,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS

 įvyks š. m. spalio 17 d., šeštadienį,

Willowbrook pokylių salėje
8900 Archer Ave., Willow Springs, IL 60480.
5 val. v. kokteliai, 6 val. v. – vakarienė.
Pokylio garbės svečias
 LR Užsienio reikelų ministras Vygaudas Ušackas.

Bilietus (100 dol. asmeniui)
galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284.

DRAUGAS CENTENNIAL BANQUET

October 17, 2009

Willowbrook Ballroom
8900 Archer Ave., Willow Spings, IL 60480
Cocktails 5 p.m.  Dinner 6 p.m.
The Guest of Honor:
The Foreign Minister of Lithuania Vygaudas Ušackas


$100 per person.
Tickets available at
DRAUGAS 4545 W 63 Street, Chicago, IL 60629.
Tel. 773-585-9500


Rugpjūčio  20, 2009

palub


Rugpjūčio  19, 2009

knyga


Rugpjūčio  18, 2009

draugas

Rugpjūčio  15, 2009

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

afgan

Lietuviai kariai Afganistane

JUOZAS GAILA

unesco

UNESCO turi būti stipri

LORETA TRIMUKIENĖPrieš 40 metų:
Keturios taikos ir muzikos dienos
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio  14, 2009


Rugpjučio 20, 2009,,Draugo" Nr. 159
  • Telkiniai
  • Konstitucija ugdo pilietinę savimonę
  • Brangi, miela Lietuva
  • Kai neapykanta sudrumsčia mintis
  • Skaitytojų laiška
  • Kopūstai sotina ir gydo
  • Lietuvos kario atsiminima
  • Palangoje – dailininkės iš Cleveland paroda
  • Kaimo žmonės Lietuvoje moka linksmintis

Apie mus/ About Us

,,Draugas”
4545 W. 63rd. Str.
Chicago, Illinois 60629iiiiii,
Tel. 773-585-9500;
Faksas 773-585-8284.