Birželio 12, 2008

,,Dainuok, širdie, gyvenimą”
Beata Čiurlionienė

cleveland

Š. m. gegužės 26 d. Dievo Motinos parapijos pilnutėlėje salėje įvyko trijų Cleveland kolektyvų – ,,Naujoji intriga”, ,,Švyturys” ir ,,Švyturiukai” – koncertas ,e, gyvenimą”. Koncerto dirigentas – Saulius Kliorys, šokių grupių vadovė – Aušrinė Širvinskienė, mokytojos – Monika Čepulytė, Nick Hallal ir Eglė Širvinskaitė, akompaniatorė – Rita Čyvaitė -Kliorienė, garso režisierius – Greg Priddy, technikos inžinierius – Marius Juodišius, maketavimo inžinierius – Ričardas Širvinskas, programos vedantysis – Valentinas Gruzdys.

Sunku patikėti, bet „Švyturio” šokių grupei jau penkeri. Mažai kas beprisimena, kad ši grupė susibūrė Ingridos Civinskienės pastangomis. Aušrinė Širvinskienė tuo metu apsiėmė jaunuosius šokėjus mokyti šokio meno, o šis koncertas – penkerių metų kūrybingo, intensyvaus ir džiaugsmingo darbo rezultatas. ,,Švyturio” grupė turi kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Tarp daugelio grupės pasirodymų norėčiau paminėti, kad jie dalyvavo 2004 metais vykusioje vaikų sporto olimpiadoje Cleveland, šokių šventėje Čikagoje, kiekvienais metais dalyvauja tarptautiniame International Services organizuojamame koncerte, keletą kartų koncertavo Cleveland senelių namuose, buvo išvažiavę koncertuoti į Detroit. 2007 metais „Švyturio” grupė dalyvavo Lietuvos dainų šventės šokių dienoje. 2007 metų rudenį prie grupės prisijungė jaunesnių šokėjų ratelis „Švyturiukai”. Šią vasarą, liepos mėnesį abi šokių grupės dalyvaus Los Angeles įvyksiančioje XIII Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventėje.

* * *
Choras ,,Naujoji intriga” susibūrė prieš trejus metus su tikslu dalyvauti Dainų šventėje. Nemanau, kad pats choro vadovas Saulius Kliorys galvojo, kad jo choras tebegyvuos praėjus trejiems metams po šventės.

Šis koncertas – trečias kūrybinio bendradarbiavimo tarp šių dviejų grupių rezultatas. Galima drąsiai sakyti, kad pavasarinis pasirodymas jau tampa metine tradicija, suteikiančia žiūrovams galimybę pamatyti ir įvertinti sunkaus ir atkaklaus darbo rezultatus. Pirma mintis, atėjusi pasibaigus koncertui, buvo – kaip greitai vaikai auga, kaip daug jie džiaugiasi gyvenimu, kiek daug idealizmo ir naivumo jie dar turi. Ir norisi tikėti, kad gyvenimo sunkumai, nusivylimai ir skausmai neužgoš tų gražių jaunystės jausmų, kad lietuviškas žodis, daina ir šokis palaikys jaunystės liepsną jų širdyse. „O mes skubam, pašėlusiai skubam užaugti, mus už šitą skubėjimą teisia, mums prikaišioja nerimą vėjo, tie, kurie, jau suspėjo pamiršti, kad jie patys kadaise... patys kadaise skubėjo.” Šie žodžiai pradėjo pirmąją koncerto dalį, kurioje klausėmės „Naujosios intrigos” atliekamų dainų, perpintų poezijos bei skaidrių montažais.

