Cleveland lituanistinės mokyklos – sukaktuvininkės

Vida Bučmienė

klevenda

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla 2005 m.
Danutės Belzinskienės nuotr.


Kur tik įsikuria lietuvių šeimų telkinys, ten įsteigiama didesnė ar mažesnė lietuviška mokykla. Ne išimtis buvo ir Clevelandas.

Lygiai prieš 100 metų, 1908 m., prie pirmosios lietuvių parapijos, Šv. Jurgio, buvo pastatyta didelė mokykla, kurioje buvo mokoma ir lietuvių kalbos. Tačiau Antrojo pasaulinio karo pradžioje sustiprėjus amerikietiškam „lydymo katilo” patriotizmui, lietuviškos pamokos buvo panaikintos.

Pirmieji pokario, antrosios, bangos lietuviai imigrantai, atvykę į Clevelandą ir lietuviškos mokyklos čia neberadę, 1949 m. įsteigė Vysk. Valančiaus lituanistinę mokyklą, kuri veikė Šv. Jurgio parapijos patalpose iki 1976 m., kai, beveik visiems lietuviams iš tos apylinkės išsikėlus, ji dėl labai sumažėjusio mokinių skaičiaus užsidarė.

Šv. Kazimiero mokykla

Lietuviai kėlėsi vis toliau į rytus ir jų skaičius Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos apylinkėje vis didėjo. LRK Moterų sąjungos 36-osios kuopos pirmininkės Onos Jokūbaitienės sumanymu ir pastangomis čia buvo įkurta Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, kuri 1957 m. rudenį pradėjo darbą su 13 mokinių. Mokinių skaičius sparčiai didėjo: per trejus metus pakilo iki 110, vėliau – iki 140. Veikė 12 klasių, vaikų darželis ir menkai lietuviškai kalbančių mokinių dvikalbės klasės. Šiais 2007–2008 mokslo metais mokykla švenčia savo auksinį jubiliejų.

Pirmuosius ketverius metus mokykla pastovių patalpų neturėjo: pamokos vyko parapijos senajame barake, Villa Angela gimnazijoje ir privačių namų rūsiuose. 1961 m. pradėta naudotis tik ką pastatytos Dievo Motinos parapijinės mokyklos klasėmis. Čia mokykla veikia lig šiol. 1969 m. įsteigta mokyklos biblioteka, pradžioje tilpusi vienoje spintoje, palaipsniui turtėjo ir dabar užima didelį kambarį.

Nuo pat pradžių mokykla puoselėjo meilę lietuvių tautinei kultūrai. Mokoma dainavimo, tautinių šokių, tautodailės. Mokykloje ilgai veikė tautinių instrumentų orkestras. Kasmet surengiami mokinių pasirodymai, mokiniai dalyvavo beveik visose Š. Amerikos lietuvių dainų ir šokių šventėse. Nuo 1976 iki 1989 m. mokykla kasmet išleisdavo po metraštį. Dabar mokyklai vadovauja pati ją baigusi, mokytoja Aida Bublytė O’Meara.

„Tėvynės žiburėliai”

Žinodama, kad vaiko vystymuisi labai reikšmingas ikimokyklinis laikotarpis, Dalia Staniškienė, pasikvietusi dar keturias jaunas mamytes, 1962 m. įsteigė „Tėvynės žiburėlių” darželį 2–4 metų amžiaus vaikučiams. Susirinkę antradienių rytais, vaikučiai mokosi lietuviškų dainelių, ratelių, eilėraštukų, klausosi pasakų, dirba darbelius. Dienos pamokėles suplanuoja ir veda mamytės paeiliui.

Pradžioje buvo renkamas privačiuose namuose, o lietuviams jėzuitams perėmus Dievo Motinos parapijos vadovybę, darželis netrukus persikėlė į parapijos patalpas. Tik vasaromis „Tėvynės žiburėliai” renkasi gamtoje. Dabar, vadovaujamas Aidos O’Meara, darželis šiais mokslo metais mini 45 metų sukaktį.

„Aušros” aukštesnioji

Naujausia Clevelando lituanistinė mokykla, „Aušros” aukštesnioji, šiemet mini savo dešimtmetį. Ji buvo įsteigta 1998 m. kelių šeimų pastangomis, nes Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje jau kurį laiką nebeveikė 9–12 klasės. Pirmaisiais mokslo metais mokėsi penkios 9-osios klasės mokinės. Kasmet, pridedant po klasę, mokinių skaičius didėjo. Išleistos trys abiturientų laidos. Tačiau naujų mokinių šaltinis „išdžiūvo”, kai Šv. Kazimiero mokykloje dvejus metus paeiliui nebuvo nė vieno 8-os kl. mokinio. Tada „Aušros” mokyklos suolus papildė nauja mokinių-studentų grupė – suaugusiųjų. 2004–2005 m. atidarytos dvi naujos klasės: šeštadieninė – laisvai lietuviškai kalbantiems suaugusiems, kurie norėjo patobulinti savo lietuvių kalbos rašybos įgūdžius ir aptarti įdomesnius Lietuvos istorijos aspektus, lietuvių literatūros kūrinius ir lietuviams svarbias nūdienos aktualijas; sekmadieninė – norintiems lietuvių kalbos pramokti anglakalbiams. 2006 m. Šv. Kazimiero mokyklai vėl atidarius 9–10 klases, „Aušros” mokykloje liko tik suaugusieji. Šiai mokyklai nuo jos įsteigimo vadovauja Vida Bučmienė.

Jubiliejaus šventė

Kiek mokinių per tą pusę šimtmečio perėjo per šias mokyklas! Kiek mokytojų diegė tėvynės meilę lietuviukų širdelėse! Kiek tėvų ir tėvukų mokyklomis rūpinosi ir jas rėmė! Vieni tebegyvena netoli, kiti išsisklaidė po platųjį pasaulį, dalis iškeliavo negrįžtamai. Visi, kas gali, esate kviečiami į didelę sukaktuvių šventę, kuri įvyks gegužės 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Dievo Motinos parapijos salėse.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla mielai bendradarbiavo su kitomis lituanistinėmis mokyklomis – dalijosi muzikos mokytojais, rengdavo bendras šventes. Ir sukaktuves trys mokyklos – Šv. Kazimiero, „Tėvynės žiburėlių” ir „Aušros” – švęs drauge. Šventės programoje bus meninė dalis, mokyklų veiklos vaizdai ekrane, vaišės, muzika... (Visko neminėsiu, kad liktų vietos ir staigmenoms.) Tad suvažiuokite, suskriskite visi iš miesto ir priemiesčių, iš abiejų vandenynų pakrančių, iš šiaurės ir pietų ir net iš užjūrių. Nesigailėsite atvykę!