, kurie nusprendė toliau nekandidatuoti: Sigitai Balzekienei (ji liks LF valdyboje), Robertui Vitui, kuris padėjo suorganizuoti Plėtros komitetą, ir kol kas ilgiausiai LF taryboje nuo 1990-ųjų metų išdirbusiai Ramonai Žemaitienei bei trims tarybos nariams: Jūratei Budrienei, Sauliui Kupriui ir Vyteniui Kirvelaičiui, kurie nusprendė kandidatuoti į tarybą (visi trys suvažiavimui baigiantis buvo perrinkti į LF tarybą).

LF tarybos pirmininkas išreiškė norą sukurti galimybę LF nariams kuo daugiau dalyvauti Fondo veikloje. Todėl pasiūlė šiame suvažiavime apsvarstyti ir priimti keletą Fondo įstatų pakeitimų. Vienas jų — tai narių dalyvavimas rinkimuose balsuojant paštu, antrasis — administracinis pakeitimas — Valdybos pirmininko rinkimų eigos pakeitimas, kuris pagal dabartinius įstatus turėtų būti išrinktas metų pradžioje. Pabaigdamas A. Tamulis palinkėjo visiems kartu švęsti naujus 2008-uosius — Jaunimo — metus.

R. Astrauskas: Daugėja jaunesnio amžiaus narių

Pristatęs LF valdybos narius (kun. Valdas Aušra, S. Balzekienė, Saulius Čyvas — iždininkas, Kęstutis Ječius — sekretorius, Marius Kasniūnas, Tadas Kubilius, kuris prieš porą mėnesių išvažiavo nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą tęsti diplomatinės karjeros, ir Laima Petroliūnienė), valdybos pirmininkas pasidžiaugė, jog prie jos prisijungė du nauji nariai: Jonas Staškus ir Jūratė Zubinas.

Astrauskas priminė susirinkusiems, jog 2006 metai buvo paskelbti naujų narių metais Fonde, o 2007-aisiais bandyta pabrėžti Fondo praktinę reikšmę, klausiant savęs ir kitų — kodėl man ir mano šeimai LF yra svarbus, kodėl turiu jį remti. Tad paskutiniaisiais metais LF plėtra, Fondo įvaizdis, tolimesnio sėkmingo Fondo augimo pamatų sutvirtinimas buvo ir tebėra vieni iš pagrindinių LF valdybos uždavinių.

Toks kryptingas LF tarybos ir valdybos tikslų siekimas pasitvirtino: 2007 m. į LF įstojo 57 nauji nariai bei 27 nariai kandidatai. Ypač smagu, — sakė R. Astrauskas, — kad palaipsniui didėja jaunesnio amžiaus narių skaičius. 2007 m. daugiausia į LF įstojo nuo 25 iki 50 metų narių, o tai sudaro 46 proc. bendro narių skaičiaus. Padaugėjo ir naujų jaunųjų narių, kurių amžius yra nuo gimimo dienos iki 25-erių metų, jie sudaro 26 proc. Vienas narys į Fondą buvo įrašytas vos 2 dienų amžiaus.
Suvedus paskutiniųjų penkerių metų duomenis, gyvųjų narių įnašai 2007 metais yra didžiausi — 206,947 dol. Tai, LF valdybos pirmininko nuomone, Fondo vadovybės vykdomų projektų rezultatas.

Šiuo metu LF veikia 68 specialiosios paskirties fondai. Bendra jų suma — 4,237,524 (18 fondų skirti įvairiems paramos projektams, 50 — skirti stipendijoms). Pirmininkas pasidžiaugė neseniai įkurtais naujais specialiosios paskirties fondais. Tai pasiekta valdybos ir Plėtros komiteto bendrų pastangų dėka. Paskutinių penkerių metų statistika rodo, jog 2007 m. specialios paskirties fondų forma į LF įplaukė daugiausia lėšų — 350,126 dol. Didžiausią sumą — 100,000 — įnešė dr. Polius Raslavičius įsteigdamas dr. Raslavičių fondą. Naujausias specialus fondas buvo įsteigtas šio suvažiavimo metu — tai Vytauto Vizgirdos (Aurora, IL) fondas su 10,000 dol. suma. Tiesa, R. Astrauskas apgailestavo, jog nelabai džiugina faktas, jog JAV veikiančių lietuviškų organizacijų įnašai 2007 metais sudarė tik 300 dol. Tai mažiausia suma per paskutiniuosius penkerius metus.