Maloniai nustebino šio vakaro programos scenarijus, kurį parašė Saulius Kliorys ir Aušrinė Širvinskienė. Kiekviena dalis – tai lyg mažas spektaklis, paliečiantis skirtingas temas – jaunystės, motinos, pasaulio vargo, karo, gamtos niokojimo ir teršimo. Tai akivaizdus įrodymas, kiek daug šie du kolektyvai kūrybiškai subrendo ir socialiai užaugo. Bėgimas jaunystėn; dainuok, širdie, gyvenimą; meilės draugystės lyrika; tau, mama; išgirskim skausmą, supraskim skriaudą, atjauskim žmogų, branginkim gamtą; aš tikiu, dainuoju ir džiaugiuosi – tai temos, kurias jaunimas palietė daina, fortepijonine muzika, poezija, menu ir šokiu.

Ypatingai norisi paminėti Motinai skirtą dalį, kuri sugraudino ne tik dalyvių mamų širdis – ne vienas žiūrovas traukė nosinėlę nubraukti ištryškusiai ašarai. Dalis prasidėjo eilėmis mamai, kurias lietuvių, vengrų ir anglų kalbomis perskaitė J. Hallal, L. Raulinaitytė ir R. Ogorodnikas. Po šių gražių meilės eilių visi dainininkai į scenoje stovinčią simbolinę vazą sudėjo žydinčių obelų šakeles, tardami garsų ačiū salėje išsibarsčiusioms jų mamoms. Ta padėka buvo tokia neaprėpiama ir didelė, tokia tikra ir iš širdies plaukianti, kad ir dabar apie tai berašant sunku sulaikyti ašarą. Tada nuskambėjo B. Gorbulskio ir V. Bložės daina „Oi, motinėle”, tik dar labiau sutvirtinusi meilės ir padėkos žodžius.

Kitosdvi dainos L. Abario ir S. Gedos „Viltis” ir G. Abariaus ir J. Liniausko „Vilties daina” skambėjo, palydimos skaidrių, aptariančių labai daug temų – pasaulį užkariaujantį blogį, skausmą, pyktį ir neapykantą. Tarp daugelio labai kokybiškų ir išraiškingų nuotraukų žiūrovai galėjo pamatyti ir trijų jaunuolių iš Cleveland darbus – Alinos Raulinaitytės skulptūrą, Lino Vaitkaus juodai baltą fotografiją ir Elenos Juodišiūtės piešinius.

Pirmos dalies paskutinės dvi dainos lyg ir apibendrino šios grupės vertybes, atskleidė jų viltis ir tikėjimus. J. Lennon „Imagine” – tai daina apie pasaulį be karų, be politikos, be religijos, be bado ir žudynių, apie pasaulį, kuriame užtektų vietos visiems po saule. Nedaug kas pasikeitė nuo to laiko, kai Lennon parašė šią dainą, gal tik, kad pasaulis pasidarė dar ciniškesnis ir vis mažiau ir mažiau žmonių, deja, tiki tais žodžiais. Ir pats faktas, kad mūsų jaunimas pasirinko būtent šį taikos himną, manau, pradžiugino daugelį žiūrovų. Tikėjimas, atsakomybė ir viltis vis dar lydi šiuos talentigus jaunus žmones. Pirmoji dalis pasibaigė G. Abariaus ir G. Zdebskio daina „Dieve, laimink Lietuvą”. Šios dainos metu žiūrovai turėjo galimybę pamatyti ir išgirsti naujus jaunimo talentus – būgnininką Adomą Daugirdą ir gitaristą Vytą Vaitkų. Publika labai greitai prisijungė prie užkrečiančio muzikos ritmo ir prasmingų žodžių.

Dirigentas yra muzikos kūrinio varomoji jėga – jis valdo tempą, ritmą, garso stiprumą, net nuotaiką. Saulius Kliorys atliko nuostabų darbą, sujungdamas atskiras grandis į vieną darnų ir sklandų vienetą. Visa programa buvo labai nuosekli, pergalvota, mintis, muzika ir vizija kūrė dainų paveikslą scenoje. Mariaus Juodišiaus apšvietimas suteikė kiekvienai miniatiūrai tinkamą nuotaiką.

