Birželio 12, 2008

Susitikimas Philadelphia

Vitalija Dunčienė

philadel

KASP kareiviai su Philadelphia visuomene.                Rimo Gedeikos nuotr.


Gegužės 24-ąją išaušo graži ir saulėta diena. Paskutinį gegužės savaitgalį amerikiečiai prisimena ir pagerbia savo žuvusius karuose. Ilgesnis savaitgalis suteikia galimybių pradėti vasaros išvykas. Philadelphia lietuviai planavo gegužės 24 dieną Lietuvių Namuose susitikti su nemažu būreliu karių iš Lietuvos, kurie tą dieną per Philadephia grįžo atgal į Lietuvą.

Gegužės 9-24 d. JAV Pennsylvania nacionalinės gvardijos Indiantown Gap kariniame mokymo centre vyko JAV Pennsylvania nacionalinės gvardijos organizuotas Žvalgų kursas, kuriame dalyvavo ir 25 Lietuvos KASP (Krašto apsaugos savanorių pajėgos) kariai. Toks gausus Lietuvos karių būrys atvyko į JAV tik antrą kartą nuo 1991-ųjų, kai Lietuva tapo laisva. (Pirmą sykį panašus skaičius karių atvyko į Michigan valstiją 1993 metais). Dvi savaites kariai kartu su amerikiečiais kariais gilino žvalgybos taktikos bei technines žinias.

Philadelphia lituanistinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai buvo labai nustebę, kai sužinojo, kad Lietuvos kariai norėtų susitikti su jais. Gegužės 11 d. į susitikimą atvyko kapitonas Vaidas Šepkus, seržantė Julija Mišinaitė ir viršila Lina Daugirdienė, lydimi amerikiečių kolegų. Jie asmeniškai padėkojo mokinukams už jų laiškelius, sveikinimus, palinkėjimus. Papasakojo, kaip buvo smagu tuos laiškelius gauti, skaityti ir žinoti, kad yra neabejingų žmonių. Seržantė Julija Mišinaitė kaip tik tuo metu buvo Afganistane, stebėjo tą Lietuvos karių džiaugsmą ir įamžino visa tai nuotraukose, kurias visiems parodė. Lietuvos kariai dalyvavo šv. mišiose. Po jų jie papasakojo mokiniams ir visos Philadelphia apylinkės žmonėms apie KASP, apie Lietuvos karių misiją Afganistane, padedant įtvirtinti ten taiką ir ramybę. Jie taip pat parodė dokumentinį filmą apie Afganistaną. Išvykdami paliko mums visiems lauktuvių su lietuviškos muzikos įrašais, Afganistano vaikų piešinėlių. Atsisveikinome susitarę dar kartą susitikti Lietuvių Namuose jiems jau vykstant namo.

Netikėta seržanto Arūno Jarmalavičiaus žūtis Afganistane pakeitė visų mūsų planus. Vietoj linksmo susitikimo Lietuvių Namuose, rinkomės į Šv. Jurgio bažnyčią Philadelphia, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusį seržantą, jo artimuosius ir už visus Lietuvos karius, šiuo metu tarnaujančius karštuose taškuose: Afganistane, Irake, Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Prelato Anderlionio vadovaujami prašėme Dievo amžinojo gyvenimo žuvusiam, stiprybės jo artimiesiems, saugumo visiems kariams ir pasaulinės taikos.

Šv. Mišiose dalyvavo JAV su oficialiu vizitu lankęsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vadas plk. ltn. Antanas Plieskis, KASP štabo viršininkas plk. ltn. Vilmas Šatas, Lietuvos gynybos atašė JAV pavaduotojas plk. ltn. Egidijus Armalys, dvišalio karinio bendradarbiavimo karininkas Lietuvoje maj. Michael Lewitsky ir maj. Christopher Ferrara (kuris eina Amerikoj tokias pat pareigas, kaip maj. Lewitsky Lietuvoj), Žvalgų kursą baigę KASP būrio kariai ir kursuose dalyvavę kariai iš „Geležinio vilko” brigados.

Yra toks liaudies posakis: ,,Nelaimė suartina žmones”. Tikra tiesa. Mes visi (gyvenantys čia ir įvairiuose Lietuvos miestuose kariai) jautėmės kaip viena šeima, liūdinti dėl žuvusio savo brolio.

Po šv. Mišių visi susirinkome Lietuvių Namuose. Nebuvo pompastiškų kalbų, nebuvo iškilmingų tostų, nebuvo prašmatnių vaišių. Bet buvo labai gera visiems kartu pabūti ir pabendrauti. Seržanto A. Jarmalavičiaus žūtis mums priminė apie gyvenimo šioje žemėje trapumą. Turint tai omenyje, bet kuris ištartas (išklausytas) žodis įgauna kitokią prasmę ir kitokį svorį.

Savanoris Taras mums asmeniškai papasakojo savo išgyventus įspūdžius, kai, tarnaudamas Afganistane, gavo iš Philadelphia ir Los Angeles lituanistinių mokyklų mokinukų siuntinukų ir laiškelių su sveikinimais ir palinkėjimais. Kariai laiškų nelaukė ir nesitikėjo. Atvirkščiai, jie, skaitydami internete Lietuvos žiniasklaidą, skaitytojų komentarus, jautėsi pažeminti, niekinami. Ir štai netikėti, visai nelaukti siuntinėliai iš Amerikos! Kiekvienas karys gavo po laiškelį! Visi džiaugėsi, rodė vieni kitiems juos. Buvo tikros Kalėdos, vėliau – Velykos. Ačiū visiems neabejingiems vaikams, jų tėveliams. Visiems, kurie, savo laiškeliais ir dėmesiu sušildėte Lietuvos karių širdis!
Iškilmingumo susitikimui suteikė ,,Laisvės” choras, vadovaujamas Ilonos Babinskienės.

Visus tą šeštadienį į būrį surinko Rimas Gedeika, Virgus Volertas, Teresė Gečienė, Vytas Maciūnas, Albertas Mikutis ir Kazys Razgaitis.

Atsisveikinome kaip seni pažįstami, palinkėdami Lietuvos kariams laimingo skrydžio namo. Tegloboja ir tesaugo jus visus Dievas!