Augant Fondui vis dažniau susiduriama su problema, nes administracijos techninė bazė neatitinka dabartinių poreikių bei šiandieninių pelno nesiekiančių organizacijų administravimo principų. Todėl paskutiniu metu imtasi žygių LF administraciją pakelti keletu laiptelių aukščiau, siekiant administravimą padaryti ne tik modernesniu, veiksmingesniu, bet ir sumažinti administravimo išlaidas. Būtent šiam tikslui paskutiniaisiais metais buvo skirta daugiau lėšų keliems projektams įgyvendinti. Vienas iš tokių projektų — tai pasenusios ir ne visiškai tikslios Fondo narių duomenų bazės ir narystės apskaičiavimo atnaujinimas Microsoft formate. Pereinant prie naujos kompiuterizuotos bazės LF taryba valdybai pavedė atlikti pilną LF narysčių auditą pagal 45-erius metus sukauptą dokumentų archyvą. Tai didelės apimties projektas, reikalaujantis daug laiko ir lėšų. Dalis audito jau baigta, išvados perduotos Įstatų komitetui, kuris papildys ir patobulins narysčių apskaitos tvarką. Abu šiuos projektus atlieka LF raštinės darbuotojai šalia įprasto darbo.

LF valdybos pirmininkas ypatingą dėmesį atkreipė į LF pastangas plėstis. Jis sakė, jog LF plėtros projektų 2007 metais buvo ypač daug. Tai: naujo beveik 10 min. filmo (DVD) apie LF išleidimas; Livetos ir Petro Kazlauskų koncertinio turo, skirto Fondo 45-erių metų veiklai, drauge su JAV LB suorganizavimas; lankstinuko, propaguojančio sutartinius įnašus, išleidimas; tradicinių LF krepšinio taurės rungtynių suorganizavimas (šiais metais rungtynes laimėjo „Lituanicos” krepšinio klubas, kuris 1,000 dol. prizą paskyrė Čikagos lituanistinei mokyklai); Joninių šventės 250 dol. prizo įsteigimas; LF golfo dienos bei LF jubiliejinio pokylio surengimas.

Įsteigtas naujas komitetas

Plėtros komiteto (pirmininkas Robertas Vitas) pranešimą perskaičiusi J. Budrienė pabrėžė 2007 metais komiteto skirtą ypatingą dėmesį plėtrai — palikimų ir spec. fondų steigimui bei įgaliotinių tinklo plėtrai. 2007 metais Plėtros komitetas įgyvendino keletą projektų: LF reklamavimas; informacinio filmo (DVD) sukūrimas; tolimesnė aplinkraščio „Liepsna” leidyba; lankstinukų išleidimas; LF aukotojų apklausos suorganizavimas; specialių laiškų nariams išsiuntimas; ypatingas dėmesys sportui ir švietimui. Anot Budrienės, įgyvendinant šiuos projektus stengtasi ne tik išnaudoti jau turimas informacines galimybes, bet ir stiprinti jas. 2008 metais bandant pagyvinti ir praplėsti LF įgaliotinių tinklą, įsteigtas atskiras komitetas, kuriam pirmininkauti sutiko Almis Kuolas.

Šiųmetinė parama — 650,000.00 dol.

Finansų komisijos pirmininkas Rimas Griškelis supažindino LF narius su LF aktyvais (žeme ir investicijomis); ūkiu prie New Salem, WI; finansiniais duomenimis; investicijų/pajamų rezultatais bei šių 2008-ųjų metų pelno skirstymu. Ūkio prie New Salem žemę šiuo metu žemę dirba: Rogers šeima (132 akrus), auginanti kukurūzus ir sojų pupas, ir Teri Bartoli (25 akrai), kuri laiko arklius. 2007 metais New Salem ūkio nuomos pajamos siekė 20,400 dol., o mokesčiai — 6,300 dol. Šiais metais abiem nuomininkams buvo pakeltos nuomos kainos.

