Su šūkiu ,,Dievui ir tėvynei”

Regina Juškaitė-Švobienė
,,Pagalba Lietuvai” tarybos pirmininkė

Lietuvos Vyčiai yra viena seniausių, tyliausių ir veikliausių lietuviškų organizacijų Amerikoje. Ji buvo įkurta 1913 metais puoselėti lietuvybę. Peržvelgti Lietuvos Vyčių darbus Lietuvai būtų per didelis darbas, todėl stabtelėkime ties 1990-aisiais metais, kai Lietuva išsivadavo iš komunistinės vergijos. Lietuvai esant okupuotai, Lietuvos Vyčiai yra parašę daugiausiai laiškų Amerikos vyriausybei, prašydami nepripažinti okupacijos.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, sukruto Amerikos ir viso laisvo pasaulio lietuviai su įvairia pagalba Lietuvai. Pagalbos Lietuvai reikėjo, bet ji  retai gavo tai, ko norėjo  ir kas buvo būtina.

Lietuvos Vyčiai skubėjo padėti  Lietuvai konkrečiais darbais. Lietuvos Vyčių organizacijos padalinys ,,Pagalba Lietuvai” (Aid to Lithuania, Inc.), kurio steigėjas yra Lietuvos Vyčių  garbės narys, ,,Pagalba Lietuvai” direktorių tarybos pirmininkas Robertas Boris, pradėjo savo veiklą 1990 m., per 77-ąjį Lietuvos Vyčių  visuotinį narių metinį suvažiavimą/seimą, Pittsburgh, PA kaip humanitarinės pagalbos projektas. Padalinys  siekė  gauti  vaistų, medicininių priemonių ir telkti lėšas vaistų persiuntimo išlaidoms  padengti. ,,Pagalba Lietuvai” prasidėjo su L.C.R.A. (Lietuvių katalikų religijos šalpa, Brooklyn) ir Detroit Lietuvos Vyčių kuopomis, koordinuojant pastangas su World Medical Relief, Inc., įstaiga Detroit.

,,Pagalba Lietuvai” veikla

Per pastaruosius 17 metų šis padalinys  išsiplėtė ir sustiprėjo. Iš pradžių siuntėme  tik po keturis 40 pėdų ilgio talpintuvus mūsų sesėms ir broliams į Lietuvą. Siuntėme  įvairių  vaistų (aspirino, nuo kosulio, dėl širdies, aukšto kraujo spaudimo, glaukomos, vitaminų, antibiotikų ir t.t), kompiuterius, rentgeno aparatūrą, ligoninės lovas ir staliukus, įvairių knygų ir medicininių žurnalų, rūbų, patalynę ir kt. siuntas.

1991 m. nusiuntėme  4 talpintuvus ir vieną  siuntinį oro kargo per World Medical Relief. Šie talpintuvai  buvo skirti ,,Caritui” Kaune. Šių minėtų  talpintuvų vertė siekė per 4 mln. dolerių. 1992 m. per World Medical Relief išsiuntėme 6 talpintuvus. Jie  taip pat buvo skirti ,,Caritui” Kaune. Jų vertė  siekė per 2 mln. dol. 1993 m. išsiųsti 7 talpintuvai – 6 per World Medical Relief ir 1 per Dialysist. Jų vertė  siekė per 2,3  mln. dol., jie buvo skirti Šv. Jokūbo ligoninei Vilniuje ir dr. B. Dainiui, dializės skyriui Santariškių ligoninėje. 1994 m. išsiųsti 3 talpintuvai, kurių vertė siekė 2 mln. dol. Paskirti – 2 Šv. Jokūbo ligoninei ir dr. Dainiui. 1995 m. buvo  rekordiniai metai – nusiųsta 15 talpintuvų, kurie buvo  skirti Sveikatos  apsaugos ministerijos sandėliui išdalinti Kauno gimdymo namams, Šv. Klaros  mirštančiųjų  ligoninei Utenoje, Hepatito centrui. Šis dramatiškas siuntų   padidėjimas buvo  įmanomas tik bendradarbiaujant su Catholic Medical Mission Board (CMMB) New York, kuri yra didžiausia JAV katalikiška labdaringa organizacija bei  didžiausia labdaros vaistų tiekėja Lietuvos sveikatos įstaigoms. 1996 m. buvo išsiųsti 12 talpintuvų, kurių vertė siekė per 13 mln. dol. 1997 m. išsiųsta 10 talpintuvų, kurių vertė siekė per 7 mln. dol. Jau pradėtas bendradarbiavimas su Pharmacist Without Borders organizacija Prancūzijoje. 1998 m. – 11 talpintuvų, kurių vertė  siekė daugiau kaip 6 mln. dol., 1999 m. 6 talpintuvai, kuriu vertė siekė 3,5 mln. dolerių, 2000 m. – 6 talpintuvai, kurių vertė  siekė arti 3 mln. dol. 5 talpintuvai paaukoti iš Pharmacists Without Borders, vienas iš Catholic Medical Mission Board. 2001 m. pasiųsti 2 talpintuvai (2 mln. dol.), 2002 m. pasiųsti 3 talpintuvai. Paskutinieji buvo skirti Vilniaus ,,Caritui”.