* * *

Po pertraukos scenoje pasirodė „Švyturio” ir ,,Švyturiukų” šokėjų grupė (daugelis jaunimo dalyvauja ir chore, ir šokių grupėje). Antroji dalis ir toliau tęsė meilės, vilties ir amžinųjų vertybių temą – žydinčių obelų šakelėmis pasipuošę visi keturiasdešimt šokėjų suėjo į sceną iš salės galo. Gyvenimo ciklas toliau tęsiasi ir kartojasi, viltis ir meilė suteikia ryžto gyventi, kurti, dirbti, siekti naujo net ir neviltyje. „Suraskim kiekvienas viltį savyje, kad prisikeltų mūsų meilė – ‘meilėje tiesa’.” Ir labai maloniai nustebino M. Juodišiaus išmoningas apšvietimas, suteikiantis koncertui paslaptingo ritualinio teatro jausmą, nuostabiai išryškinęs tautinių rūbų grožį ir spalvingumą. „Švyturio” ir ,,Švyturiukų” merginos pradėjo antrąją šokiudalį „Sesė sodino” (choreografija Kiselienės, muz. A. Lapinkso), prie jų tuoj po to prisijungė vyrai ir visa „Švyturio” grupė sušoko „Iš aplinkui” (choreografija M. Vaitulevičiūtės, muz. A. Bražinsko). Merginos šiam koncertui buvo paruošusios dar du šokius – „Eisim, sesulės” (choreografija B. Navickaitės) ir „Trapukas” (choreografija T. Kalibataitės, muz. L. Povilaičio). Pastarasis labai užkrėtė savo energija, šypsniu ir darniu žingsniu.

Visuomet koncertų metu mažieji dalyviai susilaukia daugiausia plojimų – šis koncertas nebuvo išimtis. Tik nuskambėjus pirmiems „Žilvičio” ir „Polka mažylė” garsams (choreografija J. Lingio ir Politaitės, muz. A. Bražinsko ir L. Povilaičio), žiūrovai tuoj pat pradėjo pritarti karštais plojimais. Ir visai nesvarbu, kad gal ir buvo keletas mažų klaidelių – niekas jų nepastebėjo, gal tik įžvalgi ir reikli vadovės akis. Jie išmoks, jie subręs, jie pakeis į gyvenimo platybes iškeliaujančius vyresniuosius draugus. Maloniai nustebino, kad per nepilnus darbo metus jaunieji šokėjai tiek daug pasiekė. Trečias jų paruoštas šokis „Maišinis” (choreografija A. Širvinskienės ir E. Širvinskaitės), sukėlė šypseną ir susižavėjimą, neatrodė, kad buvo labai lengva jauniesiems vyrukams šokti įlindus į drobinius maišus, siekiančius jų juosmenis, vikriai iš jų išlipti, ir prisijungti prie į sceną išėjusių mergaičių. Paskutinis koncerto šokis „Kūgiukas”, (choreografija J. Lingio, aprašymas G. Grinkevičiaus, muz. A. Bražinsko) buvo atliktas visos „Švyturio” grupės ir susilaukė labai gausių ir karštų žiūrovų plojimų, kurie buvo akivaizdus jaunųjų atlikėjų darbo pripažinimas ir jų aiškios pažangos įvertinimas, sėkmės kelionėje į Los Angeles palinkėjimas. Paskutiniams šokio akordams nuskambėjus visi dalyviai dar kartą suėjo į sceną ir tarė padėkos žodžius savo reikliems ir be galo mylimiems vadovams Sauliui Klioriui ir Aušrinei Širvinskienei, apdovanodami juos gražiomis pavasarinių gėlių puokštėmis.

Po koncerto visi žiūrovai buvo pakviesti į svetainę pasivaišinti gausiomis, skaniomis ir išmoningomis choristų ir šokėjų paruoštomis vaišėmis.

cleveland