Griškelis painformavo, jog ateityje Finansų komitetas numato: tęsti investicijų priežiūrą su ,,Smith Barney” kompanija; baigti suformuluoti investavimo strategiją; atidžiai stebėti New Salem ūkio žemių vertę bei ieškoti kitų investavimo galimybių. LF Finansų komiteto pirmininkas supažindino Fondo narius su pelno skirstymo formule, kuri buvo pasirinkta pagal Yale University Foundation pavyzdį. Pasitelkus minė tą formulę buvo paskaičiuota, jog 2008 metais, siekiant finansuoti mokslo, kultūros bei visuomeninius projektus, galima bus paskirstyti 650,000.00 dol.

Antroje pranešimo dalyje suvažiavimo dalyviams buvo pristatyti šiuo metu LF investicijas prižiūrinčios ,,Citigroup-Smith Barney” kompanijos darbuotojai: Paulius Majauskas ir George Cook iš ,,Smith Barney” padalinio ,,Cook Group”, Barrington, IL. Jie trumpai papasakojo apie ateities planus investavimo srityje bei konkrečius planus, susijusius su LF investicijomis.

2007-ieji vieni sėkmingiausių

Su LF finansine padėtimi supažindino Pijus Stončius. Jo teigimu, LF 2007 m. baigė labai sėkmingai. Kaip jau buvo minėta anksčiau, LF turtas 2007 m. gruodžio 31 d. pasiekė 17,121,132 dol., tai 17 proc. daugiau negu 2006 metais. 2007 metų pajamos buvo 3,171,624 dol. arba 125 proc. daugiau negu 2006 m.

LF parama 2007 m. siekė 525 tūkst. dol. arba 3,3 proc. daugiau negu 2006 m. Bendros ir administracinės išlaidos buvo 170,000 dol. arba 4,000 dol. (2,5 proc.) daugiau negu 2006 m. Renginių, skelbimų ir vajų išlaidos buvo 55,000 dol., tai taip pat 4,000 daugiau nei 2006 metais. Nekilnojamo turto išlaidos siekė 8,000 dol., tai net 300 dol. mažiau nei praėjusias metais. Taigi, — apibendrino pranešėjas, — LF pajamos pakilo 125 proc., o išlaidos — 3,4 proc.

2007 m. narių įnašai ir palikimai LF sudarė 1,753,262 dol. arba 1,506,000 dol. (611 proc.) daugiau nei 2006 metais. Stončius pasidžiaugė, jog per 18 LF gyvavimo metų 2007 metais Fondas gavo daugiausia aukų ir palikimų. Palyginimui jis pateikė 1962–1979 metų Fondo statistiką, kada per tuos metus LF iš viso surinko 1,650,000 dol. Anot Stončiaus, tik 2002 metai per visą LF gyvavimo istoriją atnešė didesnį įnašų ir palikimų skaičių.

Stončius atskirai aptarė ir LF administracines išlaidas. Jis sutiko, jog jos kyla, tačiau jis pastebėjo, jog kyla ir LF turtas. Pagal jo duomenis, 2007 m. administracinės išlaidos palyginti su turtu buvo žemiausios bet kada nuo 1995 metų. Be to, 2007 metų išlaidos palyginti su pajamomis, išskyrus 2002 metus, buvo žemiausios nuo 1991 metų.

Dėmesys — prašančiojo dalyvavimui lietuviškoje veikloje

LF Pelno skirstymo komitetui pirmininkaujantis Algirdas Saulis supažindino su 2007 metų prašymų paramai gauti statistika. Praėjusiais metais gauti 182 prašymai bendriems projektams paremti (2,259,949 dol. sumai), stipendijų prašymų sulaukta 124 (503,880 dol. sumai). 2007 metais iš viso buvo paskirstyti 567,952 dol. Iš jų bendrai paramai skirta 440,814 dol. (patenkinti 136 prašymai arba 75 proc.), o stipendijoms — 127,138 dol. (pilnai ar iš dalies buvo patenkinti 85 prašymai arba 69 proc.).