Šių visų aukščiau suminėtų 92 talpintuvų vertė siekė arti 76 mln. dol. Jie svėrė  beveik 1,5 mln. svarų. ,,Pagalba Lietuvai” sumokėjo 348,784.00 dol. persiuntino išlaidoms padengti už aukotojų gautas aukas.

Kadangi nuo 2002 m. talpintuvai  nėra daugiau siunčiami, ,,Pagalba Lietuvai”  reikėjo  sugalvoti ateities tikslus tolimesnei medicininei/humanitarinei programai.

Remiami centrai, programos, namai

Nuo 1989 m. Vilniaus  arkidiecezijoje veikia ,,Carito” programos: Betanijos valgykla, ,,Angelo  Vilties” vaikų dienos centras, Motinos ir  vaikų centras, Motinos Teresės gailestingumo seselių globos ir nakvynės namai, vaistinė ir Visų Šventų dienos centras  bei paauglių namai.

,,Carite”  dirba 26 etatiniai darbuotojai, per 130  talkininkų padeda savanoriškai. Šiuo metu ,,Pagalba Lietuvai” tarpininkas Lietuvoje yra Linas Kukuraitis, ,,Carito” programų direktorius. Jis praneša  padalinio valdybai apie reikalingiausią finansinę  pagalbą ir paramą. Vilniaus savivaldybė remdavo šias  programas, bet finansinė parama paskutiniu metu žymiai sumažėjo. Programas remdavo ir Vilniaus arkidiecezija, bet lėšų  visoms  programoms išlaikyti neužtenka. Be finansinės paramos kelios ar dauguma iš šių programų bus ribotos ar visai nustos veikti.

Jau keleri metai, kai ,,Pagalba Lietuvai” remia  kelias ,,Carito” Kalėdų programas. Remia ir Amatų centrą, kuriam neseniai buvo paaukota 22,000 JAV dol.

Padalinio antroje – klierikų įsūnijimo — programoje nuo 2002 m. jau 18 klierikų buvo  įšventinti į kunigus, per 2007 m.  buvo įšventintas vienas diakonas. Turime keletą  dosnių  rėmėjų, kurie finansiškai parėme klierikų mokslą visus šešerius metus,  sumokėdami 12,000 JAV dolerių. Nuo 1999 m. iki 2007 m. balandžio 12 d. jau surinkta ir paaukota 473,244.74 JAV dol., įskaitant specialų  Anne T. Baronas  šeimos fondą (171,686.24 JAV dol.) ir majorės  Anne KrizinauskasSchucavage fondą (50,000 JAV. dol.).

Gailestingos Motinos Teresės nakvynės ir globos namai yra šio padalinio trečioji programa. Čia benamiams teikiama nakvynė, maitinimas, minimali  medicininė, psichologinė  bei dvasinė  pagalba. Motinos Teresės seselės slaugo ligonius, kurie neturi kur prisiglausti. Nakvynės namuose kasdien galima  pernakvoti,  išsimaudyti, išsiskalbti ir išsidžiovinti rūbus. Socialiniai darbuotojai padeda sutvarkyti dokumentus, įsidarbinti, atnaujinti ryšius su artimaisiais, kaupia informaciją. Reikalui esant, nakvynės ir globos namai teikia  materialinę paramą rūbais, vaistais, asmens  higienos reikmenimis, neturintiems pragyvenimo šaltinių, išduoda maitinimo  talonus į Betanijos valgyklą arba į Motinos  Teresės seserų valgyklą, kur kasdien maitinami apie 125 asmenys.  Žmonės, kurie  neturi  gyvenamosios  vietos, gali apsigyventi nakvynės namuose. Praėjusiais metais buvo nusiųsta 5,500.00 JAV dol. šiai programai  paremti. Iš tų aukų 1,500.00 JAV dol. buvo paskirta gyvenantiems nakvynės namuose Kūčių vakarienei.

