Dirbame ne sau

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė    

Kanados Padėkos savaitgalis šiemet atlydėjo du lietuviams itin prasmingus renginius – metinį KLB Krašto tarybos suvažiavimą ir Šv. Kazimiero parapijos 100-ąjį jubiliejų. Dėl šios ypatingos sukakties KLB suvažiavimas ir įvyko Montreal.

Spalio 6 d., šeštadienį, Krašto valdyba, š.m. gegužės mėn. išrinkta XX Krašto taryba ir svečiai susirinko į Aušros Vartų parapijos salę Verduno priemiestyje.  Pirmininkė atidarė sesiją pasveikindama susirinkusius ir pristatydama svečius – Lietuvos ambasadorę Sigutę Jakštonytę, garbės konsulą Toronto Liudą Matuką ir jo žmoną Gražiną Matukienę, ,,Tėviškės žiburių” savaitraščio redaktorę Ramūnę Sakalaitę-Jonaitienę, buvusius KLB pirmininkus Joana KuraitęLasienę ir Algirdą Vaičiūną. Toliau ji išvardino ir prašė atsistoti atstovus, atvykusius iš įvairių apylinkių: Edmonton, Hamilton, Calgary, Montreal, Oakville, Otava, Rodney, Toronto ir Wasaga.

Dalyvavo naujai išrinktas Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) pirmininkas Tomas Kuras, atstovė Vaiva Kuraitė, taip pat Kanados lietuvių fondo (KLF) tarybos ir valdybos pirmininkas dr. Arūnas Pabedinskas, fondo pareigūnai: Algis Kaminskas, Paulius Kuras, Algis Nausėdas ir Danguolė Sher.

Posėdžiui pirmininkauti buvo pakviesti Angelė Vaičiūnienė ir Arūnas Staškevičius, sekretoriauti – Silvija Piečaitienė ir Elona Punkrienė.

Sveikinimai ir pranešimai

Suvažiavimui priėmus pristatytą darbotvarkę, invokaciją sukalbėjo Aušros Vartų parapijos klebonas kun. G. Mieldažis, tylos minute buvo pagerbti tarybos mirusieji. Į mandatų komisiją įėjo: A.Vaičiūnas, T. Kuras, M. Stanevičius ir V. Kuraitė. Rezoliucijų komisiją sudarė: Elytė Balkytė-Zubienė, Juozas Piečaitis, Genė Kobelskienė, Jonas Statkevičius ir Darius Sonda.

Sveikinimo žodį tarė ambasadorė S. Jakštonytė, kuri pabrėžė Bendruomenės ir Lietuvos bendrų švietimo, kultūrinių ir informacinių projektų svarbą. Konsulas L. Matukas priminė, kad Lietuva yra 16-toje vietoje pasaulyje tarp valstybių, turinčių palankią verslo galimybių aplinką.

KLF tarybos pirm. dr. A. Pabedinskas taip pat pasveikino susirinkusius žodžiu, o raštu buvo gauti sveikinimai iš PLB pirmininkės Reginos Narušienės ir JAV LB XVIII tarybos prezidiumo pirmininkės Danguolės Navickienės.

Tarybos nariai patvirtino 2006 m. suvažiavimo protokolą, priėmė mandatų komisijos pranešimą, kad suvažiavime turinčių teisę balsuoti – 48. Laikui sutaupyti, tarybos nariams buvo iš anksto raštu pristatyti valdybos narių ir apylinkių pirmininkų pranešimai. Savo pranešimą perskaitė pirm. R. Žilinskienė, kuri raštiškame pranešime išvardino lankytus posėdžius ir priėmimus, priminė, kad ,,dirbame ne sau, bet lietuvybės išlaikymui Kanadoje ir mūsų Tėvynės Lietuvos gerovei”.  Ji pabrėžė artėjančius didžiuosius renginius – Lietuvos vardo 1000-metį ir 2010. Ji taip pat padėkojo valdybai ir visiems talkininkams už įdėtą darbą.  A. Vaičiūnas paskaitė iždininko Arūno Morkūno pranešimą, kuriame pažymėta, kad per praėjusius metus KLB iždas padidėjo  daugiau kaip 30,000 dol., ir šiemet pajamos viršija išlaidas.

Samdyto revizoriaus pranešimą perskaitė Revizijos komisijos pirm. J. Kuraitė-Lasienė ir kvietė suvažiavimą jį patvirtinti. Garbės teismo pirm. Petras Adamonis pranešė, jog praėjusiais metais nebuvę skundų. A. Vaičiūnas perskaitė pranešimą apie Kanados Lietuvių Muziejų-archyvą, kurį toliau tvarko dr. A. Pabedinskas. Tikimasi artimoje ateityje, gavus tam reikalingų lėšų, pertvarkyti patalpas ir pataisyti šildymošaldymo sistemą. Apie įvykdytus KLB Krašto tarybos rinkimus pranešimą skaitė komisijos pirm. O. Stanevičiūtė, pažymėjusi, kad rinkimuose nedalyvavo Sault Ste Marie ir Windsor apylinkės. Apylinkės raginamos geriau susipažinti su statutu, jame nustatyta rinkimų tvarka.

Diskusijose pažymėta, kad nors buvo prašyta, kad apylinkių pranešimai būtų pristatyti ir lietuviškai, ir angliškai, tik Montreal apylinkė laikėsi šios nuostatos. Švietimo srityje taisyklės, kurias Calgary lituanistinė mokykla pristatė suvažiavimui (raštu), yra pavyzdingos, todėl turėtų būti panaudota ir kitur.