LF Pelno skirstymo komiteto pirmininkas prisipažino, jog ypač jo vadovaujama komisija sulaukia didelio visuomenės dėmesio, o neretai ir kritikos. Jo nuomone, skirstyti LF lėšas būtų lengviausia, jei tų lėšų būtų kur kas daugiau, gal tada kiekvienas prašantysis būtų patenkintas. Tačiau šiuo metu realybė yra tokia, kad reikia paraiškas paramai gauti įvertinti ir atrinkti tas, kurios yra vertos LF paramos. Sprendžiant, kam paskirti paramą vadovaujamasi LF tarybos nustatytomis gairėmis (jas galima rasti LF internetinėje svetainėje), o skiriant stipendiją, pabrėžė A. Saulis, ypač didelis dėmesys kreipiamas į prašančiojo dalyvavimą lietuviškoje veikloje.

Pristatyti du įstatų pakeitimai

Įstatų komiteto pranešime šios komisijos pirmininkas Saulius Kuprys LF narius supažindino su, jo nuomone, siūlomais dviem nedramatiškais Fondo įstatų pakeitimais. Pirmasis pakeitimas, apie kurį savo kalboje užsiminė LF tarybos pirmininkas A. Tamulis, tai — sudaryti galimybę LF nariams balsuoti paštu arba el. paštu (šis pasiūlymas suvažiavimo pabaigoje po slapto balsavimo narių buvo priimtas). Antrasis pasiūlytas įstatų pakeitimas — suteikti LF tarybai lankstumą, tvirtinant valdybą. Siūloma, kad valdybą galima būtų sudaryti ir patvirtinti iš karto po metinio suvažiavimo, nelaukiant metų galo (ir šis pasiūlymas slaptu narių buvo priimtas).

Vėliau žodis buvo suteiktas Pranui Jurkui, vienam iš 1998 metais sudarytos komisijos, kurios tikslas buvo peržiūrėti LF narių įgaliojimo klausimą, narių. Jis trumpai supažindino su komisijos atsiradimo aplinkybėmis, jos veikla ir paprašė šiųmetinio LF narių suvažiavimo oficialiai uždaryti minėtą komisiją ir draugiškai užbaigti prieš 10 metų kilusį kivirčą. Nariai plojimais pritarė P. Jurkaus prašymui.

Pagerbtas ilgametis LF narys G. Balukas

Meno globos komiteto pirmininkas Vytenis Kirvelaitis paprašė tylos minute pagerbti LF steigėją, ilgametį Fondo tarybos narį, buvusį Meno globos komiteto pirmininką Gediminą Baluką, kuris į amžinybę iškeliavo šių metų balandžio pradžioje. Vėliau Kirvelaitis trumpai supažindino su 2007 metų komiteto veikla. 2007 metais buvo perduoti: Lietuvos dailės muziejui Vilniuje 37 dailininko Dobužinskio paveikslai, Domšaičio galerijai Klaipėdoje — 135 dailininko Dom-šaičio paveikslai. Meno kūriniai buvo taip pat perduoti: Balzeko lietuvių kultūros muziejui, Lietuvių dailės muziejui Lemonte, Lituanistikos ty-rimų ir studijų centrui, Jaunimo centrui, LR ambasadai Washington, DC ir LR konsulatui Čikagoje.

