Draugo fondo direktorių posėdis

Marija Remienė
Draugo fondo pirmininkė

Praėjo Žolinės, lyg ir vasaros pabaiga. Lietuvoje Žolinės reiškė, kad ūkininkui reikia užbaigti vasaros darbus ir laikas pasiruošti rudeniui. Tarp visų darbų privalu peržvelgti vasarą nudirbtus darbus ir padėkoti Viešpačiui už užaugintą derlių.

Vasara yra vasara ir mes čia mažai ką dirbame. Džiaugiamės gegužinėmis ir nerūpestingomis atostogomis. Vasarą po pavasario vajaus ir Draugo fondas ilsėjosi. Nariai laikinai ,,užmiršo” jį. Kaip geri ūkininkai Draugo fondo tarybos nariai rugpjūčio 13 d. susirinko posėdžiui per žvelgti pusmečio ,,derlių” ir nutiesti darbo gaires.

Posėdis prasidėjo malda. Nesant kun. Viktoriui Rimšeliui, ją sukalbėjo dr. Ona Daugirdienė. Priėmus praėjusio posėdžio protokolą ir posėdžio darbotvarkę, pirmininkė Marija Remienė informavo apie ateities planus ir ,,Draugo” dienraščio šimtmečiui paminėti ruošiamą istorinį leidinį. Pirmininkė aplankė buvusį ilgametį Draugo fondo pirmininką Bronių Juodelį. Jis vienas pirmųjų aprašė 10ties metų Draugo fondo veiklą būsimam leidiniui. Nors Bronius Juodelis nedalyvauja veikloje, jis kartais atvyksta į gegužines.

Draugo fondo taryboje kilo ilgos diskusijos, kodėl ,,Draugo” dienraščiui nuolat reikia Draugo fondo paramos.Šiais metais buvo išmokėta 75,000 dol. Kada bus galas? ,,Draugo” prenumeratos nuolat mažėja, aukos nepadengia visų dienraščio išlaidų. Šiame posėdyje buvo gautas naujas prašymas 30,000 dol. skubioms skoloms padengti. Iš administracijos pateiktos išlaidų ir pajamų analizės didžiausias išlaidas sudaro tarnautojų algos. Paskutiniu metu padidėjo pašto išlaidos ir joks laikraštis iš prenumeratų negali išsilaikyti.

Jaunesnieji, nors jau gerai įsikūrę, baigę lietuviškas mokyklas, lietuviškų laikraščių neskaito. Iš jų tik labai nedaug kas užsiprenumeruoja ,,Draugą”; kartais jiems dienraštį užprenumeruoja tėvai. Būtų gerai, jei tėvai užprenumeruotų ,,Draugą” pusmečiui studentams, išvykstantiems į universitetus toliau nuo namų. Toks dienraštis primintų jiems jų šeimą, nenutrūktų ryšys su lietuvybe.

Nieko nėra amžino. Sumažėjo ir Draugo fondo narių, kurie pasitraukė į amžinybę. Prieš kelias dienas negrįžtamai iškeliavo daugelio organizacijų valdybų narys, Draugo fondo kontrolės komisijos narys Liudas Ramanauskas. Taryba reiškia nuoširdžią užuojautą jo žmonai Albinai ir visai šeimai. Daugelis pasiges darbštaus ir sąmoningo lietuvio patrioto. Pasigenda Liudo Ramanausko ir Draugo fondas. Kas užims jo vietą?

Iždininkas Leopoldas von Braun pranešė ne tokią džiaugsmingą žinią. Paskutiniu metu investavimų rinka nukrito ir atnešė daugiau nei 40,000 dol. nuostolio. Šiuo metu investavimų ,,portfolio” yra 813,898 dol.

Draugo fondas užmoka spaudos bendradarbiams honorarus. Šiais metais honorarams išmokėta 2,235 dol. Pavasario vajus papildė iždą 17,331 dol. Buvo pasidžiaugta Leopoldo von Braun sumaniai tvarkomu iždu. Jis yra tikra dovana Draugo fondui, o taip pat dienraščiui ,,Draugui”. Neimdamas mokesčio už finansinį profesionalų patarnavimą. Draugo fondas neturi jokių išlaidų, išskyrus pašto ženklus. Visas Draugo fondo administravimas tvarkomas be jokių atlyginimų.

Apsvarsčius visus finansinius reikalus, buvo nutarta skelbti rudens vajų rugsėjo mėn. gale. Metinį Draugo fondo narių suvažiavimą nutarta šaukti š.m. lapkričio mėn. 4 d., šeštadienį, 9 val. r. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje. Darbotvarkėje bus Draugo fondo veiklos pranešimai, ,,Draugo” tarybos pirmininko ir vyr. redaktorės pranešimai ir direktorių rinkimai.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai! Rašydami testamentus, nepamirškite dalį turto paskirti Draugo fondui.