IX Dainų šventės rengėjai Paulius ir Rasa Kurai parodė Snaigės Šileikienės suprojektuotą reklaminį plakatą, išdalino po vieną apylinkių pirmininkams.

Edmonton Lietuvių Bendruomenė išleido Čiurlionio muzikos kompaktinę plokštelę (CD), kuri bus platinama, o  taip pat jos egzemplioriai aukojami University of Alberta  bei bibliotekoms.

M. Stanevičius pranešė apie Kauno ,,Žalgirio” krepšinio komandos rungtynes su Toronto ,,Raptors” spalio 17 d., ragino visus dalyvauti, suteikti ypač jaunimui galimybę atvykti iš kitų apylinkių į Toronto šiam žaidimui.

Pietų pertraukos metu KLF pirmininkas dr. Arūnas Pabedinskas įteikė stipendijas montrealiečiams studentams Vytautui Bučioniui, Sofijai Bulotaitei ir Aidai Valevičiūtei.

Rinkimai

Po pietų Nominacijų komisijos pirmininkas dr. Pabedinskas vedė rinkimus. Jam perskaičius siūlomą naujos valdybos sąrašą, jis buvo priimtas aklamacijos būdu. Naują valdybą sudarys: Elytė Balkytė-Zubienė (Calgary),  Vytautas Bireta (Toronto), Rūta Kličienė (Otava), Joana Kuraitė-Lasienė (Toronto), Petras Meiklejohn (Oakville), Rūta Poškienė (Wasaga). Valdyba turi teisę kooptuoti dar tris narius. Revizijos komisijon išrinkti: Kristina Dambaraitė-Janowicz, Irena Ross ir kun. Vytautas Staškevičius. Garbės teisman kandidatavo du sąrašai – vienas iš Toronto, vienas iš Montreal. Išrinkti montrealiečiai jį sudaryti: Petras Adamonis, Daina KerbelytėVasiliauskienė, Birutė Nagienė, Bronius Niedvaras ir Regina Piečaitienė.

R. Žilinskienė pranešė, kad balandžio mėnesį KLB Krašto valdyba paskyrė J. KuraitęLasienę atstovauti Kanadai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Lietuvos Seimo komisijoje. Tarybos nariai patvirtino KLB valdybos sprendimą.

Toje komisijoje yra iš viso 10 atstovų iš PLB priklausančių kraštų: 5 – JAV, 1 – Kanados, 2 – Vakarų Europos, 1 – Rytų Europos, 1 – Lietuvos etninių žemių LB. J. Kuraitė-Lasienė pabrėžė, kad šiuo laiku Lietuvos Seimui svarstant dvigubos pilietybės klausimą, yra ypatingai svarbu pareikšti išeivijos nuomonę toje komisijoje. Ji atsakinėjo į tarybos narių klausimus dėl dvigubos pilietybės.

Rezoliucijos

Rezoliucijų komisijos siūlymus pristatė Darius Sonda (Toronto). Komisijoje taip pat buvo Dalė Kesminienė (Hamilton), Genė Kobelskienė (Toronto), Juozas Piečaitis (Montreal), Jonas Statkevičius (Rodney). Jų pasiūlytos rezoliucijos buvo priimtos be didesnių pakeitimų.

Taryba pasveikino Šv. Kazimiero parapiją, švenčiančią 100mečio jubiliejų, padėkota KLB Krašto valdybai, Aušros Vartų parapijos klebonui kun. Gediminui Mieldažiui, Montreal apylinkės pirmininkui Arūnui Staškevičiui ir jo talkininkams(ėms) už suvažiavimo surengimą, Rūtai Žilinskienei už pirmininkavimą Krašto valdybai (6 metus), apylinkių pirmininkams už rinkimų vykdymą, ambasadorei S. Jakštonytei ir garbės konsului L. Matukui už dalyvavimą ir sveikinimus. Padėkota Kanados lietuvių fondui bei lietuviškiems kredito kooperatyvams ir pavieniams asmenims už aukas KLB veiklai, taip pat Matui Stanevičiui už tinklalapio tvarkymą.

Taryba skatina apylinkes tinkamai paminėti ir remti Lietuvos vardo 1000metį tarp lietuvių ir svetimtaučių; dalyvavimu bei aukomis paremti  IX Dainų šventę Toronto 2010 m.; aukoti Kanados lietuvių muziejaus archyvo remonto darbams. Organizacijos skatinamos stengtis pritraukti naujai imigravusius lietuvius.

Naujoji valdyba įpareigojama sudaryti 3 metų numatytų išlaidų ir pajamų sąmatą ir ją pristatyti tarybos nariams iki 2008 m. kovo 1 d., taip pat su JAV LB susitarti, kaip bus administruojamos lėšos Dainų šventei ir pasidalinta pelnu arba padengtas nuostolis. KLB Švietimo komisija raginama užmegzti konkrečius ryšius su JAV LB Švietimo komisija. Būsimuose Krašto tarybos suvažiavimuose siūloma pagerbti žodžiu išvardinant mirusius KLB pirmininkus ir tais metais mirusius tarybos narius. J. Kuraitė-Lasienė patvirtinta KLB atstove PLB ir Lietuvos Seimo komisijoje.

Krašto valdybos vardu A. Vaičiūnas tarė padėkos žodį Rūtai Žilinskienei už dviejų kadencijų pirmininkavimą. Suvažiavimo dalyviai jam pritarė plojimu, ir jai buvo įteikta gėlių puokštė. KLB Krašto XX tarybos pirmoji sesija užbaigta Lietuvos himnu.