Bus išleistas 3-iasis LF istorijos tomas

Garbės komitetui pirmininkaujantis dr. Kazys Ambrozaitis juokavo, jog Garbės komitetas yra pats patogiausias, mat jam darbų neskiria net pati LF taryba. ,,Ko gi iš jų reikalausi, jei jie taryboje neturi balso, o tik gali pasiūlyti ir patarti.” Todėl šio komiteto pareiga, — sakė dr. Ambrozaitis, — yra stebėti valdybos ir tarybos darbus, Fondo vadovybės ryšius su nariais ir plačiąja visuomene, talkininkauti keliant LF vardą. Jo ir kitų komiteto narių nuomone, LF vadovybė dirba darniai, nuosekliai ir pasiaukojančiai. Garbės komiteto nėra pasiekę pagrįstų nusiskundimų Fondu ir iš visuomenės. Kita Garbės komiteto pareiga — priminti Fondo praeities darbus, todėl šio komiteto nariai pasiūlė išleisti trečiąjį tomą apie LF istoriją. LF taryba tokį projektą priėmė ir jau vykdo — džiaugėsi komiteto pirmininkas. Jo įsitikinimu, LF jau išplaukė į plačius lietuvybės vandenis, primindamas, kad tik bendras sutartinis darbas atneša tokius vaisius.

Kontrolės komisijos siūlymai

2008 m. balandžio 1 d. posėdyje Kontrolės komisija (pirmininkas Vytas Vaitkus) baigė tikrinti Fondo knygas bei protokolus. Patikrinus komisija rado, jog LF finansinė padėtis, operacijų ir atsiskaitymo dokumentai yra tikri ir paremti juos pateisinančiais dokumenatis. LF tarybos ir valdybos bei Pelno skirstymo komisijos protokolai vedami tvarkingai. Nepriklausoma firma ,,Knutte and Associates, P.C.” patikrinusi LF finansinę padėtį ir veiklą rado, kad iki 2007 m. gruodžio 31 d. visos Fondo operacijos ir atsiskaitymai buvo atliekami pagal JAV taisykles.

2007 m. rugsėjo 25 d. LF tarybos posėdyje Kontrolės komisija klausė, kada sunaikinti metinio narių suvažiavimo balsavimo lapelius. Taryba nutarė, kad slapto balsavimo lapeliai būtų sunakinti suvažiavimo metu prieš jo uždarymą. Jeigu suvažiavime reikalaujama balsus perskaičiuoti, jei keliami kaltinimai, iškilusios problemos sprendžiamos prieš suvažiavimo uždarymą.

Kontrolės komisija LF valdybai pasiūlė: peržiūrėti administracinį biudžetą ir aiškumo dėlei atskirti išlaidas, pvz., įvairią reklamą, įvairius renginius ir pan., nuo administracinių išlaidų; pašto išlaidoms kylant siūloma surasti būdą sumažinti siuntimo išlaidas.

Išrinkti nauji tarybos nariai, pritarta įstatų pakeitimams

Suvažiavimo gale vyko LF narių balsavimas. Buvo balsuojama už du dalykus: reikėjo išrinkti šešis naujus LF tarybos narius bei pritarti arba nepritarti dviems Fondo įstatų pakeitimams (sudaryti galimybę LF nariams balsuoti paštu arba el. paštu ir suteikti LF tarybai lankstumą, tvirtinant valdybą). Šiais metais į tarybą buvo pasiūlyta daugiau nei šeši žmonės. Tai: J. Budrienė, V. Kirvelaitis, kun. V. Aušra, S. Kuprys, V. Gedgaudienė, dr. R. Marcinkevičius, T. Mickus, A. Simanonytė, N. Udrys, R. Mulokas, L. Zavistauskienė bei šio suvažiavimo metu JAV LB Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno pasiūlytas dr. D. Skripkauskas. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog į LF tarybą pateko: J. Budrienė (gavo 9,199 balsus), S. Kuprys (7,212 balsai), V. Kirvelaitis (7,001 balsas), V. Gedgaudienė (6,958), T. Mickus (6,296) ir N. Udrys (5,744).

Balsavę nariai pritarė pasiūlytiems abiem LF įstatų pakeitimams. Vienu iš tų pakeitimų jau pasinaudojo naujai išrinkta LF taryba, ji gegužės 4 d., sekmadienį, įvykusiame posėdyje naujai kadencijai perrinko LF tarybos pirmininką A. Tamulį.

.
fondas