Ketvirtoji programa, kurią ,,Pagalba Lietuvai” remia, yra Vilniaus akrivyskupijos Amatų centras. Centras veikia nuo 2001 m. Jame lankosi ir gyvena 18 mokinių: paaugliai, vaikai iš daugiavaikių  šeimų su fizine ar protine negalia bei suaugę žmonės. Čia taip pat mokoma įvairių amatų. Veikia restauravimo dirbtuvės. Centras siūlo daug programų: vitražo gaminiai ir restauravimas, rūbų modeliavimas, siuvimas, rankdarbiai, metalo meninių dirbinių restauravimas, sieninė tapyba ir restauravimas,  medžio drožybos, baldų restauravimas. Pereitais metais buvo paskirta ir nusiųsta 22,000.00 JAV dol. paremti šią programą.

,,Pagalba Lietuvai” rėmėjai

,,Pagalba Lietuvai” gavo aukų iš dviejų palikimų – 10,000.00 dol. iš a.a Eugene Waylonis ir 10,000.00 iš a.a. L. Stuko.

Šis padalinys taip pat remia Šv. Klaros mirštančiųjų globos namus Utenoje, kur programai vadovauja ir misiją tęsia seselės pranciškietės  Dolorita Butkus  ir Michele  Garas. Šiais metais  globos namams buvo nusiųsta 2,100.00 dol. reikmenims pirkti.

Betanijos sriubos virtuvei buvo paaukota 1,000.00 dol. apsilankantiems pamaitinti. Motinos ir vaikų centrui bei ,,Vilties angelo” vaikų centrui buvo  paaukota po 1,000.00 dol.

Kaip jau minėta anksčiau, ,,Pagalba Lietuvai” vykdo keturias programas: humanitarinį fondą, Šv. Juozapo seminarijos fondą, Gailestingosios Motinos Teresės  nakvynės ir globos namus bei Vilniaus amatų mokyklos įrangų finansavimą. Rėmėjai galės pasirinkti, kokį projektą jie nori paremti. Iš viso per 2006– 2007 metus buvo išdalinta  41,600.00 dol.  visoms programoms ir įvairiems  projektams. Tik su visų dosnių  nuolatinių rėmėjų pagalba galime paremti ir tęsti ,,Pagalba Lietuvai”  misiją – padėti  mūsų vargstantiems  broliams ir sesėms Lietuvoje. ,,Pagalba Lietuvai”  gyvuos  tol, kol padalinys bus reikalingas ir naudingas Lietuvai.

Per visą šį laiką daug talkininkų parėmė šią svarbią misiją: rinko ir rūšiavo  vaistus,  medicininę įrangą ir aparatūrą, rinko aukas. Lietuvos  Vyčių kuopos, kitataučiai, jauni ir vyresnio amžiaus asmenys įsijungė į šį humanitarinį projektą.

49-erius gyvavimo metus užbaigiant

Per  savo 49 gyvavimo metus Lietuvos Vyčiai atliko milžinišką darbą  su Lietuvos  meile širdyse ir su šūkiu  ,,Dievui ir Tėvynei” lūpose. Daug žmonių įvairiais  būdais  padėjo savo sesėms  ir broliams Lietuvoje. Visuomenė  visuomet buvo dosni  rėmėja ,,Pagalba Lietuvai”. Tad ir vėl  prašome visų sutelkti bet kokią  paramą ,,Pagalba Lietuvai” telkti  aukas ir melstis, kad mūsų pastangos būtų sėkmingos.

Mūsų pagrindinė misija siųsti  vaistus ir medikamentus į Lietuvą, jau atlikta. Aukos  ir rėmėjai mažėja. Dabartinė parama, kurią ,,Pagalba Lietuvai” suteikia įvairiems  projektams,  gaunama ir iš kitų lietuviškų organizacijų: Lietuvių katalikų religinės  šalpos  (LCRA), BALFo, Lietuvos Vaikų Globos, Lietuvos Vaikų Vilties, Lithuanian Mercy Lift ir t.t. Tad per š. m. 94ąjį  metinį visuotinį narių suvažiavimą/seimą Brockton, Massachusetts ,,Pagalba Lietuvai” valdyba ir direktorių taryba bei delegatai balsavo ir pritarė uždaryti šį buvusį sėkmingą  ir naudingą padalinį. Padalinys oficialiai užsidarys š. m. gruodžio 31 d.

Jūsų nuolatinė parama dabar ir ateityje dar yra reikalinga šiam didingam Lietuvos Vyčių projektui. Iki šių metų pabaigos aukas dar galima siųsti: Regina JuškaitėŠvobienė, Aid to Lithuania, Inc. 1594 Beaupre Madison Heights, MI, 48071, tel. 248-547-2859, faksas: 248-547-0982, el.paštas: Rjuskasvoba@cs.com. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame  visiems už bendradarbiavimą, talką, aukas, maldas ir patarimus.